Meditácia na 26.01.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Timotej a Titus, biskupi | Lk 10,1-9

separator.png

Mladí potrebujú vzor
 

Mnoho kritiky padá na hlavy mladých ľudí. Neraz sú však pre starších vážnym zamyslením. Mladosť je len jedna. Každý človek musí prejsť cez toto obdobie. Ako, s akým úžitkom a úspechom, to nezáleží len od samotných mladých ľudí. Je to rovnako záležitosť všetkých, ktorí prichádzajú do styku s mladými, ktorí sú im zverení a tiež, ktorí jednoducho chcú mladým pomôcť. Tieto slová patria aj nám, veriacim na všetkých stupňoch.

Ježišove slová: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!" (Lk 10,2). sú adresované aj nám.

Podobenstvo, v ktorom Ježiš prirovnáva prácu na duchovnom poli práci počas žatvy, je skutočne výstižné a stále časové. Žatva, to je pomerne krátky čas. Za tento čas sa musí zozbierať všetko, čo sa dá a zhromaždiť do sýpok a stodôl.
Život človeka je príliš krátky. Tento čas, kedy sa máme osvedčiť, aby sme mohli prijať sľúbenú odmenu, je záležitosťou každého človeka. Počas žatvy sú vítané každé ochotné ruky. Ochotné ruky vykonávajú povely srdca. Takto Ježiš chce cez tých, ktorí budú dobrovoľne odpovedať na jeho pozvanie – pracovať v jeho vinici; žatve; poli; privádzať ku svojmu učeniu ďalších ľudí. Ježiš vie, že práca na duchovnom poli je veľmi ťažká, namáhavá a zodpovedná. Preto Ježiš žiada od takýchto vyvolencov odhodlanosť a silu nebáť sa prekážok, čiže aj keď budú baránkami, nesmú sa báť vlkov.
Nehovorí sa tu len o kňazskom či rehoľnom živote, ale o poslaní a práci veriacich vôbec. Práca a námaha v duchovnej žatve je pre každého príležitosťou získať si u Ježiša potrebné milosti pre odmenu v jeho kráľovstve. Ak v Cirkvi sa dával priestor laikom, tak tým viac je to v našej dobe. Pri nedostatku kňazských povolaní a vôbec pre činnosť Cirkvi, je poslanie laických pracovníkov neodmysliteľná vec. Laikom sa otvárajú dvere ku činnosti vo všetkých oblastiach duchovného života, okrem sviatostného. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, apoštolské listy a výzvy Svätých Otcov sú toho dôkazom. Cirkev to predsa nie je iba kňaz. Nesprávne si myslia niektorí, že kňaz je za to platený. Pavol apoštol hovorí: „Každý dostane svoju vlastnú mzdu" (1 Kor 3,8). A taktiež Pán Ježiš hovorí: „Robotník je hoden svojej mzdy" (Lk 10,7). Kňaz nemá svoj plat ako zárobkovú činnosť. Taktiež je potrebné povedať, že kňazovi nemôžu laici zasahovať do jeho sviatostnej a úradnej kompetencie. Práve preto každý si dnes máme uvedomiť výzvu zapojiť sa do činnosti života v Cirkvi.

Aktívna činnosť a zanietenosť za spoločnú vec v Cirkvi dáva silný a presvedčivý argument, aby aj iní zatúžili spolupracovať. Povzbudenie nachádzame v dnešnom sviatku svätých – Timoteja a Tita, spolupracovníkov apoštola Pavla. Pavol im dáva celé svoje srdce.

Sú mladí a Pavol na ich plecia kladie veľké bremeno zodpovednosti a zároveň robí im toto bremeno príjemným. Vidíme úžasnú spoluprácu na duchovnom poli. Rady, ktoré svojim mladým spolupracovníkom dáva, sú dnes rovnako živé, aktuálne a tiež sú oslovením starším bratom, aby na mladých sa nedívali ako na konkurenciu a takých, čo ich chcú vytlačiť, prípadne byť ich nezdravými rivalmi.

Aké je to povzbudivé, keď veriaci vidia kňazov vo farnosti držať pospolu. Aká je to veľká vec, keď vytvárajú jednotu bratskej spoločnosti. Od veriacich sa však vyžaduje, aby neboli príčinou rozdeľovania duchovných rôznymi intrigami. Aj duchovní sú len ľudia. a práve preto dnes prosme svätcov dňa, aby nám vyprosili tú milosť jednoty medzi nami, tak duchovnými, ako aj medzi duchovnými a laikmi.

Dnešný deň je výzvou ľuďom dobrej vôle zapojiť sa do práce na duchovnej žatve. Vítané sú všetky ruky. Zároveň je to aj chvíľa poprosiť o nové povolania do duchovného stavu a tiež laických hnutí. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012