Meditácia na 28.01.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi | Mt 23,8-12

separator.png

Múdrosť svätých
 

Kto z nás netúži čo najviac vedieť, poznať, ovládať a vlastniť z oblasti múdrosti a svätosti? Skúmajme sami seba, či robíme všetko preto, aby sme tieto dary a milosti obsiahli. Cirkev nám dáva radu, aby sme bez rozdielu veku prosili Ducha Svätého o jeho dary.
Mnohému sa môžeme podučiť na príklade dnešného svätca - Tomáša Akvinského - kňaza a učiteľa Cirkvi. Pápež Pavol VI. o ňom po 700 rokoch povedal: "Tomáš bol najsvätejší medzi učencami, najučenejší medzi svätcami." A to už niečo znamená aj pre nás.

Pán Ježiš povedal učeníkom: „Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený" (Mt 23,12).

Za čias Krista medzi Židmi pôsobilo mnoho učiteľov. Boli to múdri a nadaní ľudia. Poznali mnohé zákony prírody, poznali i Zákon, ktorý dal Boh Mojžišovi. Mali mnoho žiakov. Za ich života sa im dostalo uznania a pochvál. Nikto z nich, a aj všetci spolu, sa nemohli zrovnať s jedným učiteľom-Kristom.
O 12-ročnom Ježišovi čítame: „Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami" (Lk 2,47). Sluhovia, ktorí sa vrátili k veľkňazom a farizejom o Ježišovi referovali: „Nikdy tak človek nehovoril" (Jn 7,46). A sami úskočníci Ježišovi hovoria: „Učiteľ, vieme, že správne hovoríš" (Lk 20,21). Takto z evanjelií vidieť, že Ježiš oprávnene hovorí o sebe ako o skutočnom, pravom a jedinom Učiteľovi.

Z Knihy Genezis však vieme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Teda človek dostal dar rozumu, ktorý má využívať na to, aby si podriadil zem a všetko, čo je na nej. Ježiš nám prisľúbil Ducha Svätého, ktorý nás vyučí všetkému: „Lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť" (Lk 12,12). Taktiež sa nám dostáva výzvy, aby sme verili, že dostaneme všetko, o čo budeme prosiť.

Vidíme to na dnešnom svätcovi. Keď sa ho ktosi pýtal, už ako známeho spisovateľa a básnika, teológa, učenca, kde nachádza múdrosť, o ktorej píše a hovorí, zaviedol toho človeka pod kríž. Áno, o svätom Tomášovi bolo známe, že vynikal pokorou, jednoduchosťou a taktiež láskou k modlitbe. Hovorí: Pravú múdrosť som dosiahol modlitbou, pôstom a kajúcnosťou. Z detstva sa o ňom traduje, že keď ako malý chlapec sa začal učiť, prekvapil učiteľa otázkou: "Kto je Boh?" Zvláštne na tom je to, že deti sa zvyknú pýtať: "Kde je Boh?" Cirkev dala Tomášovi titul „docktor angelicus" - „anjelský učiteľ". Život Tomáša je úzko spojený s rehoľou dominikánov, do ktorej vstúpil ako 20-ročný v Neapoli. Študoval v Ríme, Neapoli, Bologni a najmä v Paríži. Celý svoj život sa snažil žiť v spojení s Kristom a z toho spojenia vznikli tak vynikajúce diela, ktoré vzbudzujú obdiv ako u inoveriacich, tak i neveriacich.

Skúsenosti nás naučili spájať múdrosť so svätosťou. Skutočná múdrosť nie je spojená s pýchou a namyslenosťou. Vyhýba sa povýšenectvu a samochvále.

Vidíme to na príklade Tomáša. Do kláštora, v ktorom býva už ako uznávaný teológ, prišiel nový brat. Predstavený mu povie, že keď stretne prvého brata, aby ho požiadal priniesť mu batožinu. Tento brat stretne ako prvého Tomáša. Ešte ho nevidel, a preto mu povie, čo povedal predstavený. Tomáš bez slova poslúchne. Keď kráčajú mestom, ľudia ich pozdravujú a hlboko sa ukláňajú. Novému to robí dobre a hovorí si, ako veľmi si ho už teraz ľudia všímajú. Po príchode do kláštora spoznal pravú príčinu týchto pozdravov.

Vidíme, že Tomáš pri svojej múdrosti bol aj hlboko poslušný a pokorný. Tomáš je pre nás mementom, aby sme pri všetkých daroch, talentoch, a nadaniach neupadli do pýchy, ale práve naopak, ešte viac rástli vo svätosti.

Múdrosť Tomášova sa zvlášť poznáva v diele  S u m m a  T h e o l o g i c a. Je to vrchol nielen vtedajšej teológie.

6.decembra r. 1273 však prestal písať. Hovorí sa, že Boh dal Tomášovi vo videní poznať to, čo on napísal tak úchvatne, precízne a učene. Tomáš, spoznajúc skutočnosť, bol tak nadšený, že zvyšok svojho života už prežil väčšinou na modlitbách.

To je praktická poznámka, aby nikto z nás pre svoju učenosť neodkladal modlitbu. Práve naopak, čím viac poznáva, tým viac času má nájsť na rozhovor s Bohom. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012