Meditácia na 07.02.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Bohuslav - Teodor, mučeník; Richard

separator.png

NOVINKA č. 1!
modlitba_memento_sa_opakujuce_lubomir_stancek.jpg 

Vzor - nasýtenie cez svätých
 

Na svätých môžeme pozorovať ich spokojnosť. Vedia sa uspokojiť s málom, vedia sa zriecť a dať iným, vedia zabudnúť na seba aj pritom nestratia úsmev na tvári. nenájdeme u nich bežné ľudské slabosti, pretože ich premáhajú, zriekajú sa vecí, ktoré by ich mohli oddialiť od Boha. Sú šťastní, aj keď v ich okolí vládne núdza, keď sú rovnako tlačení chorobami, keď sa im spôsobuje krivda, neprávosť a akákoľvek škoda.

Prečo? Pretože vždy a všade sa snažia vidieť Ježiša. Podobenstvo o zázračnom nasýtení sa snažia realizovať podľa svojich možností. Ako Ježiš nasycoval na púšti zástup siedmimi chlebami a niekoľkými rybičkami, tak aj oni rozdávajú a znásobujú lásku aj ďalšie milosti, a tak sýtia hladný zástup.

Rozmnoženie chlebov a nasýtenie ľudí na púšti je predobrazom Eucharistie. Všetci z nej jeme a všetci sa môžeme nasýtiť. Je však rozhodujúce, či robíme pre toto nasýtenie všetko, čo sa od nás žiada. V prvom rade sa máme naučiť láske od Ježiša. Bez lásky aj zlato stráca cenu.

V praktickom živote je k tomu príležitosť na každom mieste. Môže matka povedať, že miluje svoje dieťa, keby na neho zabúdala? Je to dobrý otec, ktorý túži nasýtiť len seba, tak telesne alebo duchovne? Nie! Otec z lásky k deťom zabúda na seba. Sú to deti, pre ktoré ráno vstáva zavčasu a neskoro ide spať. Manželská láska má len vtedy cenu, keď moje „ja" ustúpi druhému a spolu vytvoria nádherné „my".
Rovnako aj svätosť sa buduje v ďalších zväzkoch, ako sú súrodenecké, priateľské, susedské, príbuzenské... Svätci sú vraj najvynaliezavejší v láske. A odkiaľ čerpajú vzor, inšpiráciu? Od Krista. Vieme, že on nielen povedal, ale aj dokázal lásku k ľuďom predstaviť v tých najlepších farbách svojím umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním.

Svätí sú často pokladaní za slabochov. Hľa, aký omyl! Dokáže slaboch to, čo dokázali oni? Ich ideály nie sú pozemské hodnoty, aj keď chodia nohami po zemi, ich srdce je vysoko v nebesiach. Práve preto ich pozemskí ľudia nechápu. Práve preto nerozumejú ich počínaniu, pretože svätci vysoko prevyšujú pozemské zmýšľanie.
Poučenie nájdeme na dnešných svätcoch.

Richard bol podľa tradície kráľom Anglosasov a otcom svätých Wilibalda, Wunnibalda a Valburgy. Nevieme veľa o ňom, iba to, že na ceste do Ríma a potom do Svätej zeme, zomrel v meste Lucca v strednom Taliansku. Na tomto svätcovi sa môžeme poučiť a tiež povzbudiť vo veľkej veci. Boh mu doprial začať dobré dielo, ale nečakal od neho jeho dokončenie. Povolal ho skôr, ako by mohol prísť do cieľa.

A to je pre nás oslovujúca vec. Boh nám môže rovnako ponúknuť, aby sme začali dobrú vec, ale nemusíme ju dokončiť, pretože Boh aj za ento krok má pre nás pripravenú odmenu. Koľkokrát sa napríklad na pohrebe mladých ľudí, matiek a otcov pýtame, prečo to Boh dopúšťa? Boh to vie najlepšie. Veď mohol by neskôr možno dopadnúť ešte horšie. Jednoducho – dôverujme Bohu.

Meno svätého Bohuslava spájame s menom Teodor. Teodor bolo jeho pôvodné meno. Bol vojak. Bol si však vedomý toho, že aj ako vojak musí najprv hájiť meno Božie. Pretože ako kresťan – vojak nechcel uposlúchnuť edikt cisára a obetovať pohanským bohom, volí si radšej smrť... Bol radšej usmrtený, akoby mal zradiť Boha. Najprv bol mučený, týraný hladom, a napokon upálený. Svätý Bohuslav nás učí pozerať sa na život nie iba po stránke viditeľných vecí, ale vidieť za nimi aj duchovný význam.

Nie každá vec, každé priateľstvo, každé stretnutie môže priniesť osoh pre dušu. A práve preto, keď mi môj rozum hovorí, že sa niečo protiví mojej poznanej pravde, musím sa toho zriecť. A to aj za cenu veľkých obetí. Svätec v tejto chvíli cíti radosť, že môže Bohu dokázať svoju lásku. Zamyslíme sa nad sebou. Rozoberme si udalosti, veci, ľudí. Nenájdeme tam čosi, čo nám bráni viac sa dať Bohu? Viac získať? Viac sa obohatiť?

Svätci sú normálni, tí najnormálnejší ľudia. Tí totiž neplnia svoju vôľu, ale vôľu Boha. A veď práve preto sme boli stvorení. Sám Ježiš v Getsemani nás skôr, ako podstúpi záver svojho poslania na zemi, poúča. Vari chceme mať ešte väčšieho Učiteľa?

Svätí sme sa nenarodili, ale svätými sa máme stať. Svätými sa môžeme a máme stať všetci. Nie je to však záležitosťou dňa, ale doby, ktorú nám na to dáva Boh. A práve preto, nech som ktokoľvek, nech znamenám čokoľvek, nech vlastním akékoľvek hodnoty, či som starší alebo mladší, či muž alebo žena, mám plniť vôľu Boha, a to stačí. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012