Meditácia na 10.02.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Školastika, panna | Lk 10,38-42

separator.png

Súrodenecká láska
 

V životopisoch svätých sa stretávame s prípadmi, že brat má na brata, sestru taký vplyv, že ich svojím príkladom vernosti a lásky k Bohu tiež privedie ku svätosti. Medzi takých patrí aj príklad svätej Školastiky. Benedikt po smrti rodičov sa postará o zaopatrenie sestry Školastiky a utiahne sa do ticha. Vieme, že sa stal otcom západných mníchov a pod jeho vedením a vplyvom sa jeho sestra stala matkou mnohých panien. Medzi súrodencami vraj vládla svätá súťaž; Kto dokáže viac milovať Boha?!

A táto myšlienka nie je na zahodenie ani dnes. Upozorňuje na ňu sám Ježiš, keď v Lazárovom dome, kde s ním bývali sestry Marta a Mária, Marte hovorí: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme" (Lk 10,42).

Vieme, že Ježiš bol prvorodený. To niektorých priviedlo k mylnému vysvetleniu textu o bratoch a sestrách Pána Ježiša, že Pán mal aj súrodencov.
Dnes vieme, že tento problém spôsobil vyjadrovací slovník v pôvodine textu. Na výraz brat a sestra sa vzťahovali aj blízki príbuzní. Niečo podobné, ako keď povieme žene pracujúcej v zdravotníctve – sestra, alebo rehoľnej sestričke – sestrička. Vieme, že u troch súrodencov, u ktorých sa Ježiš s apoštolmi viackrát zdržiaval a odpočinul si, vládla láska. Sestry plačú nad smrťou brata Lazára. Aj keď Ježiš toto všetko predvída, pri hrobe Lazára, pravdepodobne pohnutý súcitom Marty a Márie, tiež plače, takže niektorí prítomní poznamenajú: „Hľa, ako ho miloval" (Jn 10,38).

Ježiš nám dáva vzor na týchto súrodencoch. Vzor, aby sme sa naučili čerpať silu v tejto láske práve cez jeho slová. Dôkazom je pochvala Márie, keď sa Marta domáha jej pomoci v kuchyni.
Súrodenecká láska je rovnako dnes aktuálna potreba k zamysleniu. Často sa stáva, že táto láska je najčastejšie znehodnocovaná. Vieme si ctiť rodičov, vážime si priateľov, zachovávame manželskú vernosť, plníme si navonok povinnosti voči Bohu, ale na brata či sestru zabúdame. Príčinou toho sú často majetkové záležitosti. Aké je to smutné, že hmota, ktorá nám má slúžiť a ktorú nám pracne nadobudli rodičia, stáva sa príčinou hnevov a súdov.
Dnešný sviatok je príležitosťou k tomu, aby sme sa upevnili v konaní dobra, prípadne odpustili, zabudli, zmierili sa. Už v Starom zákone čítame nádhernú myšlienku: „Hľa, ako dobre je, a ako príjemne, keď bratia spolu bývajú" (Ž 133,1).
Tu je vážne memento aj pre rodičov. Vychovávať svoje deti tak, aby nielen v láske, ale aj v hmotných veciach boli od rodičov rovnako obdarovaní. Žiadne uprednostňovanie! Taktiež dospelí súrodenci by mali kriticky zvládnuť nielen vzťah ku rodičom, ale aj k tomu, čo im rodičia zanechajú. Stáva sa, že si matku či otca v starobe nevšimne, ale po smrti sa dovoláva majetku. Takýto postoj právom vyvoláva odpor ku takýmto ľuďom. Takýto postoj raz zaujmú ich deti k ich deti k nim. Rozumne sa rozdeliť, dohodnúť, prípadne ešte viac sa upevniť v láske, ukázať svojim deťom súrodeneckú lásku. V mnohých rodinách bratia a sestry tvoria nádhernú rodinu, ktorá si vie pomôcť, poradiť, ktorá sa vie navštíviť, ktorá sa pozná nielen vtedy, keď sa potrebujú.

V tejto oblasti, pretože sme slabí ľudia, musíme byť opatrní. Popri hmotných veciach máme dbať aj o duchovné.

Tak nám to ukazuje text dnešného evanjelia a tiež príklad súrodencov Benedikta a Školastiky. O týchto dvoch súrodencoch čítame, že sa každý rok, aj keď už boli v kláštoroch, stretávali sa a navzájom povzbudzovali v láske k Bohu. Pri poslednom stretnutí, keď už chcel Benedikt odísť, sestra ho prosila, aby ešte ostal, ale on sa musel vrátiť, nakoľko bol viazaný pravidlami rehole. Školastika sa preto obrátila k Bohu o pomoc. Zrazu sa tak zmenilo počasie, nastala búrka, a tak Benedikt nemohol odísť pre dážď. Po troch dňoch rozlúčenia videl Benedikt dušu svojej sestry ako bielu holubicu vznášať sa do výšok. Až potom so smrťou svojej sestry bol oboznámený.

Modlime sa dnes za svojich súrodencov. Prosme svätú Školastiku, aby nám vyprosila veľkú súrodeneckú lásku. Sami si zaumieňme, že urobíme pre súrodeneckú lásku všetko, aby sme sa páčili Bohu a raz aby sa všetci súrodenci spolu s rodičmi mohli stretnúť u Boha.

Nič krajšie sa medzi ľuďmi o súrodencoch nedá povedať, ako to, keď o nich okolie povie: - Pozrite, ako sa majú radi. akú radosť majú rodičia v nebi, keď vidia takto sa správať svoje deti! - Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012