Meditácia na 16.02.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Juliana, panna a mučenica | Mk 8,14-21

separator.png

Ježiš Kristus je nielen lekárom tela, ale je aj lekárom duše. Využime tento "svätý čas" pôstneho obdobia na osobné stretnutie s Bohom. - Ľubomír Stanček - 

separator.png

Ježiš vystríha
 

Kto trochu cestuje, stretá sa s dopravnými značkami, ktoré vystríhajú vodičov, upozorňujú ich, pripravujú, aby prispôsobili svoju jazdu prostrediu, stavu vozovky a podobne.

Všetci sa nachádzame na ceste k cieľu – do Božieho kráľovstva. A práve preto nám všetkým sú adresované slová Krista: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa" (Mk 8,15).

Evanjelisti predstavujú Ježiša ako posla pokoja, posla lásky, učiteľa dobrej zvesti, ale tiež aj ako nášho Sudcu a odmeňovateľa. Ježiš za tri roky svojho účinkovania viackrát prichádza do styku so skupinou farizejov. Táto skupina ľudí je u neho často pranierovaná. Hovorí im pravdu do očí, karhá ich, napomína, učí, ale tiež vystríha pred spôsobom ich života. Ich skutky sa totiž nezhodujú s ich vnútrom. Vonkajšok bol pre nich všetkým. Vzťahujú sa skutočne na nich slová o obielených hroboch, ktoré sú zvonka krásne, ale znútra plné umrlčích kostí a pachu, čiže nie pekné. Ježiš aj nás vystríha pred takým duchovným životom, ktorý by sa zakladal len na vonkajšej stránke. Ježišovi ide o vnútro človeka, o dušu.

Ježiš vidí aj do nášho vnútra. Nepraje si, aby sme si osvojili praktiky farizejov. Volá nás ku hodnotnejšiemu duchovnému životu. Keď nám pripomína zážitok z rozmnoženia chlebov a rýb na nehostinnej púšti, chce nás osloviť, aby sme mu viac dôverovali. V praxi života je to vtedy, keď sa venovaním dobru vystríhame zlu, hriechu a ďalším, len vonkajším prejavom viery.
V duchovnom živote nezohráva dôležitú úlohu len pravidelné spytovanie svedomia, ľútosť, sviatosť zmierenia, ale aj pravidelná prevencia. Tá spočíva aj v tom, že často si môžeme pripomínať určitý zážitok, keď sme sa stali účastnými Božej lásky. Môže to byť zážitok z nejakej cirkevnej slávnosti, zážitok z modlitby, nejakého stretnutia alebo jedného víťazstva nad sebou pri pokušení. Keď cítime pripravovaný útok, očakávame ťažkosť v duchovnom živote, môžeme si spomenúť na takýto zážitok, pokochať a v ňom, načerpať silu. Keď Ježiš končí slová v evanjeliu, kladie nám aj otázku: „Ešte nechápete?" (Mk 8,21). Tým sa nás pýta, čo čakáme ešte viac! On nám dáva seba, dáva nám svoje milosti, čo ešte chceme?

Tak sa nám dostáva skutočnej výstrahy, ktorú si uvedomujeme. Preto sme rozhodnutí podniknúť konkrétny krok pre svoje posvätenie.

Dnes má sviatok svätá Juliana. Vieme o nej veľmi málo. Vieme však, že bola jediná kresťanka v dome. Otec – pohan sa jej stal osnovateľom smrti. Vybral jej ženícha, tiež pohana. Ona vedela, čo by to v jej živote znamenalo, keby mu dala súhlas. Čo pre jej vytrvalosť znamenala viera? Bol to hlboký zážitok z prijatia krstu. Prijala ho ako dospelá a dobre pripravená. Vedome a dobrovoľne povedala Ježišovi svoje áno. A preto, keď sa má rozhodnúť, nezaváha. Pre Ježiša opúšťa otca, matku..., tak ako to predpovedal Ježiš a dostáva odmenu. Dnes ju máme zaradenú v zozname svätých. Po krste predstavuje len jednu tvár, a to nie tvár farizeja, ale tvár kresťanky.

Naša tvár je Kristovi známa. Je potrebné, aby sme svoju pravú tvár ukazovali aj svetu. Ježiš nám dnes dá pri sv. omši nie obyčajný chlieb na nasýtenie nášho tela, ale seba samého. Aká je to veľká dôvera a pomoc pre nás na ceste do večnosti. Účasť na dnešnej sv. omši je pre nás nie výstraha, ale veľké priateľské gesto Ježiša. Znova sa presviedčame o Ježišovej láske k nám, keď nám znova dáva príležitosť spojiť sa s ním a prežiť časť dňa spolu s ním.

Dobrý kresťan má kontakt s Ježišom nielen na sv. omši, ale vie nadviazať kontakt s Ježišom všade, kde ho Pán potrebuje. Šofér za volantom pri pohľade na dopravnú značku „daj prednosť" si často spomenie, kto a čo má prednosť v jeho živote, že tú prednosť má mať predovšetkým Boh. Rovnako pohľad aj na iné dopravné značky „hlavná cesta", „križovatka" vedia dobrého kresťana vystríhať, napomenúť a povzbudiť v duchovnom živote a kresťan pritom nestráca svoj drahocenný čas. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012