Meditácia na 18.02.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Simeon, biskup | Mk 8,27-33

separator.png

 NOVINKA č. 2
mememto_zivota_v_duchu_svatom_lubomir_stancek.jpg

separator.png

Svätci sú príbuzní Ježiša
 

Rozpráva sa medzi ľuďmi, že mať dobrého priateľa je viac, ako mať plnú peňaženku. Priateľ ti môže pomôcť dostať sa aj tam, kde sa nedostaneš so svojimi peniazmi. Ma dobrého príbuzného je ešte lepšie. Keď vládne zhoda a porozumenie, láska a pokoj, vtedy človek spoznáva skutočný raj na zemi.

Aj nám dnes Ježiš adresuje otázku: „A za koho ma pokladáte vy?" (Mk 8,29).

Ježiš je už niekoľko mesiacov obkľúčený zástupmi. Tí sú svedkami nielen nevysvetliteľných udalostí, ale počúvajú slová, ktoré sú priezračné, plné pravdy, pôsobia uspokojujúco, cítiť z nich hrejivý pocit tepla lásky. Zástup sa pozerá na Ježiša očami plnými otázok, ale zároveň sa pýta: Kto je to tento Ježiš? Čo je to za sila, ktorá z neho pôsobí? Aká je to moc, ktorá sa deje cez jeho ruky? Ježiš to všetko vie. Chce však vyprovokovať k väčšej iniciatíve svojich apoštolov. Na nich chce postaviť základ budúcej Cirkvi. Apoštolov je potrebné na to pripraviť; sú to slobodní ľudia. Chce, aby sa sami medzi sebou prejavili, ako zmýšľajú o svojom Učiteľovi, a po otázke, za koho ľudia pokladajú Ježiša, sa ich pýta na ich vlastný názor. Chce jedného druhým ovplyvniť. Chce, aby sa sami pred sebou osvedčili. Chce im tým aj niečo naznačiť. Odpovede sa ujal Peter. Nie je najstarší, najučenejší, je však viac otvorený pre Krista. Odvtedy, čo opustil pred niekoľkými mesiacmi svoju lodičku v Kafarnaume a zamenil ju za Krista, v mnohom sa zmenil. Všimli si to aj ostatní apoštoli. Na otázku Krista odpovedá veľmi stručne: „Ty si Kristus." Slová nepochádzajú z jeho hlavy. Je to dielo Ducha Svätého. Ježiš vie, že Peter ešte nedozrel vo vernosti ku Kristovi. Preto Ježiš neodovzdá Petrovi v tejto chvíli moc kľúčov. Nepochváli Petra za jeho odpoveď, ale začne rozprávať o tom, čo vie jedine Kristus. Ježiš hovorí otvorene, ale Peter sa aj napriek vanutiu Ducha Svätého správa ešte pozemsky. Ježišovi sa protiví, ale Ježiš má iné poslanie, iný zámer. To vysvetľujú slová: „Nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské" (Mk 8,33).

Od tejto udalosti sa mnoho zmenilo. Dnes vieme, ako sa veci vyvíjali ďalej. Nám je dnes, aspoň by malo byť, vo viere ľahšie. A predsa, Ježišova otázka je časová aj pre nás. Od nás však dnes už Ježiš nechce odpoveď slov, ale chce sa spýtať, ako odpovedáme na jeho slová svojím životom, skutkami, slovami a myšlienkami. Bolo by pre nás výhodné, keby sme mohli povedať v zhode s Petrovými slovami: Ty si Kristus! Môžeme to povedať cez naše skutky? Alebo sme ešte nedozreli tak, ako to bolo v Petrovom prípade? Pozeráme sa na vieru len ľudským pohľadom a veci i udalosti meriame metrom tohto sveta? V takom prípade vieme, že výčitku si zaslúžime aj my.

Nikto z nás nemôže povedať, že nepozná hriech. Ježiš i napriek tomu, nás pozýva do svojej duchovnej rodiny. Aj dnes pre nás platí pozvanie byť jeho bratom, sestrou, matkou. Aj dnes pre nás platia slová; aby sme nebeského Otca nazývali svojím Otcom. Aj dnes chce, aby sme boli jeho priateľmi. Môžeme sa teraz pozrieť do očí Ježiša a povedať: "Som tvoj príbuzný?"

Dnes si spomíname na príbuzného z pokrvnej rodiny Pána Ježiša. Svätý Simeon Jeruzalemský bol synom Kleopasa (por. Jn 19,25). Bol teda bratrancom Pána Ježiša. Patril medzi ďalších učeníkov. Po smrti apoštola Jakuba mladšieho, veriaci si jednohlasne zvolili za pastiera múdreho a rozvážneho Simeona. Podľa všetkého bol v Jeruzaleme 45 rokov biskupom. Keď v r. 70 za cisára Vespaziána mal Jeruzalem padnúť, ako to predpovedal Ježiš, veriaci spoznali znamenie časov a opustili s biskupom Simeonom Jeruzalem. Smrti však neunikol. Podobne, ako niektorí Židia zradili Krista, tak zradili aj Simeona. Cisárov námestník Attika mal úctu pred starobou Simeona. Ten však nepodľahol sľubom zradiť Krista. Po ťažkom mučení zomiera smrťou, akou zomrel aj Kristus. Môžeme povedať, že príbuzenstvo s Kristom zaplatil ukrižovaním.

Aj my sme s Kristom v krste povstali k novému životu. a práve preto dnešný svätec nás chce posilniť na ceste vyznávania viery v praktickom živote. Dnes každý dobrý kresťan, ktorému nie je ľahostajná večnosť, povie: "S Kristom som bol vykúpený, s Kristom chcem žiť v príbuzenstve v Cirkvi a s Kristom chcem žiť večne v jeho kráľovstve."

A tých niekoľko rokov života na zemi stojí za to, aby sme získali tak veľkú odmenu. A práve preto chceme s Kristom žiť. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012