Meditácia na 09.03.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Ján Ogilvie; Eugénia Smet | Mt 20,17-28

separator.png

Hriech spôsobuje smrť. Preto nikoho Ježiš nesúdi, keď prichádza za Ním. Ba platí, že čím je väčší hriech človeka, a človek hľadá odpustenie, tým je väčšie milosrdenstvo Boha voči hriešnikovi, ktorý robí pokánie. - Ľubomír Stanček - 

separator.png

Svätí a služba
 

Ľudská pýcha často medzi nami pôsobí aj tak, že človek sa hanbí za podradnejšiu robotu. Hanbí sa za veci, za ktoré pod vplyvom rôznych okolností nemôže. Dnes, ale i v minulosti, sa človek bránil službe. Byť niekto, niečo znamenať, to je túžba, ktorá sa často nevie zastaviť pred obeťami, pred láskou, pokojom srdca, úctou k vlastnému životu. Človek napadnutý touto chorobou vidí len tento svet. Stráca záujem o večný život, teda aj o dušu, Boha a Cirkev.

Dnes nám Cirkev ponúka príležitosť zamyslieť sa nad skutočnou hodnotou slova „služba" pri slovách Pána Ježiša: „Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých" (Mt 20,28). Matka synov Zebedejových v dnešnom evanjeliu zastupuje väčšinu tých, ktorí doteraz nepochopili poslanie Krista. Máme jej práve aj preto byť vďační. Ježiš predpovedá svoj koniec. Dáva najavo kto je a čo chce. A práve vtedy matka Zebedejových synov, pomýlená dobou a ktorá nesprávne pozerá na očakávaného Mesiáša, túži po zabezpečení svojich synov. Jej predstava o Ježišovi je v tom správna, že verí v to, že Kristus je Mesiáš. Chyba je v tom, že na jeho poslanie pozerá očami človeka. Ježiš neprišiel založiť kráľovstvo tu na zemi, ale ľudí tohto sveta vykúpiť, aby mohli získať účasť v kráľovstve pravdy, svetla a pokoja, v Božom kráľovstve. Ježiš sa na ženu nehnevá, pretože vidí jej nevedomosť. „Neviete, čo žiadate" (Mt 20,22). A svojimi otázkami ju chce priviesť k správnemu pochopeniu. To však nerozumejú ostatní desiati. Tento problém Ježiš vysvetľuje aj pri Poslednej večeri, keď apoštolom umýva nohy a dáva im výzvu, aby robili podobne (por. Jn 13,12-15).

To platí aj pre nás. Pravá služba je láska. Matka miluje svoje dieťa a čo je to vlastne? slúži svojmu dieťaťu. Otec nepracuje pre seba, ale jeho láska sa prejavuje v hmotnom i duchovnom zabezpečení rodiny. Nielen mnohí vedci, ale aj učitelia, štátnici, často vedení láskou k svojmu povolaniu a postaveniu, slúžia ľudstvu. Aj my, kresťania, keď chceme správne pochopiť slová Krista, má sa to premietnuť do každodenného života služby. Viera nie je záležitosťou slávnostných okamihov, ale vecou všedného dňa. Milovať máme Boha, blížneho i seba s nerozdeleným srdcom a stále. Vtedy sa naša viera stáva takou, akú si prial Ježiš. Ako výzorovo nie sme rovnakí, tak ani cesty našej služby nie sú rovnaké. Sme rôzni, a predsa máme jeden cieľ: slúžiť vydávať svedectvo a získať sa v jednom kráľovstve Božom. Poúčajú nás o tom dnes svätí.

Svätý Ján Ogilvie je Škót, pôvodom anglikán. Rodičia z vyššej škótskej vrstvy ho vychovajú v protestantsko-kalvínskom duchu. Na štúdiách vo Francúzsku pod vplyvom jezuitov ako 17-ročný stáva sa katolíkom a jezuitom. V Brne je prijatý za novica, v Olomouci je prijatý do Spoločnosti sv. Ignáca a v Paríži je vysvätený za kňaza. Vracia sa späť do vlasti pod ochranou Panny Márie ako „kapitán Watson". Slúži Cirkvi v tichu po rodinách. Práca prináša mnohé úspechy a obrátenia. Neskôr je zatknutý a daný do prevýchovy protestantskému biskupovi. Svojej viere zostáva verný napriek sľubom a hrozbám. Deväť dní a nocí prebieha vyšetrovanie a mučenie. Neprezradí žiadnu rodinu, v ktorej pracoval. 10. marca 1615 je obesený. Pavol VI. ho v roku 1976 vyhlásil za svätého.

Eugénia Smet sa dala strhnúť láskou arského farára Jána Mária Vianney. Opúšťa pohodlie zámožnej rodiny a zakladá Spoločnosť sestier Sacré-Coeur, ktoré sa špecializujú na pomoc dušiam v očistci.

Každý z týchto svätcov a každý svätec si pod vplyvom Ducha Svätého nachádza svoju cestu. Služba bratom a sestrám bola a bude aktuálna. Ježiš slúži aj dnes cez svojich miláčikov. Príklad svätých má vplyv aj na nás. Chápeme svoj život ako čas služby, aby sme si získali odmenu a druhým ukázali príklad lásky. Vieme, že služba dokáže viac ako slová. A práve preto aj dnes prijímame oslovenie; nasledovať Krista celým svojím srdcom, mysľou a tiež silou.

Zriekame sa pýchy a volíme si spôsob, ktorý sa osvedčil v živote svätých, ktorí nasledovali Krista. Nech som, čo som; všetko svoje postavenie, vzdelanie, zdravie i mladosť chcem využiť na získanie zásluh pre svoju dušu a spásu iných. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012