Meditácia na 06.04.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. Celestín, pápež | Mk 16, 9-15

separator.png

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu."

separator.png

Nevera

Ako doteraz vidíme, odpoveďou na Kristovo zmŕtvychvstanie bola jedna, stála, veľká nevera. Ženy neveria anjelovi, apoštoli neveria ženám, Tomáš neverí ostatným apoštolom, Jedenásti vo večeradle neveria dvom z Emauz, všetci spolu neveria samotnému Kristovi - lebo neveria vlastným očiam. Ale táto nevera je pre nás hodnotná. Lebo ktože to neverí? Nie nepriatelia: práve veľkňazi brali tento zázračný fakt čo najvážnejšie. Ak ale neverili učeníci a priatelia - tak je to najlepší dôkaz, že vstanie Krista z hrobu nebolo ich fantazírovaním ani mystifikáciou.

Ale nakoniec celá táto nevera musela mať nejaké hranice. A vyzerá to tak, že už sám Pán Ježiš mal tej nevery dosť: vyčítal im neveru a tvrdosť srdca. Išlo predsa o príliš vážne veci; išlo o vierohodnosť toho všetkého, čo Kristus hlásal, za čo obetoval život, a čo potvrdil práve svojím zmŕtvychvstaním.
Ale nemohol by aj nám vyčítať nejakú neveru? Nevzbudzujú určité prvky jeho náuky náš odpor? Prijímame bez výhrad také pravdy ako zmŕtvychvstanie nášho tela, konečnú spravodlivosť a večný život? Alebo Kristove uistenia, že chudobní a trpiaci dosiahnu nebeské kráľovstvo, že smutní budú potešení, hladní nasýtení a milosrdní dosiahnu milosrdenstvo? A také zásady, ako nerozlučiteľnosť manželstva, manželská vernosť, stavovská čistota, ako zdržanlivosť, ústupčivosť, zriekanie sa, odpustenie a iné znaky príslušnosti ku Kristovi? Určite sa neosmeľujeme vysloviť nahlas svoju neveru; ale náš každodenný postoj prakticky môže vyjadrovať takú neveru.

Pán Ježiš svojím zmŕtvychvstaním potvrdzuje pravdy a zásady, ktoré hlásal, a utvrdzuje našu vieru v ich správnosť. Vyznajme túto vieru, volajúc Po premenení: Pane,... tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame!

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012