Meditácia na 03.05.2013


Vypočujte si prednášku z duchovného cvičenia pre rehoľné sestry 
5. Boj proti sebe samej

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Filip a Jakub, apoštoli | Jn 14,6-14

separator.png

Litánie loretánske „Synu, Vykupiteľu sveta, Bože"

Aká filozofia
 

Ťažko nájsť na svete dvoch rovnakých ľudí. Aj v jednej rodine sú rôzne názory na spoločnú vec. Vo svete vládne pluralita názorov, mienok, pohľadov... Môžeme hovoriť aj o rôznej filozofii. V pohľade na Pána Ježiša, Syna Panny Márie a Vykupiteľa sveta, od jeho príchodu na svet až dodnes, a bude tomu tak až do konca sveta, vládne o Ježišovi a Božej Matke rôzna filozofia. Jedni popierajú božskú prirodzenosť, iní ľudskú prirodzenosť. Jedni sa verne hlásia k Panne Márii, a iní ju popierajú. A čo je učenie Cirkvi? Čo čítame o tom vo Svätom písme? Čo hovorí o sebe sám Pán Ježiš?

V dnešnom evanjeliu Ježiš povedal Tomášovi: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." (Jn 14,6).

Sú to hlboké slová, ktoré sú vysvetlením poslania Ježia na zemi. Príchod Krista na svet je jasný. Ako Syn Boží chce vykúpiť spod hriechu všetkých ľudí. A nielen to. tri roky poukazuje na cestu, ako získať spásu. On sám o sebe hovorí, že je cesta. „Dal som vám príklad" (Jn 13,15). Ježiš plní vôľu Otca. Robí len to, čo chce Otec: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo" (Jn 4,34). Ježiš nielen plní vôľu Otca, ale poukazuje na to, aby aj náš život bola snaha žiť tak, aby sme plnili vôľu Božiu. To znamená ísť cestou, ktorú nám ukázal Ježiš.
O Ježišovi platia slová: „Syn plný milosti a pravdy" (Jn 1,14). Ježiš sám potvrdzuje svoj postoj k pravde: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde" (Jn 18,37). A keď Ježiš učí o živote, ku ktorému sme všetci povolaní, hovorí bohatému mladíkovi: „Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!" (Mt 19,17). Ježišove slová sú jasné, pravdivé a podstatné pre náš život tu na zemi i pre večný. Jasne predstavil svoje poslanie a rovnako jasne vyjadril, čo žiada od nás. Špekulácia z našej strany je možná, stretávame sa s ňou, ale je len v náš neprospech. Obviňovať Ježiša, útočiť proti jeho učeniu, popierať jeho pravdy, vždy sa však dokáže, že nie Ježiš, ale my na to doplácame.
Presvedčiť nás môže filozofia Panny Márie. Je to jednoduchá žena z Nazareta. Židovka, verná Zákonu, verná Bohu. Dôkazom sú jej slová: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova" (Lk 1,38). A taktiež jej prítomnosť pod krížom svojho Syna. Je to filozofia vernosti. Tak môžeme povedať o Kristovi i o Panne Márii, že ich filozofia života bola položená na vernosti Bohu.

Vieme, že Panna Mária povedala: Nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa pod jej ochranu utiekal a ju o pomoc prosil, alebo o príhovor žiadal, že by som nebola pomohla. Vieme, že nielen ona, ale aj najbližší spolupracovníci Ježiša – apoštoli uverili Ježišovým slovám: „Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím" (Jn 14,14). Apoštoli Filip a Jakub mladší svojou vernosťou Ježišovi sa stali aj nám vzorom v živote.

V čom sa môžeme poučiť vo filozofii vernosti u sv. Jakuba? Tradícia nám hovorí, že od dlhé kľačania mal na kolenách kožu stvrdnutú ako ťava. Jeho list, v ktorom dominujú slová: „... viera bez skutkov je mŕtva," je pre nás oslovením, ktorý chceme prijať, ale ho aj prijímame ako posilu pre našu osobnú filozofiu. Život apoštola sv. Filipa po prvom stretnutí s Ježišom je pre nás školou, ktorú chceme nasledovať. Stretne priateľa Natanaela. Tak na neho zapôsobí, že priateľ neodolá slovám Filipa a Ježiš prijíma aj Natanaela za svojho apoštola.

Sme rôzni, iní, a predsa cez Pannu Máriu a dnes aj cez svätého Filipa a Jakuba mladšieho sme poznali a pochopili veľa. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012