Meditácia na 04.05.2013

Vypočujte si prednášku z duchovného cvičenia pre rehoľné sestry 
   6. Sestra svetá vs svetská

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Florián, mučeník | Jn 12,24-26

separator.png

Litánie loretánske

Duch Svätý a Panna Mária
 

Keď kardinál Ratzinger na tlačovej konferencii oboznamoval novinárov so 70-stránkovým dokumentom, ktorý sv. Otec Ján Pavol II. 25. marca 1987 zverejnil ako encykliku o Panne Márii Matke Vykupiteľa, povedal: Je to čas, v ktorom Duch Svätý začal svoje dielo v milostiplnej dievčine z Nazaretu, keď jeho zatienením sa v jej lone začala formovať ľudská prirodzenosť božieho Syna, Ježiša Krista. V tej chvíli vstúpil do ľudských dejín Syn Boží, aby v nich uskutočnil dielo spásy. Katolícka náuka vidí začiatok tohto spásneho diela už v Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, ktoré pokračuje v jej súhlase: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova" (Lk 1,38). (por. Pastiersky list ZOS k Roku P. Márie).

Ježišove slová: „Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec" (Jn 12,26) sa vzťahujú aj na Pannu Máriu.

Katolícka Cirkev vždy verila, že Duch Svätý sa spojil s Pannou Máriou, aby osobne zasiahol i keď v spojení s ostatnými osobami Najsvätejšej Trojice do diela ľudskej spásy. Cirkev učí, že v zhode s láskou Otca i Syna pôsobí v pláne vykúpenia sveta tretia božská osoba Duch Svätý.
„Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn" (Lk 1,35). Moc Ducha Svätého urobila, že osobnosť Panny Márie sa so všetkými jej prednosťami a silami, rovnako duchovnými i telesnými, dokonale prispôsobila úlohám predurčeným jej v pláne vykúpenia. (por. sv. Tomáš, Summa Theologica III, p. 27). Na základe tejto viery sa jasnejšie a dokonalejšie chápe a rozumie Sväté písmo. Cirkevní otcovia na Východe i Západe hovoria o rôznom poslaní Ducha Svätého, ktorý vychádza z Otca i Syna. Tak plnosť milostí a kresťanskej lásky ako aj zvláštnych darov a plodov každej čnosti, dostáva Panna Mária ako výbavu pre nebeskú svadbu, pretože ju chápeme ako mystickú manželku Ducha Svätého. Panna Mária pre svoje privilégiá, dary a výnimočné milosti, ktoré pochádza od Ducha Svätého, je nazývaná aj „domom božím", svätostánkom Ducha Svätého.
„Duchu svätý, Bože"- je to pre nás veľká posila, keď si uvedomujeme pôsobenie Ducha Svätého na Pannu Máriu. Prijímame učenie Cirkvi, že bol to Duch Svätý, ktorý od jej počatia ju najušľachtilejším spôsobom pre zásluhy Ježiša Krista vedie životom. (por. Pius IX., Bulle Ineffabilis Deus z 8. XII. 1854; DS 2803).
Áno, bol to Duch Svätý, ktorý ju podnietil k súhlasu s panenským počatím najvyššieho Syna; oplodnil jej lono, aby porodila Spasiteľa a najvyššieho Pána.
Áno, bol to Duch Svätý, ktorý naplnil jej dušu radosťou a vďačnosťou, ktoré zaznieva z jej spevu „Magnifikat", ktorým sa obracia k Bohu, svojmu Spasiteľovi.
Áno, bol to Duch Svätý, ktorý vnukol Panne Márii, aby vo svojom srdci verne si uchovávala slová a skutky od narodenia a detstva jej Syna, na ktorých sa podieľala s takou dôverou a láskou.
Áno, bol to Duch Svätý, ktorý bol oporou Panne Márii pri kríži a ktorý ju rovnako inšpiroval ako pri zvestovaní, že je to vôľa Otca, aby zostala v materskom spojení so svojím Synom, ako i pri jeho obeti vykúpenia ľudského pokolenia (por. Jn 19,25).
Áno, bol to Duch Svätý, ktorý naplnil nesmiernou láskou bolestné srdce Panny Márie, aby počula z úst svojho Syna testament, aby sa stala matkou Jána, ktorého Ježiš miloval (por. Jn 19,26-27). Tým sa uskutočnil predobraz duchovného materstva celého ľudstva. (por. Adjutricem populi, 5.9. 1896, Acta Leonis XIII, vol. XV., s. 302).
Áno, bol to Duch Svätý, ktorý na krídlach najvrúcnejšej kresťanskej lásky vyniesol Pannu Máriu do úlohy prosiacej a modliacej sa vo večeradle, kde boli učeníci Pána Ježiša: „Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi" (Sk 1,14).
A konečne bol to Duch Svätý, ktorý na krídlach najvrúcnejšej kresťanskej lásky vyniesol Pannu Máriu do úlohy prosiacej a modliacej sa vo večeradle, kde boli učeníci Pána Ježiša: „Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi" (Sk 1,14).
A konečne bol to Duch Svätý, ktorý viedol srdce Panny Márie na jej ceste tu na zemi, aby túžila po spojení so svojím Synom a takto jej pripravil dôstojné privilégium, ktoré sa končí jej nanebovzatím s telom i dušou. (por. Pius XII., Const. ap. „Munificentissimus Deus", 1. X. 1950; AAS 42 1950, s. 768).

Poslanie Panny Márie v spojení s Duchom Svätým jej nanebovzatím nekončí. Často sa môžeme o tom presvedčiť vo svojom živote.
Je prirodzené, že skôr, ako sa narodil Ježiš Kristus, narodila sa žena, z ktorej prijal ľudskú prirodzenosť Ježiš Kristus, ktorá ho počala, porodila a starala sa o neho s materinskou láskou. Je správne, keď na Pannu Máriu pozeráme aj v spojení s Duchom Svätým. Tak je tomu v čase adventu, keď Panna Mária stojí v úzadí a rovnako Duch Svätý, ale v očakávanom Ježišovi cítime aj Matku Božiu, aj Ducha Svätého. Panna Mária, ako aj Duch Svätý má v našom živote svoje miesto i dnes, aj keď Ježišovi venujeme viac pozornosti.

Je správne, keď si uvedomujeme spoluprácu Panny Márie s Duchom Svätým. To je aj pre nás dôležitá škola pre našu spásu. Keď putujeme na pútne miesta, keď sa modlíme ruženec, keď sa zúčastňujeme iných liturgických spomienok na Pannu Máriu, získavame novú silu cez dary Ducha Svätého. Často si to neuvedomujeme, že keď prosíme Pannu Máriu o príhovor, že je to Duch Svätý, ktorý nás obohacuje svojimi darmi.

Pod vplyvom Litánií loretánskych chceme získavať tieto dary Ducha Svätého.
A tiež aj na príhovor svätých, ktorí nasledovali Pannu Máriu a spolupracovali s Duchom Svätým. Dnes je to svätý Florián, ktorý je patrónom požiarnikov.

Ako dôstojník rímskej armády za cisára Diokleciána v Hornom Rakúsku bol mučený a utopený s ťažkým kameňom na krku v rieke Enns. Dnes nás sv. Florián učí horieť za Ježiša v Duchu Svätom.

Aj dnes má Panna Mária a Duch Svätý otvorené dvere nášho srdca. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012