Meditácia na 05.05.2013

Vypočujte si prednášku z duchovného cvičenia pre rehoľné sestry
7. Sľub poslušnosti

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Gothard 

separator.png

Litánie loretánske „Svätá Trojica, jeden Bože"

Panna Mária a Najsvätejšia Trojica
 

Obraz od neznámeho autora predstavuje: Skupinku ľudí v krajine, ktorou sa prehnala búrka. Cesta je vymletá, stromy povyvracané a k tomu vedľa cesty je hlboká roklina. autor vtlačil postavám do ich tvárí i napriek týmto negatívnym veciam radosť a istotu.

Pri pozornejšom prezretí obrazu tento pokoj v očiach ľudí dá sa vysvetliť.

Všetci; muži, ženy i deti, ktorí kráčajú spolu, pozerajú na ženu vpredu. Tá žena je Panna Mária.

Za ňou aj dnes vo svete, ktorý je poznačený následkami po búrke hriechu, kráča zástup ľudí. V tom zástupe sme všetci.

Ježišove slová z dnešného evanjelia sa vzťahujú aj na Pannu Máriu: „a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta" (Mt 28,20).

Nielen tieto slová vzťahujeme na Pannu Máriu. Tiež aj slová z Knihy prísloví: „Pán vládol nado mnou od počiatku svojich ciest, prv ako stvoril od pradávna čokoľvek. Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv ako povstal svet. Nebolo ešte morských priehlbní, keď som sa ja už zrodila, nebolo eše žriediel obťažených vodami... bola som deň po deň jeho rozkošou a hrala som sa pred ním v každý čas... a moja rozkoš je byť medzi synmi ľudskými" (Prís 8,22-33).

„Svätá Trojica, jeden Bože" – ani tieto slová sa nevťahujú na Pannu Máriu, ale na oslavu múdrosti Božej. A predsa, dnes na sviatok Najsvätejšej Trojice, môžeme povedať, že Boh si praje, aby Panna Mária si získala naše srdcia. Odkiaľ to vieme? Zo Svätého písma. V Písme nachádzame, že tajomstvo Svätej Trojici a jedného Boha ako prvej bolo zjavené Panne Márii. Pri zvestovaní v Nazarete sa Mária dozvie prvá o tomto tajomstve Boha. Anjel jej oznámi, že sa má stať Matkou Božou bez pričinenia muža, ale mocou Ducha Svätého. Panna Mária ako pravoverná Židovka verila v jedného Boha. Tu sa dozvedá o posolstve, ktoré jej objasňuje, že Boh Otec pohliadol na jej pokoru a poníženosť najlepšej dcéry zeme. Boh Syn túži vziať si telo z jej lona a hoci sa narodí ako človek, zachová jej panenstvo.
Duch Svätý utvorí v jej lone telo Božiemu Synovi: „a preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Syn Boží" (Lk 1,36).
Mária, skôr ako pri rieke Jordán, keď Ján Krstiteľ bude krstiť jej Syna, skôr ako na jej Syna hlas Boha Otca povie: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie" (Lk 3,22), skôr ako na jej Syna zostúpi Duch Svätý v podobe holubice, vie jedno z najväčších tajomstiev sveta, že v jednom Bohu sú tri božské osoby. Toto je pre nás aj dôkazom Božej lásky k Panne Márii.

Cirkev nás učí, že Panne Márii sa neklaniame. Klaňať sa patrí len Bohu. Boh mnohými dôkazmi dáva najavo, že si praje, aby sme Panne Márii po Bohu dávali najväčšiu úctu. K Bohu v troch božských osobách chce nám napomôcť aj Panna Mária. Nepochybujeme, že Panna Mária sa dala Bohu telom i dušou. A to je oslovením aj pre nás, ktorí si dnes spomíname na Pannu Máriu v spojitosti s Najsvätejšou Trojicou.
Je známe, že keď sa objaviteľ Ameriky – Krištof Kolombus – vydával na cestu, začal slovami: V mene Najsvätejšej Trojice. a vieme aj to, že jedna z troch lodí, na ktorých sa plavil, volala sa Santa Maria.
Aj náš život je vlastne plavbou na mori života. Nevieme kedy a kde prídeme do svojho prístavu života. Je však krásne, keď v mene Najsvätejšej Trojice a za pomoci Panny Márie plníme si svoje povinnosti kresťanov katolíkov.

Je krásne, keď si pravidelne uctievame Boha nielen v modlitbe, ale aj pri sv. omši a sviatostiach. A vôbec to nie je prekážkou, keď sa pred sv. omšou modlíme ruženec a rovnako, keď máme doma vedľa Pána Ježiša aj obraz Panny Márie. Oni dvaja patria k sebe. A je správne, keď im obom prejavujeme svoju úctu, vďaku i lásku.
Pre Máriu je veľkou radosťou, keď aj dnes plníme vôľu Božiu, ktorú aj ona plnila. Jej príklad je pre nás vzorom, aby sme si aj my splnili svoje poslanie tu na zemi a získali tú istú odmenu, večný život ako ona. Panna Mária má radosť nad takýmito svojimi duchovnými synmi a dcérami.

Pozrite, prednedávnom stála pred súdom mladá, 25-ročná matka. Prečo? Týrala svoje deti. Často odchádzala z domu do spoločnosti, aby sa zabavila. A zatiaľ jej deti museli ísť do pivnice, do tmy, chladu, kde často aj viac dní v špine a hladné čakali na svoju matku. Uviazala ich ako zvieratká. Dávala im jesť ako gazda svojim hoviadkam. Deti už nevedeli plakať. Kolegyne na pracovisku ju obdivovali, ako to stíha, že je vždy pekne upravená, usmiata a pritom rozvedená. Nepýtali sa jej na deti. Ona o nich nehovorila. A táto matka za posledné dva roky nebola ani s jedným dieťaťom, mala ich dve, u lekára. Nikoho to nezaujímalo, neprešetrovali prečo... Až jedno dieťa zomrelo. To je matka?

Keď pozeráme na Pannu Máriu, cítime, že jej na každom jednom z nás záleží. Ona sa za nás nehanbí. Ona nemyslí len na seba.

Mohli sme čítať v novinách článok o samovražde mladého dievčaťa, ktorá vyskočila zo siedmeho poschodia cez zábradlie. Keď dopadla, nedalo sa na jej telo pozerať. Volali jej otca, aby sa šiel na ňu pozrieť. Nešiel. Nie preto, že by mu to nedovoľovala bolesť, ale ako sa neskôr ukázalo pri vyšetrovaní samovraždy jej dcéry, nemohol pre niečo iné. Nežil s jej dcéry, nemohol pre niečo iné. Nežil s jej matkou, so svojou ženou ako muž pre neustále hádky a žiarlivosť. A tak nútil svoju dospievajúcu dcéru, ktorá tento tlak už nezniesla a nevládala viac uniesť ponižovanie otca. A preto volila samovraždu.

Vieme, že Boh nás učí vedieť sa ovládať, kontrolovať, žiť usporiadaným životom. A Panna Mária nám pomáha svojím orodovaním, aby sme mali silu svoj život takto žiť. Boh chce, aby sme raz obsiahli dar, že ho budeme vidieť z tváre do tváre a Panna Mária, ktorá tento dar už obdržala, nám na ceste k tomuto daru pomáha.

Prednedávnom sa štvrták obesil na kľučku vo svojej izbe. Dnes matka chodí denne na cintorín a plače. Prečo však dovolila otcovi strašiť syna, že keď bude mať štvorku na vysvedčení, nedostane babetu? A ten chlapec tak túžil po babete! Chlapec nestačil. Nehovorili mu o večnom živote, ale inšpirovali ho len pozemskými dobrami. A čo dnes z toho majú rodičia? Komu ten hrozný hriech bude Boh počítať?

Dosť už negatívnych príkladov. Dnes sa chceme tešiť, že máme takú veľkú a dobrú mamu, a čaká nás tak vznešený cieľ – ako je stretnutie s Pannou Máriou a s Najsvätejšou Trojicou.
Je správne, keď chceme povedať:
Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Bože, chcem plniť tvoju vôľu.
Večný Bože, na príhovor našej nebeskej Matky, Panny Márie, požehnaj nám, posilni nás, dovoľ nám prísť ku tebe.
Svojím životom sa o to snažil aj svätý Gothard.

Keď sa stal biskupom v Holdesheime r. 1022, rozvinul svoju činnosť na oslavu Najsvätejšej Trojice vyučovaním svojich nevzdelaných veriacich, ale tiež charitatívnou činnosťou. Budoval chrámy, kde dostávali základy viery veriaci a kde sa viac dal pocítiť Boh. Najväčšiu pozornosť však venoval mládeži. Svoj život podľa príkladu Panny Márie celý odovzdal Bohu.

A práve Panna Mária v tomto rozbúrenom svete nás skutočne vedie. Je krásne, keď pozeráme na jej vzor. Nebojíme sa následkov hriechu na ceste do večnosti. Sme si istí, že v jej šľapajach prídeme do večnosti vlasti, kde spoznáme jedného Boha v troch božských osobách. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012