Meditácia na 06.05.2013

Vypočujte si prednášku z duchovného cvičenia pre rehoľné sestry
8. Zachovávanie predpisov (podriadený a predstavený) 

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Dominik Savio Mt 16,24-27

separator.png

Litánie loretánske „Svätá Mária"

Naša úcta k menu Mária
 

Nielen na pútnych miestach, ale vo všetkých našich kostoloch iste každý kresťan pozná melódiu a slová piesni, ktoré oslavujú meno Mária:
Slávne meno Márie v srdciach našich nech žije, Mária (JKS 377),
Pozdravená buď, Mária, vrúcne od nás každého (JKS 366),
Ó Mária, pozri na mňa (JKS 357),
Ó Mária, Prímluvnica naša (JKS 259) a ďalšie.
Meno Panny Márie je veriacemu kresťanovi po mene Pána Ježiša najcennejšie. A preto sa chceme dnes zastaviť a ešte viac si pripomenúť zvolanie „Svätá Mária".

Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma" (Mt 16,24).

Pán Ježiš nikoho nenúti, aby šiel za ním. Ježiš ponecháva rozhodnutie na každého človeka. Rozum a slobodná vôľa stačia, aby človek sa rozhodol, a tak sa stal hodným odmeny alebo trestu. Na ceste k smrti tu na zemi sa človek nevyhne ťažším úsekom života, čo sú následky dedičného hriechu, a práve vtedy má človek preukázať Bohu svoj vzťah; ovládať sa, zaprieť sa a vo svojom kríži neurážať Boha vyslovovaním jeho mena nadarmo. Druhý príkaz z Desatora: Nevezmeš meno Božie nadarmo, Boh vzťahuje aj na Pannu Máriu. Ju si Boh zo všetkých stvorení vyvýšil najviac, pre jej zásluhy pri spáse sveta svojím synom, a preto meno Mária veriaci kresťan má vyslovovať s úctou, a nie v hneve, zlorečení, preklínaní... Na Pannu Máriu sa vzťahujú slová žalmu: „Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas" (Ž 1,3). Meno Mária je ako strom nádeje, ktorý Boh zasadil pri potoku našich sĺz. Často svoje kríže na zemi prirovnávame k „slzavému údoliu". Svet po prvom hriechu bol okradnutý, a práve žena Mária, svojou nepoškvrnenosťou a svojím čistým zjavom dala zničenému svetu zeleň.

Nie nadarmo sa menu Panny Márie pripisuje veľká úcta. Toto meno dáva nám nádej, že tak ako ona láskou k Bohu zmenila svoj život na krásny zelený strom, ktorý v pravý čas zakvitne a v pravý čas prinesie úrodu, čo je aj našou úlohou. Nepochybujeme, že bola svätá. Dôkaz o tom nám dáva sám Boh, keď si ju volí za matku pre svojho Syna. A najsvätejší sa predsa nemohol počať v nesvätom a hriechom poznačenom tele. Čo je to svätosť? Koľko definícií už poznáme. Jedna hovorí: - Je to ľudská vôľa premenená v Božiu. – áno, je to súhlas daný Bohu slobodne a vedome, aby Boh vládol ľudskou dušou. A tiež v praxi je to snaha vždy a všade podobať sa Bohu a páčiť sa Bohu.

Panna Mária to dokázala, a preto si Boh praje, aby sme jej menu my všetci, čo jej vďačíme, že svojím životom umožnila príchod Boha na svet, aby sa jej meno vyslovovalo s úctou a láskou. Úcta k menu je významná vec a už vôbec nie zanedbateľná. Vieme, že dobré meno je viac ako iné bohatstvo. A tým viac, keď sa to týka večného života. Keď sa vieme ohradiť, keď sa naše meno vyslovuje vtedy a tak, keď je to neúnosné, keď dokonca i občiansky zákon trestá urážku dobrého mena, tým viac si máme uvedomiť úctu nielen k menu Ježiš, ale i Mária. Keď meno Panny Márie vyslovujeme s úctou, keď ku tomuto menu pristupujeme s láskou, vtedy získavame a nestrácame. Vtedy aj v nás rozkvitajú a zelenajú sa čnosti, ktoré aj nám sú potrebné k napredovaniu na ceste do večnosti. Apoštol Pavol nám ich pripomína v Liste Galaťanom: „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet" (Gal 5,22-23). Kto má úctu k menu Mária, ten buduje podľa jej vzoru aj svoju cestu k jej Synovi, cestu svätosti.

Meno Mária je blízke každému; bez ohraničenia vekom, postavením, vzdelaním, rečou, farbou pleti a podobne. Len jedno je potrebné; vo svojom vnútri sa podobať Panne Márii. Naša čistota duše je rozhodujúca. Nič viac a nič menej.
Príkladom nám je aj dnešný sv. Dominik Savio.

8. decembra 1854 sa úplne daroval Panne Márii – mal vtedy dvanásť rokov. Že bol ešte len dieťa, keď sa rozhodol k veľkému kroku, či slovu? Aj dieťa, ktoré spozná krásu života v spojení s Ježišom a Pannou Máriou, celkom iným spôsobom postupuje ako dospelý človek, ktorý špekuluje a nevie pochopiť krásu čistej duše. O tri roky, keď zomiera ani nie 15-ročný 9. marca 1857, dokázal veľkosť svojej lásky aj k Panne Márii. Ako?
Je známe, že v deň svojho prvého svätého prijímania si napísal predsavzatie: Radšej zomrieť, ako spáchať jeden ťažký hriech! Don Bosco mu ukázal cestu k svätosti. Ten, ktorý sa učil svätosti od Panny Márie-Pomocnice kresťanov, sa stal sám svätým a naučil aj Dominika Savia svätosti.

To je aj nám dôkazom, že svätosť v škole Panny Márie je aj dnes nielen možná, ale aj potrebná pre každého z nás. Svätosť a radosť patria k sebe. Touto zásadou sa riadil sv. Don Bosco. Sv. Dominik, ktorý bol jedným z jeho prvých žiakov v známom oratóriu, je aj prvý svätý po don Boscovi.
Panna Mária, ktorej právom patrí titul „svätá", má jedinú prosbu, ktorú jej nechceme odoprieť a to je, aby sme ju nasledovali k svätosti života.
Práve pri mariánskej piesni často viac cítime oslovenie Panny Márie.

Malý Bepo počul so svojou matkou spievať v ich starobylom kostolíku speváčku piesne o Kráľovnej neba. Chorá matka Bepovi na jeho prosby kúpila husle. Pomerne rýchlo sa naučil na nich hrať. Matka ho často a rada počúvala. Nie však dlho, lebo pomerne mladá zomiera.
V jeho živote sa sala zaujímavá udalosť. Ako chlapec chodieval hrať ku hrobu svojej matky, pri ktorom raz po takom koncerte zaspal. Zobudila ho ruka neznámeho kňaza, ktorý sa hio pýtal, komu a prečo tu hráva. Keď mu to Bepo vysvetlil, kňaz si od starostu obce vyžiadal chlapca a dal ho na štúdiá. A dnes vieme, že sa stal z neho nielen kňaz, ale aj slávny taliansky hudobný skladateľ chrámových spevov, ktorý sa volá Bepo Palieri.

Aj nás sa chce ujať Panna Mária, aby sme sa stali slávnejší na zemi ako Bepo. Či môžeme odoprieť tak krásnu prosbu našej Matke? Veď si uvedomujeme, že svätosť je jedinou vstupenkou do neba. Svätosť je výsadou neba.

Keď budeme kdekoľvek a kedykoľvek spievať niektorú z mariánskych piesní, spievajme ich s myšlienkou stretnúť sa s Pannou Máriou u jej Syna a dovtedy tu na zemi žiť podľa jej príkladu - sväto. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012