Meditácia na 07.05.2013

Vypočujte si prednášku z duchovného cvičenia pre rehoľné sestry
9. Slávnostný a jednoduchý sľub chudoby

 

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Gizela | Jn 18,9-17

separator.png

Litánie loretánske „Svätá Božia Rodička"

Dovoľme zrodiť sa láske
 

Predstavme si obraz, ktorému autor dal názov  L á s k a.

Predstavuje chobotnicu, zviera, ktoré svojimi chápadlami priťahuje násilne k sebe rôzne veci. Autor obrazu nakreslil, ako jedným chápadlom pevne drží sudcovský talár, druhým trezor, tretím si mocne drží telo človeka, štvrtým moderné auto a v ďalších zbraň, športové náčinie, dom a iné veci.

Človek dokáže túžiť, priať si a želať mnohé veci. Aj si povieme; mám rád to a toho – a so skutočnou láskou to nemá nič spoločné. Predstavme si aj iný obraz.

Kríž a na ňom Kristus. Okolo kríža viac ľudí. Matka si vinie dieťa a s upretými očami pozerá na kríž. Otec má pred sebou otvorené dlane a pozerá na kríž. Mladý pár sa drží za ruky a pozerá na kríž. Starec má v rukách modlitebnú knižku a tiež pozerá na kríž. Starena drží v rukách ruženec a tiež pozerá na kríž. Oči všetkých sú upreté na kríž. V ich očiach a v ich gestách je vidieť akúsi silu. áno, je to sila lásky, ktorá pramení z kríža.

Dva obrazy, ktoré charakterizujú aj chápanie dnešného sveta v oblasti lásky. Po ktorom obraze siahneme? Ktorý nám dá viac? Ktorá láska nás viac uspokojí?
Skôr ako siahneme rukou, pripomeňme si známe slová:

„Ostaňte v mojej láske!" (Jn 15,9).

Sú to slová Pána Ježiša. Vieme, že v tejto oblasti Ježiš prichádza s čímsi úplne novým. Preleje vlastnú krv za druhých, aby ich zachránil. A od svojich učeníkov žiada takú istú lásku: „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske" (Jn 15,10). Hoci ťažko, ale Ježišove slová sa ujali. Mnohí položili ako Ježiš svoj život za lásku. Nielen apoštoli, ale aj ich učeníci, a tak už dve tisícročia noví a noví nadšenci opravdivej lásky neváhajú a zriecť toho najcennejšieho, a tak skutkom dokazujú svoj opravdivý vzťah k Ježišovi.
Z tých všetkých, čo to dokázali, na prvom mieste je Matka Božia, ktorá priniesla na svet Pána Ježiša. Jej život je naplnením slov jej Syna. Panna Mária nezomrela mučeníckou smrťou, ale vieme, že mnoho trpela, pretože mnoho milovala. Jej láska to najviac dokazuje.
„Svätá Božia Rodička". V mesiaci máj, keď sa častejšie ako po iné mesiace roka spomína slovo láska, je správne viac ho brať do súvisu s Pannou Máriou. Panna Mária nedala len telesný život Ježišovi, ale stojí aj pri našom zrode duchovného života. Titul „Bohorodička" je titul, ktorým aj my sme priťahovaní k nej. Pomáha nám znova a znova sa rozhodovať v náš prospech, aby sme plnili vôľu jej Syna. Keď sa obraciame k Panne Márii, môžeme mať pocit, že je ochotná znova a znova nám pomôcť.

Mnohokrát stačí málo, jeden obyčajný zážitok, je to na jej príhovor a náš život nadobudne iné rozmery.

Juraj Dyhern bol neveriaci, keď na jednej zo svojich túr do Álp zažil svoju konverziu – cestu do katolíckej Cirkvi. Zo štítu pozeral do údolí. Hmla zakrývala krásu, inú po jej pretrhnutí objavoval. Keď toto sledoval, nadobudol pocit, že pozerá do vlastnej duše. Videl mnohé nezmysly svojho života, ktoré vykonal a videl aj mnohé veci, ktoré zanedbal. Pri takom uvažovaní kdesi z údolia zaznel hlas zvona, ktorý pozýval ľudí na obedňajšiu modlitbu Anjel Pána. Tento zarytý odporca Panny Márie nevie, ako sa ocitol na kolenách a z jeho úst vyhŕkli slová modlitby: Mária, skrze teba sa chcem dostať k tvojmu Synovi... Pomôž mi prísť k nemu... Vypros mi túto cestu.

A vieme, že sa nemodlil nadarmo.
Mária Bohorodička, ktorá aj nás chce v tomto mesiaci lásky preporodiť k novému životu s jej Synom k opravdivej láske, nech dostáva súhlas od každého z nás. Chce zachrániť každého z nás, po čom túžime aj my.
Stará legenda rozpráva, že žil jeden pustovník, ktorý mnoho putoval po svete. Koľkokrát sa do sveta vyberal, vždy zapálil sviecu pred oltárom Panny Márie a prosil ju, aby sa starala o jeho návrat.
Panna Mária chce sa postarať aj o náš šťastný návrat k jej Synovi. Je správne, keď ju dnes o to prosíme. Naša modlitba je tou sviecou. Keď sa modlíme, nemusíme mať strach, že náš cieľ sa nám nevydarí. Panna Mária, ktorá bdela aj nad Synom Božím, od svojho nanebovzatia bdie aj nad nami, keď o túto jej činnosť stojíme.

Znie to skoro ako v rozprávke, keď čítame životopis svätej Gizely, uhorskej kráľovnej. Vieme, že jej rodina mala vo veľkej úcte Bohorodičku. A aký to malo dopad na rodinu? Sv. Gizela má brata svätca, je to sv. Henrich – nemecký cisár. Sv. Gizela ku svätosti priviedla aj manžela, dnes sv. Štefana – uhorského kráľa. Ba čo viac, vychovala syna svätca – sv. Imricha. a vieme aj to, že syna vychovávala so svätým Geraldom.

Dnes sa na takéto príklady neletí. Vieme, že mnohí mladí nevenujú pozornosť takémuto osloveniu.
Mladých snáď viac zaujme toto: Poznáte knihu alebo film W i n n e t o u.

Tohto mladého náčelníka indiánov učil „biely otec"; „čierny kabát" bol kňaz, misionár. Mladý Winnetou upozornil bielych inžinierov, že Apači nedovolia, aby im zobrali pôdu a stavali na ich území železnicu. Jeden podnapitý beloch siahol po puške a vysmieval sa mu. Namieril naňho a stlačil spúšť. Staručký misionár sa však vrhol k Winnetuovi, aby ho kryl. Smrteľne zasiahnutý mu klesne k nohám. Umiera so slovami: - Winnetou nesmie zomrieť. –

Tak dokázal ako kňaz slová Pána Ježiša v praxi: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov..." (Jn 15,13)
Winnetou to poznal. Pochopil to aj Old Shatterhand a stáva sa priateľom mladého náčelníka.
V tejto chvíli iste všetci cítime význam a potrebu slov Pána Ježiša o láske: „Ostaňte v mojej láske" (Jn 15,9). Aká je to úžasná vec byť s Ježišom v priateľstve a nielen s Ježišom, ale aj s Pannou Máriou a všetkými, ktorí sa presvedčili o pravej hodnote týchto slov evanjelia, splnili ich a dnes už právom sú odmenené večnou slávou.

Falošná láska myslí len na seba, na veci pominuteľné, ale natrvalo nemôže byť šťastná, nemôže obohatiť, uspokojiť, ba práve naopak. Falošná láska veľmi rýchlo sklame, ešte viac spôsobí bolesť a škodu. Láska tohto sveta je len dočasná. A práve preto kríž, na ktorom Ježiš dokázal svoju lásku k nám, sa stáva všetkým ľuďom, ktorí hľadajú skutočnú lásku, zmyslom života a nerobí rozdiel vo veku, postavení, len v čistote srdca. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012