Meditácia na 09.05.2013

Vypočujte si prednášky z duchovného cvičenia (nielen) pre rehoľné sestry: ZMYSEL NÁŠHO ŽIVOTA

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Jana z Arku | Mt 25,1-13

separator.png

Litánie loretánske „Svätá Panna panien"

Krása
 

To je krása! Či sme nezvolali takto v živote? Kedy to bolo? Čo nás inšpirovalo takto zvolať? Bola to hodnota, ktorá nielen očiam, ušiam, ale najmä srdcu priniesla radosť, obohatila nás a snáď aj inšpirovala viac a kvalitnejšie konať.
Dnešné evanjelium neopisuje krásu prírody, ale poukazuje na budúcu krásu, do ktorej sme všetci pozvaní, do neba. Podobenstvo o desiatich pannách, kde sa vyzdvihuje správne počínanie múdrych panien, sa týka aj nás: „Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob" (Mt 25,4).

Na známej udalosti, akou je svadba, na ktorú sa zvykneme všetci tešiť, Ježiš chce upozorniť svojich stúpencov na vážnu vec, akou je stretnutie s ním, Bohom-Sudcom, v deň našej smrti. Nevesta v podobenstve je Cirkev, ženích je Ježiš a panny sú veriaci. Na pannách sa nám dostáva poučenie o neustálej pripravenosti na stretnutie s Ježišom. Olej v podobenstve znamená stav priateľstva – milosti s Ježišom. Podceniť tento stav znamená zrieknuť sa radosti a krásy, pre ktoré sme boli povolaní žiť a ktoré sú nám pripravené samým Bohom. Kto podceňuje tento fakt a jeho pričinením mu lampa hasne, nemusí sa dožiť chvíle, že mu bude odpustené.

Na tento vážny okamih nás často upozorňuje aj Panna Mária. Jej samej dávame ten najkrajší titul „Svätá Panna panien", čo znamená, že jej duša bola zvrchovanou mierou naplnená k Bohu vernosťou a láskou. Jej vnútorný stav, keď sa Boh sám postaral o jeden z najväčších zázrakov na ľuďoch, keď pred i po pôrode ostala pannou a bola zároveň i matkou, je pre nás oslovením. Je naším vzorom.
Na ňu sa vzťahujú slová žalmu: „Všetkých ľudí prevyšuješ krásou, pôvab sa rozlieva na tvojich perách. Boh ťa zahrnul večným požehnaním" (Ž 44). A tiež: „Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou" (Ž 44,12), preto už od večnosti ťa mal v mysli Najvyšší.
Tieto slová nielen opisujú jej krásu, ktorá aj v očiach Boha je veľká, ale sú aj inšpiráciou pre každého z nás, tvojich synov a dcér, aby sme ťa nasledovali.
V knihe P i e s e ň p i e s n í sa na Pannu Máriu vzťahujú slová: „Celá si krásna, priateľka moja a škvrny na tebe niet" (Pies 4,7). Tieto a ďalšie zvolania, ktoré nás oslovujú a majú objaviť ešte väčšiu krásu a sú rovnako pre každého z nás aj dnes časové a aktuálne.
Príkladov na pravdivosť týchto slov môžeme nájsť mnoho. Iste všetci sa chceme s touto myšlienkou stotožniť, a práve preto je pre nás posilnením niekoľko príkladov.

10. mája 1920 bola vyhlásená za svätú Jana z Arku. Ako 17-ročné dievča, preoblečené za muža-vojaka, postaví sa na čelo francúzskeho vojska proti Angličanom, ktorí obsadili Francúzsko a vedie vojnu do úspešného konca. Keď sa dostane do rúk Angličanov, je ako bosorka upálená na jar v roku 1430.

Francúzsko jej aj dnes preukazuje veľkú úctu. Nebola mužom a vojakom, a predsa si ju Boh vybral, aby cez ňu ukázal svoju moc. Ona však bola pre hlas Boha otvorená. Hovorí:

Konala som tak z vôle Božej. Boh, anjeli a svätí ma videli.

Do posledného dychu na horiacej hranici dreva volá mená Ježiš a Mária. Ukazuje nám cestu vernosti Bohu. Panna Orleánska čerpala silu od Panny panien, Panny Márie.
Dievčatká pozerajú rodinný album. Keď prídu k fotografii, obe zvolajú : - Mama, ty si stále krásna! –
Aj my dnes vyznávame, že Panna Mária svojou krásou sa vždy páčila Bohu a dnes jej krása je inšpiráciou aj pre nás.

Nehanbíme sa často pri pohľade na sochu, obraz Panny Márie povzbudiť k čistote a vernosti k Bohu cez Svätú Pannu panien. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012