Meditácia na 10.05.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Anton, biskup | Mt 23,8-12

separator.png

Litánie loretánske „Matka Kristova"

Matka
 

V mesiaci máji si na celom svete spomíname na svoje matky. Aspoň v jeden deň si syn či dcéra má spomenúť, aj keď je už mama mŕtva, na tú, ktorej sme vďační za to najcennejšie – za život.
Cirkev po troch tituloch Panne Márii „svätá", dáva dvanásťkrát titul „matka". Titul, ktorý je cennejší ako akademické tituly, pretože sa za ním skrýva bytosť naplnená láskou. Panna Mária i napriek veľkej láske Boha Otca zostala ponížená, ale plná lásky k Bohu.
Nad jej príkladom a pod vplyvom slov Pána Ježiša: „Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený" (Mt 23,12) chceme sa aj my zamyslieť.

vieme, že Pán Ježiš mal vo veľkej úcte svoju matku, a keď jej aj Cirkev dáva titul „Matka Kristova", vysvetlíme si, čo to znamená. Slovo „Kristus" je gréckeho pôvodu a znamená „Pomazaný". To isté znamená aj hebrejské slovo „Mašiach", čo v slovenčine znamená „Mesiáš". V Starom zákone bývali pomazaní proroci, kňazi a králi. Meno Kristus, Pomazaný, patrí v najvlastnejšom zmysle Pánu Ježišovi, ktorý ako človek je pomazaný samým božstvom, keďže jeho ľudská prirodzenosť je s božskou prirodzenosťou nerozlučiteľne spojená v osobe večného Syna božieho. Starý zákon má mnohé predpovede o Mesiášovi. Mesiáš bude sám Boh (por. Iz 9,6), bude konať zázraky (por. Iz 35,5-6) a iné. Sväté písmo v Novom zákone k menu Ježiš takmer vždy pridáva označenie jeho úradu: Kristus. Za týmto slovom sa skrýva najväčší titul pre Boha.

Aj v litániách k Panne Márii prvý titul z dvanástich, kde sa Panne Márii hovorí Matka, sa pridáva tento titul Pána Ježiša. Môžeme povedať, že je to jeden z najvznešenejších titulov Pána Ježiša. Môžeme povedať, že je to jeden z najvznešenejších titulov daný Panne Márii. Panna Mária nikdy nebola Boh, a predsa Boh si vzal telo z jej lona. Boží Syn, nazývaný Kristus-Pomazaný, určil aj Panne Márii nádherný titul. Z histórie vieme, ako syn daroval svojej matke napríklad titul cisárovná. Bol to Konštantín, ktorý keď sa stal cisárom, povolal si z Trevíru svoju matku do Ríma a napriek tomu, že otec, keď sa stal cisárom, ju neurobil cisárovnou, ale syn, ktorý ju mal rád, ju korunoval za cisárovnú a na jej počesť dal raziť peniaze a medaily. Z histórie vieme, čo znamenala sv. Helena pre Cirkev.
Keď takto dokázal milovať pozemský syn svoju matku a nezabudol na ňu, keď získal najcennejší titul na zemi, či Panne Márii tiež nepatrí tento titul „Matka Kristova"?
Veď Panna Mária bdie nad dieťaťom Ježiš cez celý čas, pokiaľ nevystúpi ako ten, ktorého očakával svet. Nosí ho vo svojom lone, strachuje sa o jeho život, hľadá ho, keď sa ako dieťa stratí...
Panna Mária aj dnes bdie, strachuje sa o nás... Spomeňme si na jej zjavenia v La Salette, Lurdoch, Fatime... Panna Mária aj dnes pomáha vykupovať duše.

Na hodine slohu učiteľ prekvapí žiakov názvom práce. Povedal: - Píšte o tom, čo má päť písmen a je to najkrajšie slovo. – Celá trieda písala na tému L á s k a. Len jediné dievča – Veronika písala na tému M a t k a.
Svoju prácu začala slovami:
V tejto májovej dobe sa veľa hovorí o láske. Slovo láska má päť písmen. Je to krásne slovo, po ktorom túži najmä mladý človek. Podľa mňa, je ešte iné slovo, ktoré má tiež päť písmen. Je to krajšie slovo ako láska. Je to slovo matka. a pretože si uvedomujem, že keď túžim ako mladá žena po láske, že láska sa stane vrcholom môjho života, keď budem matkou. a láske ma učí moja matka. Preto chcem písať o slove matka.
O týždeň, keď učiteľ priniesol opravené práce, pred celou triedou povedal: - Prácu najlepšie zvládla Veronika. –
Väčšina triedy bola prekvapená, pretože Veronika bola priemerná žiačka. Učiteľ vec vysvetlil, prečítal jej prácu, a aj tí najlepší v triede sa stotožnili s učiteľom, že Veronika skutočne zvládla tému práce najlepšie.

Nepochybujeme, že Panna Mária svoju úlohu zvládla výborne. A práve preto dnes pri titule „Matka Kristova" si vyprosujeme vytrvalosť a vernosť pri plnení svojich povinností kresťanov. Vieme, že príhovor Matky Kristovej nám nebude odopretý.

Svätý Anton Florenský, ako člen rehole dominikánov, venoval veľkú pozornosť Panne Márii. Keď bol vymenovaný za arcibiskupa Florencie, neprestával študovať. Preslávil sa najmä morálnou teológiou. Aj vtedy často prosil Pannu Máriu o vyprosenie milostí pre svoju prácu. Pápež Eugen IV. si ho zvolil za spovedníka. Pri tituloch, postavení, vždy mal v úcte Matku Kristovu, cez ňu a skrze ňu si vyprosil aj svoju svätosť.

Náš život smeruje k Bohu. Preto si aj my volíme „Matku Kristovu" za svoju sprostredkovateľku milostí. Vieme, že Kristus neodoprie svojej matke žiadnu milosť, o ktorú ho prosí.

A práve v tomto mesiaci, keď si spomíname na svoju matku, ktorá nám dala život, prosme aj za jej dušu. Nech všetky naše matky získajú veniec slávy a naveky nech sa tešia s „Matkou Kristovou". Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012