Meditácia na 13.05.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Servác, biskup | Jn15,9-17

separator.png

Litánie loretánske „Matka najčistejšia"

Čistota
 

Nie je to nič divné, keď pred zrkadlom nielen dospievajúci mladí ľudia, ale aj dospelý strávi nejakú tú minútku. Príslovie hovorí: „Čistota - základ života". Kultúrny človek sa snaží o svoj zovňajšok a je to správne.
Počas týchto dní, keď sa všetko zelenie a kvitne, málokto si spomenie na predchádzajúce týždne, keď sa topil sneh a bolo vidieť všetku špinu.
Či to nie je tak aj s čistotou nášho vnútra? Veriaci kresťan sa dobre cíti, keď jeho duša je čistá. Čistota duše a priateľstvo s Bohom je základ večného života.
To si uvedomujeme aj pri spomienke na Pannu Máriu pri jej ďalšom oslovení „Matka najčistejšia".
Neupozorňuje nás na to Ježiš, keď hovorí: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo" (Jn 15,16).
Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, posadil sa a učil: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha" (Mt 5,8). Pán Ježiš hovorí nielen o tom, čo urobí človeka šťastným na zemi, ale tiež aj hovorí, čo si praje od náš ľudí: „Chcem, buď čistý" (Mt 8,3). Aj keď tieto slová hovorí malomocnému, je to prianie k duši. Veď malomocenstvo tela Ježiš prirovnáva k malomocenstvu duše, čiže, keď duša je poznačená hriechom. A tak v Starom zákone, ako aj v Novom zákone nachádzame slová, ktoré Boh hovorí cez prorokov a apoštolov, ako veľmi túži po čistote nielen vonkajšej, ale aj vnútornej. Starý zákon obsahuje viac oslovení k telesnej čistote, čistote pokrmov, bývania a podobne. Nový zákon zvlášť poukazuje na čistotu vnútra človeka.
Ježiš sám hovorí: „Počúvajte a pochopte: Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka" (Mt 15,10-11).
Keď venujeme pozornosť Panne Márii, taktiež na viacerých miestach nachádzame slová vzťahujúce sa na jej čistotu: „Celá si krásna, priateľka moja a škvrny na tebe niet" (Pies 4,7). Vieme, že Boh je čistý a len čistí budú účastní Božieho kráľovstva. „Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Prvá podmienka: Skončiť s hriechom. „Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý" (1 Jn 3,2-3). A túto podmienku vidíme splnenú u Panny Márie a vidíme aj ďalší priebeh udalostí.

Táto realita je teda oslovením pre každého z nás. A to aj napriek tomu, že dnes sa čistota podceňuje, alebo nedoceňuje. tým viac a tým potrebnejšie je hovoriť na túto tému, zdôrazňuje Cirkev. A to aj vtedy, keď jej hlasu nechcú rozumieť a nechcú tento hlas prijať.
Problém čistoty duše je starý ako ľudstvo. Prvý hriech prarodičov priniesol, že rozum sa zatemnil a vôľa človeka zoslabla. Človek sa stal viac náchylný k hriechu. A tak dnes, ako už dvetisíc rokov máme my veriaci pred očami vzor „Matku najčistejšiu".
Vzor matkám, ktoré sú najbližšie nielen pri príchode nového človeka na svet, ale aj pri jeho formovaní. K vám, matky, „Matka najčistejšia" sa obracia s pomocnou rukou. Chráňte si svoju dušu pred hriechom zabiť nechcené dieťa! Matka, ktorá sa zapodieva už samotnou myšlienkou zabiť svoje dieťa, spôsobuje si veľkú škodu na duši, ale mnohé si neuvedomujú, že dieťa, ktoré je celkom závislé na nej v jej lone, rovnako prežíva tieto chvíle a keď sa narodí, je pravdepodobné, že si prináša na svet znamenie z týchto chvíľ. Matka sa teší z prvého reagovania dieťaťa na jej hlas. Teší sa z prvého slova dieťaťa, aj keď to nie je slovo „mama". Teší sa z prvého krôčika svojho dieťaťa. Je však veľkou radosťou matky, keď nikdy v živote nevidí a nepočuje svoje dieťa spáchať hriech.
Svätá Blanka povedala svojmu synovi Ľudovítovi, tiež svätému: - Radšej chcem počuť, že si mŕtvy, ako mať istotu, že si spáchal hriech. – Podobné slová povedala sv. Ľudmila svojmu vnukovi sv. Václavovi, neskoršiemu českému kráľovi.
A keď chápme starosť pozemskej matky o šťastie svojho syna či vnuka, či tým viac si neuvedomujeme starosť nebeskej Matky o každého z nás, o našu spásu? Tým viac si preto pripomíname titul, ktorý je nielen jej ozdobou, ale aj naším obohatením.

Je dobre, keď sa stotožňujeme so slovami: - Kto miluje Najsvätejšieho, nemá väčší cieľ, silnejšie ambície ako úsilie o dokonalosť Božiu. –
A nielen to, ale dnes aj oslovujeme našu nebeskú Matku. Matka najčistejšia, ty jediná z ľudského pokolenia si najideálnejšie splnila vôľu božiu. Preto ti právom patrí naša úcta.
Ako deti sveta a zároveň dedičia neba prosíme o pomoc, ochranu a posilu. Modliť sa za svoju čistotu je našou povinnosťou. Dostáva sa nám totiž vzor od tých, ktorí žili ako žijeme aj my a ktorí s tvojou pomocou to dokázali.
Medzi takých patria aj svätý Servác a Pankrác. dostali v našich krajoch prezývku „zamrznutí". To preto, že po ich sviatku sa len zriedkavo tak ochladí, že bývajú mrazíky. Ich život za Pannu Máriu bol naplnený ohňom lásky.

Svätý Pankrác sa u nás uctieva ako ochranca siatín a kvetov. Zomrel sťatím za cisára Diokleciána a nad jeho hrobom bola postavená bazilika.

Svätý Servác bol biskupom v Tongres. Známy je svojou vernosťou k viere. Jeho čistý vzťah k učeniu Krista sa stal oslovením pre mnohých jeho súčasníkov. Navštívil hroby apoštolov v Ríme, kde načerpal síl pre svoju pastiersku činnosť.

Chlapci a dievčatá, nikto vám nebráni viackrát za deň sa pozrieť do zrkadla. Ba niekomu by sa dalo aj nariadiť. Keď však pozeráte si svoju tvár, predstavte si aj svoju dušu. Boh našu dušu vidí. Tváre nám časom zostarnú, ale duša nech je stále krásna, čistá a Bohu milá. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012