Meditácia na 21.05.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Teobald | Jn 21,20-25

separator.png
Litánie loretánske „Matka Spasiteľa"

Záujem o Cirkev
 

Je to samozrejmé, keď mi na niekom záleží, že si ho všímam. Chlapec si všíma dievča, ktoré sa mu páči. Dievča vie opätovať pohľad chlapcovi. Sestra nečaká, až ju v núdzi poprosí spolusestra o pomoc, ale keď vidí núdzu, hneď koná. Keď Pán Ježiš skončil, obrátil sa na Petra a povedal: „Ty poď za mnou" (Jn 21,22). Tieto slová sú napísané v dodatku Jánovho evanjelia. Pán Ježiš má záujem nielen o učeníka Jána, o ktorom sa s Petrom rozpráva, ale aj o samotného Petra. Ježišova láska nie je len pre vyvolených. Ježiš zomrel za všetkých ľudí, a tak nás spasil.

V mesiaci máj prežívame zvláštnu úctu k Panne Márii. Uvedomujeme si, že zohráva vážnu úlohu v dejinách našej spásy. Vždy bola blízko Pána Ježiša, a to aj pod krížom. Nepochybujeme o tom, keď v osobe Jána nás jej zveril, že máme mať k nej priamy vzťah vďačnosti. Panna Mária si teda od nás zaslúži aj titul oslovenia „Matka Spasiteľa". To znamená, že vidíme Pannu Máriu ako spolupracovníčku na našej spáse. Uvedomujeme si, že patrila Kristovi, a to znamená, že aj spolupracovala na spáse našich duší. Vidíme to pod krížom, kde sa najlepšie dá pochopiť logika lásky pri vykupovaní duší. Panna Mária trpí pod krížom dobrovoľne. Právom sa na Pannu Máriu vzťahujú slová: „Viďte, či je bolesť ako bolesť moja" (Nah 1,12). Mária milovala nášho Spasiteľa láskou, ktorá sa nezastavila pred ničím. Preto dnes, keď si k menu Ježiš pripájame „Spasiteľ", tak k menu Mária pripájame právom „Matka Spasiteľa". Kríž-strom života priniesol ovocie pre všetkých ľudí. Ľudia však zabúdajú na túto lásku nášho Spasiteľa, a tak Panna Mária nám znova a znova pripomína a ukazuje svojho Syna ako Spasiteľa. Vidíme, že srdce Matky je schopné najväčšej lásky, a preto je schopné aj najväčšej obety. Ježiš je Spasiteľ a Mária je „Matka Spasiteľa". Mária milovala Syna a miluje dnes aj nás.

Učíme sa zákonu lásky. Kto nám môže byť lepšou učiteľkou, ako si viac ceniť svoju spásu, ak nie tá, ktorá verne sprevádzala Pána Ježiša? Áno, keď cítime, že Panna Mária má záujem o Cirkev, je to pre nás správne, že ju nasledujeme. Cirkev – to sme my, spoločenstvo Božieho ľudu. Krstom sme boli začlenení do Cirkvi a učenie, ktorému veríme, nás privedie do večného života. Pravda, keď splníme, čo sa od nás žiada. Ako sme rôzni, tak aj naše cesty a úlohy sú rôzne.

Svätého Teobalda si pred tisíc rokmi Boh vyvolil za biskupa v meste Vienne sur Rhône v juhovýchodnom Francúzsku. Cirkev mu až o 900 rokov udelila titul „svätý".Kto sa naňho pamätal? Kto ho videl z týchto ľudí, ktorí sa pričinili o to, aby mu Cirkev udelila titul „svätý"? Nikto. Aj ja nás Boh, náš Spasiteľ myslí. Zomrel za nás. A myslí na nás aj jeho a naša Matka. Pripomína nám, že je správne, keď plníme všetko, čo nám prikazuje veriť jej Syn, náš Spasiteľ. Naša úloha dnes je: brániť Cirkev, dvíhať Cirkev, svedčiť o tom, že som zdravý člen Cirkvi. Nie je to maličkosť. Ježiš nám neostane dlžníkom. Spasil nás a keď my si zachránime dušu, čaká nás odmena od samého Spasiteľa.

Všímajme si Cirkev, keď nám na nej záleží. Vidíme, kde kedy, ako sa môžeme zapojiť. Nikto nie je vylúčený. Každý má svoje miesto. Prosíme ťa, „Matka Spasiteľa", pomáhaj nám, prihováraj sa za nás u svojho Syna. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012