Meditácia na 29.05.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Maxim, biskup | Mt 28,16-20

separator.png

Litánie loretánske „Stolica múdrosti"

Múdrosť a výchova
 

Je u nás pekným zvykom, že nielen prvoprijímajúce deti, ale deti vôbec, skôr ako idú ku sviatosti zmierenia, najprv poprosia rodičov, a prípadne starých rodičov, o odpustenie za všetko, čím ich urazili a zarmútili. Rodičia po pár slovách, keď im odpustia, prípadne aj povzbudia, alebo napomenú, urobia deťom krížik na čelom. Požehnanie rodičov je veľká vec tak pre samotných rodičov, ako aj pre deti. Prehlbuje sa vzájomný vzťah lásky a zároveň svojím správaním oslavujeme Najsvätejšou Trojicu. Štvrtý príkaz z Desatora tak dostáva praktickú podobu. Rodičia nielen pri krste svojho dieťaťa sa prihlásili k Bohu, ale ich správanie, keď venujú pozornosť telesnému rastu, ale tiež aj duchovnému, čím plnia príkaz, ktorý dal Pán Ježiš apoštolom.

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal" (Mt 28,19-20).

Tieto slová Pána Ježiša sa vzťahujú aj na rodičov. Kresťanskí rodičia prijatím dieťaťa prijímajú aj povinnosť pred Bohom dať dieťaťu všetko, čo potrebuje nielen k telesnému rozvoju, ale aj pre spásu jeho duše. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice im na to poukazuje. Boh Otec rodičov použil ako nástroj, aby človek prišiel na svet. To nie je len vec matky a otca, že sa počalo dieťa, ale aj Boha Otca. Preto po počatí dieťaťa nemajú rodičia právo siahnuť na život svojmu dieťaťu! Aj takto môžeme spoznávať tajomstvo činnosti Boha Otca. Boh stvoril dušu dieťaťu pri jeho počatí. Je správne, keď sa rodičia starajú nielen o telesný rast dieťaťa, ale v modlitbe prosia Boha Otca aj o duchovné zdravie pre svoje dieťa.
Pohľad na svoje dieťa nech rodičom pripomína Boha Syna-Ježiša Krista. Prečo? Rodičia nesmú zabúdať, že aj dušu ich dieťaťa Syn Boží na kríži vykúpil a povolal k večnému životu. Modlitba je pre rodičov posilou pri výchove, aby splnili, čo od nich Boh žiada a raz boli spasení oni, aj ich dieťa.
Rodičia chcú, aby sa ich dieťa realizovalo. Tešia sa z jeho úspechu, ale nesmú zabúdať, že dieťa potrebuje spoluprácu s Duchom Svätým. Dary, ktoré Boh chce dať dieťaťu, majú od začiatku vyprosovať rodičia. Je správne, keď matka, ktorá pocíti nový život vo svojom lone, sa začína modliť aj za svoje dieťa. Duch Svätý podľa prísľubu Pána Ježiša uskutočňuje dielo spásy v nás. Je správne, keď často Duchu Svätému zverujete dieťa.
Boh nedáva rodičom dieťa len pre zábavu, ale aj ako prostriedok na získanie nových milostí. Rodičia, ktorí dieťa prijímajú ako dar od Boha, získavajú si milosti, ktoré Boh raz bohato odmení. Je preto vážny otáznik nad takými rodičmi, ktorí odmietajú prijať dieťa pre nepodstatné dôvody.
Veriaci rodičia aj vo svojom dieťati a vo svojom poslaní otca a matky pomocou modlitby spoznávajú tajomstvo Najsvätejšej Trojice.

Dr. Tihamér Tót spomína ženu, ktorá sa chcela dať vyfotografovať a pýtala sa: "Aká fotografia je najviac pôsobivá?" On povedal: "Nechajte sa vyfotografovať, ako učíte zopäť ruky svojho dieťatka k modlitbe. To je najkrajší postoj, aký podľa mňa najviac pristane matke."

Pannu Máriu nazývame aj „Stolicou múdrosti". toto pomenovanie pochádza zo stredoveku. Mnohým toto oslovenie je už cudzie. Dnes by sme to mohli preložiť krajšie. Stolica - sídlo múdrosti, v ktorom prebývala múdrosť. Pod sídlom môžeme vidieť aj vás, rodičov. Z vašich sŕdc, ktoré milujú svoje deti, vychádza nie iba múdrosť prírodných vied, ale ešte dôležitejšia múdrosť ako sú prirodzené, a to múdrosť nadprirodzená. Rodičia málo robia pre svoje deti, keď im chcú zabezpečiť a sprostredkovať len príjemný telesný život. Veriaci rodičia sa snažia nie iba o pekný život tu na zemi pre seba a svoje deti, ale všetko robia tak, aby spoločne získali večný život. A Panna Mária čaká vaše modlitby. Panna Mária chce aj vás, rodičia, a aj vás, deti, mať všetkých pri sebe, a tak po celú večnosť žiť v šťastí.

Žiakom zomrel náhle kamarát. A tak prvý dotyk so smrťou v ich veku sa dotkol aj ich. O tom, ako rozprávali o smrti, hovorí ich triedna pani učiteľka: - Dievčatá a chlapci pri slove smrť zbledli. Pocítili strach. Jeden z chlapcov povedal, že on by chcel zomrieť ako storočný. Iné dievčatko povedalo, že ona by chcela byť najprv mamou. A jeden z chlapcov povedal: - Ja by som chcel zomrieť skôr, ako by som spáchal smrteľný hriech. –

Hľa, tu je veľká múdrosť! Tu je ukryté tajomstvo Boha. V tom máme vidieť pomoc Panny Márie.
Je namieste si dnes pripomenúť jednu modlitbu, ktorú sa môžu od dnešného dňa rodičia modliť: "Deti naše, proste dnes jedného Boha, ktorého si s nami uctíte ako Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého, aby sme vás naučili žiť šťastne nielen na zemi, ale najmä žiť pre nebo."
Modlite sa za nás, aby sme nezabúdali pri vašej výchove na duchovné hodnoty.
Modlite sa za nás, aby sme vám nedali zlý príklad, nepohoršili vás a uchránili pred hriechom.
Modlite sa za nás, aby sme vás vychovávali ako dedičov neba.
Modlite sa za nás, aby sme vás naučili žiť v nádeji pre nebo.
Modlite sa za nás, aby sme spolu s vami v láske prežili tu na zemi predsieň neba.
Modlite sa za nás, keď sme doteraz niečo vedome a dobrovoľne zanedbali pri vašej výchove.
Proste Boha o posilu pre nás vo vašej výchove.
Odpusťte nám, že sme podľahli zvodom sveta a neurobili sme všetko tak, ako od nás žiadal Boh.
Iste, deti, dnes splníte svojim rodičom toto prianie. Pán Ježiš miloval deti, a neostanú nevypočuté vaše modlitby a prosby. Deti, uvedomte si, že keď milujete svojich rodičov, milujete aj Boha v Najsvätejšej Trojici. Kto si ctí Boha Otca, ten je vďačný rodičom za všetky dobrá. Vie si šetriť veci, vie byť úctivý, vďačný a pozorný. Dobrý syn a dcéra nezabúda prosiť Boha Syna za svojich rodičov, a to nielen v deň ich sviatku, ale každý deň. Dieťa, ktoré sa denne modlí za rodičov, privoláva požehnanie od Boha aj pre seba. Pán Ježiš viac žehná takého syna a dcéru. Poslušnosť a láska voči rodičom neostane bez odozvy. Duch Svätý napĺňa svojimi darmi prosiacich. Toto sú v praxi realizované slová Pána Ježiša, ktorý povedal: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta" (Mt 28,20).

Dnes si uvedomujeme, že tajomstvo Najsvätejšej Trojice je možné poznať. Stačí na to pomerne málo.

Pred pár rokmi si učiteľ robil posmešky zo žiakov, ktorí sa pripravovali na prvé sväté prijímanie. Vtedy učiteľ neprávom použil výrok, ktorý sa pripisoval jednému z prvých kozmonautov: - Prenikol som až ku hviezdam, ale Boha som nevidel. – Učiteľ tento výrok niekoľkokrát posmešne zopakoval.
Tu sa prihlásil jeden z prvoprijímajúcich chlapcov a spýtal sa: - Súdruh učiteľ a mal ten kozmonaut čistú dušu? –
Čo odpovedal učiteľ chlapcovi – neviem, ale z chlapca prehovoril Duch Svätý.
Dnes si uvedomujeme, že Boha aj dnes možno spoznať, vidieť, stretnúť sa s ním, mať s ním zážitok, pocítiť jeho silu, lásku, pokoj, ale len vtedy, keď človek má čistú dušu. A dnes všetci chceme práve o to prosiť. Deti, rodičia, kňaz, slobodní, starší i mladí, všetci cítime, že jedno z najväčších tajomstiev je možné poodhaliť, keď plníme slová Pána Ježiša z dnešného evanjelia: Chceme zachovávať všetko, čo nám prikázal.

Krížik na čelo, požehnanie, prežehnanie nie sú len bezduché symboly. Veď práve vtedy si navzájom sprostredkúvame milosti a požehnania. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012