Meditácia na 15.06.2013

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Vít, mučeník | Mt 6,1-6.16-18

separator.png

Litánie loretánske  „Kráľovná patriarchov"

Mária a politika
 

Je správne, že z ambona sa nehlása politika. Toto je miesto na ohlasovanie Evanjelia a nie ako rečnícky pult. Cirkev však aj dnes má svoje povinnosti k tým, ktorí vedú a spravujú národy. Spomíname si na nich často v spoločných modlitbách, ako aj pri určitých liturgických úkonoch, napríklad na Veľký piatok.
Môžeme preto hovoriť v súvislosti s Pannou Máriou, ktorej dávame prívlastok "Kráľovná patriarchov", aj o potrebe modlitby za ťažkosti a problémy v politickej sfére.

Ježiš trikrát ukončuje dnešnú hlavnú myšlienku evanjelia slovami: „A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti" (Mt 6,18).

Ježiš vyžaduje od každého to, čo je potrebné k spáse jeho duše. Človek to má robiť tak, aby to prinieslo úžitok pre jeho dušu. tak v skrytosti má dávať almužnu, v skrytosti sa má modliť a v skrytosti sa má postiť. Boh vidí do sŕdc a milý mu je každý, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.

Svätý Vít ako mladý chlapec nie v skrytosti, ale verejne vyznáva, že je kresťan. Vedel, že Boh vidí všetky skutky, že vidí až do srdca.
Údajne bol synom bohatého pohana Hylasa na Siciílii. Otcovi, ktorý ho žiada, aby sa obetoval bohom, odpovie: - Neklaniam sa kameňom ani drevu! Klaniam sa iba pravému a živému Bohu. –
Vít bol spolu so svojimi priateľmi-kresťanmi umučený.

Tí, ktorých Boh povolal do verejnej činnosti ako politikov, sa majú správať podľa vzoru veľkých osobností, ako je Abrahám, Izák a Jakub. Títo traja sú reprezentantmi vernosti Bohu. Vieme, že Noe mal troch synov: Sema, Chama a Jafeta. Ľud zišiel z cesty za jedným a pravým Bohom. Preto si z pokolenia Sema povoláva Abraháma z Chaldejského mesta Ur, aby zaujal krajinu Kanáan. Toto pozvanie je úžasný akt viery, z ktorej vzíde vyvolený národ. V Starom zákone sa popri praotcovi patriarchovi Abrahámovi spomína aj kňaz Melchizedech. Vieme, že kedysi vodca národa bol aj najvyšší kňaz. Boli to dve úzko spojené, priam prepojené veci. Tak sa v Starom zákone meno Izák spomína okolo 100-krát a Jakub viac ako 300-krát. Je to vždy v spojitosti s plnením vôle Božej. týchto troch voláme patriarchami, ktorých Boh poveroval v Starom zákone, aby uprostred pohanského sveta pestovali vieru v jedného Boha. Cez nich Boh hovoril k národu a národ ich prijímal ako nástroj Boha.
Prečo Panne Márii dávame titul „Kráľovná patriarchov"? Toto pomenovanie nám predstavuje Pannu Máriu ako Matku vyvoleného národa, ktorá plnila Boží príkaz, to znamená, že Boha počula ako patriarchovia, ale najmä ona aj Boha nosila vo svojom lone. Mária teda pre všetkých, ktorí veria v jedného Boha, je orodovníčkou aj v oblasti vodcov národov. Niet sa čo čudovať, že dnes mnohí politici si plnia po príklade Panny Márie aj svoje náboženské povinnosti. Zúčastňujú sa púti, pristupujú ku sviatostiam a nejednému politikovi nechýba ruženec v jeho vrecku.

Dnes by sme mohli nazvať Pannu Máriu aj priateľkou politikov. Aj oni napriek mnohým útokom proti nim musia pamätať a pamätajú na svoju dušu. Práve v tichu často sa radia s Pannou Máriou, ako správne vyriešiť často mnohé nepríjemné a zamotané spoločenské problémy. Nejeden sa presviedča, že Panna Mária aj v tejto oblasti je činná.
Častejšie sledujeme v masovokomunikačných prostriedkoch, že mnohé osobnosti svetovej politiky si plnia svoje náboženské povinnosti. A nielen to, aj Svätý Otec Ján Pavol II. sa stretáva s politikmi, ktorí sú aj iných vierovyznaní a pohľadov na učenie Ježiša Krista. Tak prijíma Arabov ako aj Indov, ale tiež metodistov, anglikánov či evanjelikov.Za toto storočie rímsky pápež prijal už na osobitnej audiencii 10 amerických prezidentov. Prezident Clinton je metodista a pápež ho prijal aj s celým jeho sprievodom.

To nie je prekážkou, práve naopak, možno v tom vidieť činnosť Panny Márie - „kráľovnej patriarchov". Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012