Meditácia na 16.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Benon, biskup |  Mt 6,7-15

separator.png

„Kráľovná prorokov"

Cez koho hovoril Boh
 

Keď sa povie slovo prorok, aj mnohí kresťania nesprávne chápu jeho význam, náplň a poslanie. U viacerých toto slovo vyvoláva predstavu senzácie, prípadne spokojného a ľahkého života. Neraz povedia: Prorok vie, čo bude v budúcnosti, je známy, uznávaný, obdivovaný... Viacerí kresťania majú nesprávny pohľad aj na postavu Panny Márie, ktorej Cirkev dáva titul „Kráľovná prorokov".

Pán Ježiš vo svojej modlitbe Otčenáš nám doporučuje túto prosbu vysielať k Bohu Otcovi: „... buď vôľa tvoja"(Mt 6,10).

Modlitba Pána, ako voláme celú modlitbu, ktorú naučil Pán Ježiš svojich učeníkov, sa stala vzorom každej našej modlitby a zároveň mementom pre každého človeka, ktorý chce splniť svoje životné poslanie. V modlitbe Boh hovorí s každým z nás. Modlitba je rozhovor duše s Bohom. A predsa, keď sa zadívame späť na svoju modlitbu a jej ovocie, môžeme povedať, že je všetko v poriadku? Modlitba je vec srdca a rozumu, a nielen perí. A to vidíme aj na príklade prorokov v Starom zákone a na Panne Márii v Novom zákone.

Sú to navonok obyčajní ľudia, a predsa iní. Prečo? Aj na nich pohliadol Boh, ako aj na nás. Záležalo len na nich, dnes na nás, ako boli a sme ochotní a schopní plniť vôľu Božiu. Proroci v Starom zákone nemali len vznešený pôvod, práve naopak. Mnohí pochádzali z jednoduchých rodov. Ich poslanie bolo často nič príjemné. Mojžiš sa musí postaviť tvárou v tvár faraónovi. Jeden je mladý, druhý sa zdráha, že nevie hovoriť, tretí má strach ísť a splniť príkaz, ktorý mu dal Boh. Siahajú im na život, trpia núdzou, prenasledovaním a zomierajú pri plnení poslania. Najväčším z nich je Ján Krstiteľ. Proroci ohlásili budúceho Mesiáša a taktiež tú, z lona ktorej si Mesiáš má vziať telo a neporušiť jej panenstvo, hoci porodí dieťa. Na Panne Márii sa splnili všetky predpovede a právom ju môžeme nazvať „Kráľovnou prorokov". Prorok je muž či žena, ktorí patria Bohu, cez ktorých Boh aj dnes napomína, učí, vedie a podobne. Teda aj tých, ktorí Božie slovo prijímajú a odovzdávajú ďalej, môžeme prirovnať k prorokom. „Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie" (1 Kor 14,3) a tiež píše: „... a tak, bratia moji, usilujte sa prorokovať a nebráňte hovoriť jazykmi" (1 Kor 14,39).
Boh nás pozýva vidieť jeho vôľu a taktiež ju sprostredkovať ďalším. Takáto činnosť nie je ľahká vec. Aj preto, lebo Božia vec presahuje rozmer času. Pred Bohom je minulosť, prítomnosť i budúcnosť ako ustavičné „teraz". Tak chápeme, prečo sa rozchádzajú Božia a ľudská logika. Duch Svätý napĺňa proroka, preto človek vidí Božie plány jasnejšie, cíti potrebu ich odovzdá iným a je naplnený túžbou Boha neustále chváliť. Keď poznáme činnosť Panny Márie, môžeme povedať, že je skutočne „Kráľovnou prorokov". Uvedomujeme si, že keď počúvame Boha, teda v našej modlitbe všetkého druhu a usilujeme sa o splnenie príkazov, plníme dôležitú úlohu pre svoju spásu.

Tak to robil aj svätý Benon, ktorý ako biskup zo vznešeného rodu chcel len to, čo od neho žiadal Boh. Bol „dverami k ovciam" (Jn 10,9).

Boh hovorí dnes ku nám, a aj cez nás. Čo na to povieme? Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012