Meditácia na 17.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Alena | Mt 6,19-23

separator.png

Litánie loretánske „Kráľovná apoštolov"

Cirkev nezostarne
 

Cirkev je stále mladá a nová. Toto nie je len konštatovanie dnešných dní. Mnohí chceli nad Cirkvou spraviť kríž. Boli už falošné proroctvá, že Cirkev neprežije rok dvetisíc. S iróniou niektoré kuvičie hlasy trúbili, že viera je len pre starých, nevzdelaných a nemoderných.
A dnes? V kostole vidíme mladých i vzdelaných. Mestá a štáty, ktoré chceli dokázať svoju pokrokovosť, stavajú a otvárajú kostoly. Cirkev žije a bude žiť. Sám jej zakladateľ o nej prehlásil: „Pekelné brány ju nepremôžu" (Mt 16,18).
Prečo? Je to dielo Božie. Boh sa vždy postará o nových ohlasovateľov radostnej zvesti.
Panna Mária, o ktorej v raji Boh Otec vydal prvé svedectvo radostnej zvesti prarodičom, aj dnes je znamením pre nových apoštolov, a práve preto jej patrí titul „Kráľovná apoštolov".

Každý apoštol pozná slová Pána Ježiša: „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce" (Mt 6,21).

Ježiš varuje svojich učeníkov pred prílišným naviazaním sa na pozemské hodnoty. Tie nemajú trvania. Každý pozemský poklad je vystavený riziku straty. Moľ, hrdza a zlodej sú znamenia nestálosti pozemských hodnôt. Keď Ježiš pozýva k večným hodnotám poukázaním na tieto pominuteľné veci, chce nás poučiť o potrebe venovať pozornosť aj hodnotám trvalým, ktoré nepodliehajú skaze, strate a ktoré nemožno ukradnúť.

Správny vzťah k hodnotám nám ukazuje Panna Mária. Jej život už pred prijatím posolstva od archanjela Gabriela a najmä po jeho prijatí je nám znamením, ktoré nestráca na význame, ktorému čas, okolnosti neuberú na vážnosti. Tí, ktorí uveria v učenie a moc jej Syna, ktorí sa celí a celkom dajú do služby Kristovi, v Panne Márii spoznávajú veľkú záštitu pre s oju činnosť. Panna Mária sa právom nazýva „Kráľovnou apoštolov", čiže tých, ktorí šíria učenie jej Syna. Opravdivý apoštol nikdy nič nepodniká bez Márie.
Pápež Ján Pavol II. svojím heslom „Totus tuus" – „Celý tvoj" presvedčil svet, že apoštol aj dnes sa nemusí báť, keď má vedľa seba tú, ktorá dala život Kristovi. Tak tí Jedenásti, ako aj tí, ktorí po nich brali štafetu, a tak aj tí, ktorí dnes orú brázdu viery vo svete, mali, majú a budú mať úctu k Panne Márii. Jej pomoc a ochrana je citeľná.

Často cítiť, že nie je to vec jednoduchá a ľahká. Predsa sa pod ochranou Panny Márie vypláca ísť a obetovať všetko pre šírenie Evanjelia.

Príkladom nám je sv. Alena. Koľko ťažkostí musí zniesť od svojho otca! Ironizuje jej presvedčenie, svätú omšu, ale čo je preňho bláznovstvom, pre jeho dcéru je vecou spásy. Keď jej bránia vojaci, poslaní jej otcom, zúčastniť sa na svätej omši, príde k úrazu ramena, následkom čoho neskoršie aj zomiera. Zomiera šťastná, že splnila svoje poslanie apoštola vo svojej vlastnej rodine.

Aj naše svedectvo viery je pre mnohých potrebné. Dnes svet potrebuje, aby sme mu ukázali skutočne pravú tvár svojej viery. Nie iba to, čo musím, ale že svoju vieru vieme vyznať aj v ťažkostiach a tiež vtedy, keď priamo nemusíme. Tak dnešný apoštol si vie nájsť čas na svätú omšu aj v robotný deň, vie pristupovať ku sviatostiam pravidelne, vie si často nájsť čas na rozhovor s Bohom v modlitbe a tiež dnešný apoštol priloží ruku k dielu, keď v mene lásky treba niečo pomôcť, poradiť, povzbudiť. Dnešný apoštol má taktiež množstvo príležitostí ukázať svetu živé svedectvo apoštolátu.

Aj naším pričinením je Cirkev dnes mladá a krásna. Svedectvo, ktoré vydávame, je nám na osoh, iným na povzbudenie, ľahostajným výstrahou, posmeškárom varovaním a Bohu radosťou vám žehnať na veky. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012