Meditácia na 22.06.2013

Meditácia o Jánovi Fisherovi a Tomášovi Morusovi:
 

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Paulím z Noly; Ján Fisher; Tomáš Morus | Mt 10,34-9

separator.png

Vernosť Bohu nadovšetko
 

V týchto dňoch prijímame prvé plody tohoročnej úrody. Máme z nej radosť. Dnes však nemôžeme povedať, že všetko ovocie a zelenina sú zrelé, schopné konzumovania. Aj dieťa už vie, že nezrelé ovocie môže človeku uškodiť.
Po tieto dni opúšťajú školu mnohí žiaci, učni, študenti i poslucháči. Mnohí si uvedomujú, že ešte musia veľa študovať, aby vedeli splniť, čo sa od nich bude požadovať.
Aj my si dnes pri spomienke na dnešných svätých pripomíname vážne slová, potrebné pre našu spásu.

Pán Ježiš učí: „Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho" (Mt 10,39).

Vyvolený židovský národ nielen očakával prisľúbeného Mesiáša, ale sa na neho aj tešil. Keď však prišiel, nielenže ho neprijali, ale odsúdili ho a ukrižovali. Ich oči totiž nechceli vidieť, ich uši nechceli počuť, čo Ježiš učil a robil.

Aj našim ušiam môžu znieť dnešné slová Ježiša ťažko a nepríjemne. „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč" (Mt 10,34). Keď sme uverili v moc Ježišových zázrakov a uznávame hodnotu Ježišových slov, tak aj tieto slová Krista chceme prijať, hoci cítime, že za nimi sa skrýva veľká výzva pre nás. Ježiš skutočne chce, aby bol vždy a v každej situácii na prvom mieste. V Starom zákone dal Boh Otec Mojžišovi príkaz: „Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal." Židovský národ bol často trestaný za svoju neveru. Spravodlivý Boh musel trestať je vernosť jednotlivcov i národa. Tak sa nám dostalo poučenia, že Boh skutočne má byť na prvom mieste v našom živote. Neraz sa dostávame do situácie, v ktorej sa máme rozhodnúť medzi tým, čo chce od nás Boh a tým, čo sa nám páči a čo by sme chceli. Aj keby to bolo pre nás akokoľvek ťažké a obtiažne, máme dať prednosť Bohu. Boha máme milovať viac ako rodičov, deti, brata či sestru, prípadne ako kariéru, bohatstvo, a či vlastný život. Keď len trochu logicky uvažujeme, prídeme na to, že ten, ktorý stvoril svet, ktorý riadi, ktorý aj nás povolal do tohto sveta a ktorý sa každému z nás stáva cieľom života, má právo na našu vernosť. Aj keď sa zdá, že vyžaduje od nás veľkú obetu, ťažké zriekanie, prísnosť a zásadovosť, dáva nám uistenie, že za to všetko, čo urobíme z lásky k nemu dostane sa nám nepomerne viac. Život po spáchaní dedičného hriechu musí prejsť etapou života, kde každý sám sa osvedčí vo svojej vernosti. Boh od nikoho nežiada nič nad jeho sily. Uvedomujeme si, že čím viac od nás Boh žiada, tým viac milostí a posily sa nám dostáva, a to už tu na zemi a iste raz aj ako odmenu vo večnosti.

Skúsenosť v tejto oblasti môže mať už každý z nás. Vernosť Bohu, aj v malej veci, priniesla nám mnoho radostí. Taktiež máme skúsenosť, že môže dôjsť aj po rokoch dobej práce k zrade. Človek, pokiaľ je tu na zemi, musí pracovať na svojej spáse.
Poučením sú nám dnešní svätci i nesvätci.

Svätý Paulín z Noly bol vedcom svojej doby. Bol bohatý, manžel a otec, a predsa po smrti svojho syna cíti volanie po inom živote. Mnohí ho nechápali. On však v pokore vyznal: - Opustili sme málo, dostali sme viac! Bohatstvo som odhodil, lebo mi zavadzalo pri špecializácii pre slávu Božiu. –

Ján Fisher, biskup z Rochestera, pomohol anglickému kráľovi Henrichovi VIII. napísať apologetický spis proti Lutherovi. Od pápeža za to dostal titul „obranca viery". Vtedy o svojom biskupovi povedal:_ Žiaden kráľ, žiaden cisár sa nemôže pochváliť takým biskupom ako ja, ktorý je v jednej osobe vedec i svätec. –A tento kráľ, keď neskoršie podľahne zmyselnosti, dá svojho biskupa popraviť. Biskup, pretože si viac cenil spásu svojej duše i duše kráľa, radšej zomrie, a nie sám, akoby mal súhlasiť s hriechom kráľa.

Tak Henrich VIII., keď mu pápež nechce povoliť uzavrieť nové manželstvo, prichádza k učencovi tomášovi Morusovi, jeho kancelárovi, najlepšiemu priateľovi, ktorý tiež nesúhlasí s jeho hriechom, aj toho dá 6. júla 1535 sťať. Tomáš Morus je vo väzení presviedčaný manželkou a dcérou, aby podpísal kráľovu vôľu. Tomáš to neurobil, pretože poznal Ježišove slová z dnešného evanjelia: „... kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho" (Mt 10,39).

Dnes vidíme zradcu, čo spôsobil svojou pýchou; založil anglikánsku cirkev a vyhlásil sa za hlavu cirkvi. a vidíme svätcov, ktorí svojou vernosťou Bohu dnes žiaria nám príkladom a stali sa nám oporou na ceste k Bohu.
Tak ich dnes prosme o silu vytrvať vo vernosti k Bohu i vtedy, keď naše oči a sluch viery by oslabli.

Tak, ako plody musia v záhradách a na poliach dozrieť, aj my sa snažme byť takí, aby sme boli v očiach Boha tým, čím máme byť. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012