Meditácia na 27.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi | Mt 8,18-22

separator.png
Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte
 

Na celom svete veľa mládencov a dievčat dá svoj súhlas na Kristovo volanie: „Nasleduj ma!" Títo mladí ľudia sa rozhodnú pre kňazský stav, alebo pre rehoľný, misionársky život. Chcú zaniesť Krista medzi ľudí. Kristovo volanie sa týka každého z nás – dospievajúcich, dospelých, ba i vekove viac pokročilých.

V dnešnom evanjeliu Pán Ježiš nás pozýva nasledovať ho, a nielenže nás pozýva, ale žiada od nás nepretržité nasledovanie, bez ktorého nie sme hodní Božieho kráľovstva.

Nasleduj ma! Je to skutočne stručná výzva. Nie je ľahké sa rozhodnúť a hneď vyhovieť takej výzve. Ak ste dávali pozor, všimli ste si, že ani pre dotyčného človeka, pre ktorého bola daná od Ježiša výzva, to nie je jedno. A vôbec nie je uľahčené rozhodnutie, keď Ježiš pridá: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť" (Mt 8,20). Oslovenému sa pri týchto slovách zdá, že Pán Ježiš žiada príliš mnoho. Chcel by získať čas predtým, než sa rozhodne a prosí Ježiša: „Dovoľ mi odobrať sa od mojej rodiny." Ježiš je dobrý psychológ a vie, čo sa odohráva v človekovi a kvôli ľahšiemu rozhodovaniu pridá upozornenie: „Ten, kto sa obzerá, nehodí sa pre Božie kráľovstvo."

Slávny operný spevák Chose Mochica, ktorý vystupoval na javiskách najslávnejších opier svet a bol filmovou hviezdou v Hollywoode, mal za priateľov slávnych hercov a spevákov. Na vrchole svojej slávy, keď sa nachádzal v Peru, odrazu vstúpil k františkánom. Každý si myslel, že ide o nejaký vrtoch. Mochica predtým býval v najlepších hoteloch a mal všetko pohodlie. Aj samotní predstavení si mysleli, že čoskoro vytriezvie. No on to myslel veľmi vážne. A tak sa po rokoch stal františkánskym kňazom. Pápež Pius XII. mu dovolil aj po vysviacke vystupovať na operných javiskách. Za peniaze, ktoré dostal, postavil vo svojom rodisku domov pre opustené deti a kostol, v Peru dal postaviť školu. Medzi jeho kňazským a umeleckým poslaním niet nijakého rozporu. Sám o tom hovorí: - Celou energiou sa snažím priviesť Krista do rozhlasu, televízie, divadla a opery. Budem spievať, dokiaľ mi to Pán dá a moje hlasivky dovolia. Budem spievať, aby som ešte mnohým opusteným deťom postavil nový domov. –

Bratia a sestry! Určite každého z nás prekvapuje odhodlanosť tohto speváka, ktorý neváhal zanechať slávny a pohodlný život a na výzvu Ježiša – nasleduj ma – povie svoje bezpodmienečné „áno". Poviete si azda: Je to naozaj pekné. ale čo máme robiť, ako máme nasledovať Krista? Veď každý sa nemôže stať kňazom, ani rehoľníkom. Vaša otázka je správna. Každý sa nemôže stať kňazom, ani rehoľníkom. Vaša otázka je správna. Každý sa nemôže stať kňazom, ani rehoľníkom. Je to stav, na ktorý sám Pán volá svojich vyvolencov. a predsa, každého z nás volá Pán k jeho nasledovaniu.
Viacerí z vás iste počuli slovo – laický apoštolát. Druhý vatikánsky koncil zdôraznil dôležitosť laického apoštolátu až natoľko, že vydal uznesenie o apoštolskej činnosti Božieho ľudu - o laickom apoštoláte. vieme, že laici sú všetci veriaci okrem členov duchovenstva a Cirkvou schváleného rehoľného stavu (LG 4). Z úvodu spomínaného rozhodnutia sa dozvieme, že apoštolská činnosť laikov, ktorá korení v kresťanskom povolaní, nesmie v Cirkvi nikdy pominúť. Naše kresťanské povolanie nás zaväzuje apoštolovať. Niekto z vás by si mohol v duchu pomyslieť takto: Ale akým spôsobom? Viem, že väčšina z vás by na tú otázku odpovedala správne. Existuje veľmi účinný spôsob, ktorý platí pre každého z nás, a to je náš dobrý životný príklad. Pritom ani nemusíme rozprávať, nemusíme nikoho presviedčať. Veď dôkazom našej viery budú bezhlučné, skromné skutky. Možností máme až priveľa.
Hneď prvá možnosť sa vyskytuje v rodinnom živote. Vy to veľmi dobre viete, aká námaha a trpezlivosť je potrebná pri výchove detí, aké je ťažké pokojne si vypočuť problémy druhej manželskej stránky, niekedy sú ťažko riešiteľné spory medzi príbuznými. Keby sme sa snažili vyriešiť tieto ťažkosti naozaj v kresťanskom duchu, získali by sme pre vieru v Boha a kresťanstvo viac prívržencov než bombastickými kázňami, za ktorými by nestáli presvedčivé skutky.
Druhá možnosť je naše pracovisko. Tretinu dňa prežívame so svojimi spolupracovníkmi. Ohľaduplným správaním sa, naším postojom k práci im budeme svedčiť o našej viere a o našom kresťanskom povolaní.
Tretia možnosť je pre študujúcu mládež. Hlásať Krista svojím životom medzi mladými, ktorí hľadajú svoje ideály, ktorí hľadajú cieľ svojho života. Je to veľká šanca pre mladého a láskou ku Kristovi zapáleného človeka.
Ďalšia možnosť je pre chorých a trpiacich. Či sú v nemocniciach, alebo doma medzi svojimi, nech sú príkladom pre ostatných pri znášaní ťažkostí a bolestí. Vedomie, že svojím utrpením sa staneme účastníkmi na Kristovom utrpení, dodáva nám silu a odvahu.

Bratia a sestry! Trochu sme sa zaoberali s problémom laického apoštolátu. Zdá sa, že nebude ľahké spĺňať naše kresťanské poslanie. Čo máme teda robiť? Máme hľadať mocného spojenca, ktorého nájdem v osobe Pána Ježiša. Nezabúdajme ani na našu nebeskú Matku Máriu. Prosme ju, aby bola našou sprostredkovateľkou u svojho Syna, aby po spojení s Ježišom v Eucharistii, v modlitbe a v rozjímaní sme dostali potrebnú pomoc k našej apoštolskej činnosti.
Príkladom pre nás v plnení laického apoštolátu môže byť aj svätý Cyril alexandrijský.

Roku 403 strhnutý strýkom Teofilom – alexandrijským patriarchom, ktorý bol veľkým odporcom sv. Jána Zlatoústeho, sa zúčastnil tzv. „synody pri dube", kde neprávom zosadili z úradu svätého Jána Zlatoústeho. Po smrti svojho strýka si uvedomuje, že bol zavedený. Od toho času sa snažil všetko napraviť u seba i v Cirkvi.
Bol veľkým obrancom a rytierom Bohorodičky. Vynikal predovšetkým ako plodný spisovateľ. Na všeobecnom sneme v Efeze roku 431, ktorému predsedal ako alexandrijský patriarcha, vyvrátil bludné učenie Nestória. Ten učil, že Boží Syn sa ako Boh spojil so svojím človečenstvom až neskoršie, a preto Panna Mária porodila človeka, nie Bohočloveka. Titul „Matka Božia" jej preto nepatrí. Prívrženci Nestória sa kruto pomstili sv. Cyrilovi. Získali si cisára Teodózia a ten dal Cyrila a všetkých pravoverných biskupov hodiť do žalára. Po vyslobodení sa znovu sv. Cyril chytá svojho meča – pera a pokračuje v poslaní brániť ako verný rytier Matku Ježišovu a Matku Cirkvi.

Čo ho robilo príťažlivým, bol Ježiš na špičke jeho pera!
Ježiš v jeho hlase, v jeho skutkoch, Ježiš v jeho utrpení.

Pamätáme sa ešte na slová speváka Chose Mochicu? On povedal: - Celou energiou sa snažím priviesť Krista do rozhlasu, televízie, divadla a opery. – Kiež by sa aj nám podarilo priviesť Krista do rodinného života, pracoviska, medzi mládež, chorých a trpiacich. A táto naša činnosť nech sa opakuje stále a stále, veď takto sa nám podarí splniť poslanie, ktoré sa v Cirkvi nikdy nesmie pominúť. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012