Meditácia na 28.07.2013

Neprehliadnite naše NOVINKY pre vás: 

Jednoduchá a rýchla pomôcka (nielen) pre kňazov - Zoznam evanjelií pre všedné dni, nedele a sviatky

V homíliách uverejňujeme nové knihy: 

 absolutna_istota_-_lubomir_stancek_obalka_julia_kubicova.jpg  uverit_slovam_od_matusa_-_lubomir_stancek_-_julia_kubicova.jpg  marek_slovom_-_lubomir_stancek_-_julia_kubicova.jpg

separator.png

V rubrike pre študentov sme pridali a môžete si pozrieť pomcné materiály z oblasti ekumenizmu:
EKUMENIZMUS v rokoch 1989 až 2012, Ekumenizmus a Benedikt XVI.

...a váš obľúbený 
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 3.   Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 4.  Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 5.
             

separator.png

 

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Nazarius a Celzus | Mt 13,44-46

separator.png

V sieti viery
 

Veľkým nešťastím pre nás je zovšednenie. Zovšednievajú nám veci, udalosti i ľudia. Prestávame sa z nich tešiť. Už nás nepriťahujú, nelákajú a neoslovujú. Oni nestrácajú, ale strácame my. Je to naša škoda i nešťastie.

A čo naša viera? Aj tá môže zovšednieť. Modlitba sa stáva nudnou, časom sa človek prestáva modliť, nič v modlitbe nenachádza. To nie je chyba nikoho iného, len naša. Podobne ako s modlitbou to isté sa stáva aj s účasťou na svätej omši, s pristupovaním k sviatostiam a vôbec so všetkým, čo súvisí s vierou. Je potrebné urobiť nápravu.

Pán Ježiš sa v evanjeliu pýta: „Pochopili ste to všetko?" (Mt 13,51).

Je to otázka na siedme podobenstvo o Božom kráľovstve. Pán Ježiš na známych veciach, medzi ktoré patrí aj rybolov, poukazuje na dôležité hodnoty duchovného života. Mnohí pri týchto slovách podobenstva prežívali známe veci, veď boli rybármi. Pripomenul im staré zamestnanie.
Ježiš však povolal svojich apoštolov za rybárov ľudí. Povinnosť ohlasovať Evanjelium je prirovnané k rybolovu na Genezaretskom jazere. Sieť v Ježišových slovách je misia-poslanie, ktorým učeníkov poveruje sám Ježiš. Činnosť so sieťou je prirovnaná ku kázňam. More v podobenstve predstavuje svet. Rybou je každý človek. Čo oprávňuje učeníkov k činnosti ohlasovať Evanjelium, učiť ľudí spoznať zmysel života? V Ježišových slovách sú slová misijného príkazu: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený" (Mk 16,16).

Je správne, keď si uvedomujeme, že milosť Božia hľadá všetkých a ponúka sa všetkým, a preto sa všetci môžu dostať do siete. Komu sa rozhodnutie stane ziskom a komu záhubou, zostáva vyhradené Bohu. Počas lovu je teda nemožné uloviť čistú Cirkev. Posledné rozhodnutie padne až vo večnosti. Tam soľ Božieho slova nepôsobí proti hnilobe ľudského ja. Človek sa má snažiť plniť vôľu Božiu.
Dostáva sa nám významného oslovenia, v ktorom môžeme mnoho pochopiť. Ježiš nás varuje pred správaním zákonníkov, ktorým pre ich nesprávny prístup bolo odopreté pochopenie jeho slov. Ježiš, ak správne chápeme jeho slová, teda nie ako zákonníci, si nás pozýva za svojich spolupracovníkov. Veriaci človek ako hospodár má niesť radostné posolstvo Krista svetu. Poklad viery veriaci má sprostredkovať druhým. Vtedy kresťan nielen dáva iným, ale sám spoznáva, že zároveň získava nové bohatstvo. Staré i nové veci, ktoré máme vynášať znamená, že kresťan má poznať Starý i Nový zákon.

Žijeme spoločenstvo viery, a to znamená, že nielen prijímame, ale aj dávame tak veci duchovné i materiálne v duchu učenia Ježiša Krista. Nič sa na tejto veci nemení ani storočiami, ako môžeme vidieť na príklade sv. Nazariusa a Celzusa.

Príklad viery matky tak zapôsobil na Nazariusa, že bol ochotný pre vieru každej obety. V Galii pokrstil Celzusa na žiadosť jeho matky a stali sa nerozlučiteľnými priateľmi. Všade horlivo podporovali kresťanov. Ich činnosť sa nedala umlčať. Obaja boli sťatí. Sv. Ambróz ich telá dal pochovať v bazilike.

Túžba čím viacerým vo svojom okolí ukázať učenie Krista, je aj našou činnosťou, ktorá sa podobá loveniu rýb. Vtedy aj my príkladom odpovedáme na Ježišovu otázku: „Pochopili ste to všetko?" (Mt 13,51).

Pane, daj nám síl, aby nám nezovšednela naša viera. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012