Meditácia na 11.09.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Ján Gabriel Perboyre, kňaz a mučeník; sv. Emilián, biskup | Lk 6, 20-26

separator.png

Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!"

separator.png

Kto je blahoslavený

Text dnešného evanjelia nám približuje Ježišove slová, ktoré nezakrývajú realitu vzťahu medzi učeníkom a svetom. Roztržka so svetom a prítomnosť kresťana v ňom - v tom spočíva paradox kresťana vo svete. Preto toto dnešné slovo si zasluhuje potrebnú pozornosť, lebo nám hovorí o podmienkach našej pozemskej a nebeskej blaženosti a vyzýva nás ku schopnosti tieto podmienky spásy aj iným zodpovedne ohlasovať. Autor evanjelia uvádza štyri blahoslavenstvá, pričom to posledné v poradí, aké im dal svätopisec, je najobsiahlejšie. Môžeme si ho všimnúť bližšie:  „Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom" (Lk 6,22). „Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť...", píše autor evanjelia, a to „...pre Syna človeka", dodáva ďalej. Tak pripája vysvetlenie: pre Ježiša. Ježiš blahoslaví tých, ktorých budú zaznávať, odstrkovať i biť pre jeho slovo, ktoré im nedovolí prisviedčať klamstvám, podporovať nespravodlivosť a neodporovať zlu v akejkoľvek podobe. V povahe Ježišových učeníkov zaiste nie je vyvolávať spory v prostredí, v ktorom žijú, ale nie je v ich povahe ani vyhýbať sa im. Ak sú prenasledovaní, sú prenasledovaní pre spravodlivosť, ktorú Ježiš stelesňuje, predstavuje a hlása. Túto spravodlivosť svet často nechápe a často neprijíma. Nie preto, že by bola sama o sebe nepochopiteľná alebo škodlivá, ale skôr preto, že usvedčuje tento svet z jeho odklonu od Boha, od tej pravdy, ktorú sme všetci povolaní hľadať a poznávať. Ježiš ale aj dnes povzbudzuje svojich nasledovníkov, aby nasledovali jeho príklad a často doplatili za svoju vernosť tým, že budú prenasledovaní. Dokonca evanjelium hovorí o nenávisti, vylúčení zo spoločenstva ľudí a potupe, to znamená, že budú znášať mnohoraké príkoria.

Všimnime si teraz dôvod, pre ktorý sa majú radovať a veseliť. Tí, ktorí sú prenasledovaní pre Ježiša a skusujú mnohé príkoria, sa môžu cítiť blahoslavenými preto, lebo podobné prenasledovania sú zrejmým znakom ich príslušnosti k Pánovi. Ale blahoslavení sú aj preto, že prenasledovaním pre spravodlivosť získavajú nádej na hojnú odplatu v nebi. A nakoniec je potrebné všimnúť si aj to, že Ježiš pokladá prenasledovanie pre jeho meno za taký zrejmý znak učeníctva a taký silný dôvod nádeje na nebo, že tým, ktorí ho znášajú, odporúča nielen radovať sa , ale aj veseliť. Nás zatiaľ ešte nikto neohovára, netupí a nediskriminuje. Ale v týchto blahoslavenstvách je obsiahnutá výzva, aby sme sami seba začali prenasledovať pre všetky tie malé i väčšie odchýlky od jeho príkladu a od jeho náuky, pre všetky tie niekedy taktické prispôsobovania sa svetu a svojmu v pohodlí žijúcemu prostrediu. Nasledovať Ježiša, to je strmá a namáhavá cesta. On nechce, aby sme vyhľadávali prenasledovania, ale hovorí nám aj to, že v prípadoch, kde sa mu nemožno vyhnúť pre vernosť jeho slovu, máme sa z neho tešiť, lebo je jasným znakom, že sme jeho a ak vytrváme, budeme jeho ešte viac.

Boh je neustále prítomný medzi svojimi veriacimi, on jediný nás môže ochrániť pred mocou a násilím. Ak mu zachováme svoju vernosť aj v ťažkostiach tohto života, on zaiste zachová prísľub, ktorým sa dnes obracia na svojich poslucháčov: „Blahoslavení chudobní...., ktorí teraz hladujete..., ktorí teraz plačete..., keď vás budú ľudia nenávidieť...radujte sa a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi" (Lk 6,20-26). Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012