Meditácia na 24.09.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Herman Kaleka; Gerhard a Bystrík, biskupi a mučeníci | Lk 9,18-22

separator.png

Obeta má svoje miesto v dejinách spásy
 

Život bez obety si po spáchaní dedičného hriechu nevieme ani predstaviť. aj keď nás nič nebolí, nemáme nijaké ťažkosti, predsa denne musíme prinášať obete. A to nielen pre naplnenie spoločenského, ale aj duchovného života.

A v tomto počínaní nás chce posilniť Ježiš otázkou: „A vy ma za koho pokladáte?" (Lk 9,20).

Túto známu udalosť zo života apoštola Petra spomínajú v evanjeliách aj Matúš a Marek (por. Mt 16,13-20; Mk 8,27-30). Ježiš neprepadol samoláske a tiež nie zvedavosti. Ježiš je vševediaci Boh. Ježiš kladie otázku, aby sme sa zamysleli skôr, ako dáme odpoveď. Petrova odpoveď, že ho pokladá „za Božieho Mesiáša" (Lk 9,20), je dielom Ducha Svätého. aj keď ešte na Petra nezostúpil Duch Svätý, ešte neprežil Turíce, Peter sa už dáva preniknúť darom Ducha Svätého. Ježiš po tomto vyznaní Petra odhalí, prečo položil túto otázku svojim najbližším – apoštolom. On jediný vie, že : „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych" (Lk 9,22).

Dnes vieme, že Ježišove slová sa splnili do bodky. Dnes vieme, že Ježiš tieto slová povedal nielen pre apoštolov, ktorí raz budú svedkami týchto udalostí, aby vedeli, že toto všetko sa muselo stať, aby sme boli spasení, ale je to aj aktuálna vec pre nás dnes. Nikto z nás nemôže povedať, že dá bohu všetko, keď bude na dôchodku, keď bude chorý, keď bude mať čas a podobne. Vyznať Krista musíme dnes. Dnes musíme spolupracovať s milosťou Božou. Kto dnes odmietne spoluprácu s Duchom Svätým, kto mu zaručí, že sa mu ešte umožní s touto milosťou spolupracovať? Príslovie: „Múdry človek sa učí na chybách druhých" - si máme aj dnes pripomenúť. Keď je niekto chorý, alebo bol, vie, že vtedy sa človeku nechce a často ani nedá tak modliť, ako si dnes myslíme. A kto si nenájde úprimný vzťah k Bohu, keď je mladý, zdravý, tak si ho iste nenájde v starobe. Ak berieme ako urážku, keď nás priateľ pozná len vtedy, keď nás potrebuje, či to nie je urážka Boha, keď odkladáme prijať priateľstvo Krista na neskorší čas, keď my budeme mať čas?

Každý dnes chceme urobiť pravý opak. Dnes, teraz, chceme poprosiť Ducha Svätého o pomoc, aby sme už teraz správne žili svoju vieru. Náš život kresťana je v konkrétnom živote odpoveďou na Ježišove slová: „A vy ma za koho pokladáte?" (Lk 9,20).

Dnešní svätí sú naším príkladom.

Bystrík bol jedným z nástupcov sv. Metoda v Nitre. Nemáme záznamy, kedy zaujal biskupský stolec, ale máme opis jeho mučeníckej smrti. 24. septembra 1047 dokonal svätý Bystrík s ďalšími troma biskupmi, keď povzbudzovali svojich v obrane viery proti Vathovi a jeho pohanským vojakom. Bol dostrieľaný šípmi, keď sa plavil na druhý breh Dunaja. Vydal však nádherný príklad života viery. Bol tam, kde ho ako posilu potrebovali jeho veriaci.

Druhý biskup, ktorý zomrel s Bystríkom, bol Gerhard. Ako benediktín bol pre svoj životný príklad, múdrosť a učenosť menovaný za čanádskeho biskupa. Vathovými vojakmi bol priviazaný ku vozu a z hory spustený do Dunaja. aj on bol tam, kde ho potreboval Majster.

Herman Kaleka bol od narodenia mrzák, neschopný konať fyzickú prácu. rodičia ho dali za brata do benediktínskeho kláštora v Reichenau, kde nadobudol vysoké vzdelanie a stal sa v tej dobe významným učiteľom. Mnoho písal. Zaujímal sa tiež o matematiku, geometriu a astronómiu. Ako hudobník skomponoval viaceré diela, napríklad  S a l v e  R e g i n a. Zomrel 24. septembra 1054. Aj on dokázal na svojom mieste osláviť Boha a byť osožný spoločnosti.

V obetiach buďme vždy verní Bohu. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012