Meditácia na 08.10.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Simeon; Pelágia; Valéria | Lk 11,15-26

separator.png

Ponuka pre farnosti a iné web-stránky | Prezentácia vášho kostola
sutaz_lubomir_stancek_roman.jpg

Jednota s Ježišom
 

Príslovie hovorí: „V jednote je sila". Presviedčame sa o platnosti príslovia vo všetkých oblastiach spoločenského života. Výnimku netvorí ani oblasť duchovná. Duchovný rast, naša svätosť a osobná dokonalosť sú tým viac kvalitne lepšie, čím viac sa pripodobňujeme Ježišovi, a to chceme.

Dnes nám toto naše snaženie pripomínajú Ježišove slová: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje" (Lk 11,23).

Ježiš sa viackrát predstaví zástupom ako Boží Syn. Nie sú to len slová, ale taktiež činy. „Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia" (Jn 6,2). Ježiš ich nerobil pre seba, ale pre tých, ktorí boli v jeho okolí, aby uverili v jeho božstvo. I napriek tomu mnohí mu neverili a hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov". (Lk 11,15). Medzi prítomnými boli aj zvedavci. Oni žiadali znamenia z neba. Ježiš si nezakladá na mienke ľudí. Ježiš chce viac. A tak, keď pozná ich nesprávne zmýšľanie, vysvetlí im ich nesprávny pohľad na neho. Ježiš jasne hovorí o tom, kde nie je jednota, tam nič neobstojí. Ak sú v krajine dve vlády, teda vládne nejednota, môže tam byť pokoj, šťastie, pokrok a prosperita? Ak v dome a rodine je nejednota, čo sa môže od takej rodiny žiadať, očakávať a dosiahnuť?
Diabol je symbol zla, nenávisti a hriechu. Diabol má snahu siať a šíriť nejednotu, a preto nemôže konať dobro. Ježiš predsa prišiel spasiť všetkých ľudí. Ježiš ďalej otázkou: „Čou mocou ich vyháňajú vaši synovia?" (Lk 11,19) usvedčuje ich z útoku proti nemu. Vidia totiž, že sa celkom ináč správa a postupuje. Je vidieť silu a moc, ktorú vlastní. Ježiš sa však nezameral len na vyvracanie námietok a útokov proti nemu, ale aj učí a vysvetľuje, ako sa máme správať, keď chceme obstáť. Poukazuje na vec známu, a predsa zabúdanú. Bez pomoci od Boha je ľudské snaženie a námaha nedostatočné. Pretože aj keď na čas svojimi silami človek zvíťazí, po čase sa znova pôvodný zlý stav vracia a býva ešte horší. Kto však drží a spolieha sa na Ježiša, ten sa nemusí strachovať. Tak aj pre nás platia slová: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje" (Lk 11,23).

Nepochybujeme o tom, že mať dobrého priateľa je vec osožná. Taktiež múdreho a skúseného, ktorý už niečo dokázal a dosiahol. Takýmto priateľom je každému z nás náš patrón, po ktorom sme pri krste dostali meno. Pridržať sa jeho príkladu a utiekať sa na jeho príhovor k Bohu, je náš prostriedok k víťazstvu. Oni v tej skúške, v ktorej sa teraz nachádzame my, už sa osvedčili.
A tak sa môžeme pozrieť na svätcov dňa, ako to dokázali oni.

Svätý Simeon je oným starcom, ktorý vedený Duchom Svätým prišiel do Jeruzalemského chrámu, keď Panna Mária a sv. Jozef priniesli dieťa Ježiša. Vzal dieťa do náručia, spoznal v ňom prisľúbeného Mesiáša a zmocnila sa ho veľká radosť.

Na jeho živote sa učíme žiť v jednote s Bohom. Túžiť po Bohu. Chcieť len to, čo chce Boh. A o ostatné sa postará Boh. Tak dôležité je plniť vôľu Boha.

Svätá Pelágia sa uctieva ako svätá a pritom spáchala samovraždu. Bola to však samovražda? Posúďte sami. Žila v Antiochii, v dnešnej Sýrii. Počas prenasledovania prišli vojaci aj ju zatknúť ako kresťanku. Ona ich poprosí o chvíľu voľna, aby sa mohla na cestu pripraviť. Zo strachu o stratu panenstva vyšla na strechu, skočila na ulicu a zabila sa. Od začiatku ju Cirkev uctieva ako mučenicu čistoty. Tak ju spomína aj sv. Ján Zlatoústy.

Táto svätá nás učí, v čom máme tiež vidieť jednotu s Ježišom.

Svätá Valéria sa spomína so sestrou Pollenou a biskupom Litfardom. Zasvätila sa modlitbe neďaleko mesta Honnecourt vo Francúzsku. Ona nás učí jednote s Bohom cez modlitbu.

Nepochybujeme, že jednota je nanajvýš potrebná pre našu spásu. Nie je to len jedna a presne určená cesta. Jednota sa prejavuje rôzne, a predsa má vždy, vo všetkých prípadoch, čosi spoločné. Je to túžba splniť vôľu Ježiša. Chcieť len to, čo chce Ježiš. A tak sa plnia slová: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje" (Lk 11,23).

V tichu poprosme svojich patrónov o milosť jednoty s Ježišom. Žiť tak, aby sme vždy a v každej situácii plnili to, čo chce od nás Ježiš. Žiť teda v jednote s Ježišom. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012