Meditácia na 11.10.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

bl. Ján XXIII., pápež |  Lk 11, 15-26

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov."
Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.
Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.` Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým."

separator.png

Sami hriech nepremôžeme


Videli ste fotografie alebo videozáznamy vojnou zničených domov, miest a dedín? Aké pocity to vo vás vyvolalo? Iste pocity smútku, súcitu. Ako nepríjemne sa pozerá na toľkú skazu. Nechcem povedať, že toto sú len materiálne veci, lebo ich zničenie vyzerá tak strašne.

Však o čo viac tragickejšie vyzerá potom dom - duša človeka, v ktorej sa usídli sedem horších zlých duchov, ako bol ten predošlý? (porov. Lk 11,26) Často po svätej spovedi si myslíme, že je všetko OK. V tom lepšom prípade si dáme predsavzatie, že už naozaj nechceme hrešiť a chceme sa polepšiť, i keď vieme, že častokrát opäť padáme. A v tom je aj skutočná veľkosť človeka, že neostáva ležať, ale sa postaví - podľa vzoru svojho Učiteľa na krížovej ceste.
V tom horšom prípade si niektorí myslia, že si splnili povinnosť a o polepšenie im ani tak veľmi nejde. Ak by sme sa naučili viac milovať Boha, láska k nemu by nám nedovolila robiť niečo - teda hriech, čo sa nepáči tomu, ktorého milujeme. Sami vidíme, že iba silou našej vôle nedokážeme bojovať s mocnosťami temna. Veď on - otec lži, nás veľmi rýchlo dokáže oklamať, ba dokonca nás presvedčiť, že my na také zlé konanie máme nárok; alebo, že to až také zlé nie je. Až potom prichádza opäť, aby nás trápil s výčitkami. Po svätej spovedi nesmieme dovoliť, aby sa do našej upratanej duše opäť nasťahoval a dokonca s ďalšími kolegami. Musíme postaviť stráž.

A Ježiš nás učí aj ako, keď vyháňa diabla z posadnutého chlapca, hovorí apoštolom, že nemožno ho vyhnať ničím, iba modlitbou (porov. Mk 9,29).
Skutočne sami s našimi silami si s diablom neporadíme, jedine naše vrúcne modlitby k Bohu o pomoc nám pomôžu. Aspoň sa pokúsme v čase pokušení obrátiť našu myseľ na Boha. Veď jeho hriech bolí preto, lebo ho bolí naše utrpenie, ktoré je ovocím hriechu. Po svätej spovedi si dávame pevné predsavzatie: pri každom pokušení hneď obrátiť svoju myseľ k Bohu, lebo keď začneme premýšľať a vyjednávať s pôvodcom hriechu - diablom, on nás ľahko oklame a ako sme si už spomenuli, presvedčí nás, že nie sme až takí zlí. Nediskutovať so zlom. Hneď obrátiť myseľ k Bohu.

Aj otcovia púšte radi spomínajú túto príhodu. Ako jedného mnícha prišiel v jednu noc trápiť zlý duch. Hádzal s ním, búchal, a to všetko si dovoľoval až dovtedy, kým mních nepovedal: „Pane, pomôž mi." V tom momente všetko utíchlo. Mních sa rozplakal a prihovoril sa mu sám Boh: „Prečo plačeš?" „Lebo si dovolil,
aby so mnou zlí duchovia takto zaobchádzali." „To preto, lebo si ma hneď nepožiadal o pomoc. Keď si ma poprosil, už som bol pri tebe. Vidíme, že Ježiš nechce byť s nami len pred naším zápasom so zlom, alebo po ňom, ale priamo počas neho. On chce s nami zvíťaziť a my bez neho nezvíťazíme. Pane, daj do nášho srdca ľútosť nad našimi slabosťami a zároveň daj, nech si uvedomíme, že bez tvojej pomoci naše hriechy ani nepremôžeme. Buď s nami a neopúšťaj nás. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012