Meditácia na 17.10.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Ignác Antiochijský, biskup, mučeník | Lk 11, 47-54

separator.png

Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.
Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili." Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

separator.png

Ponuka pre farnosti a iné web-stránky | Prezentácia vášho kostola | Vianočná súťaž
sutaz_lubomir_stancek_roman.jpg

Prijať posolstvo adresované človeku
 

Mnohí z vás si iste ešte aspoň trochu spomína na prelomovú udalosť v histórii Cirkvi. Bol ňou Druhý vatikánsky koncil v rokoch 1963-1965. Na Slovensku, ktoré nemalo prístup k dokumentom, ktoré vydával tento snem, bolo obdobie `neslobody pre Cirkev`. Vo svojich dokumentoch sa zaoberal aj obnovou liturgie. Okrem iného, dokument o posvätnej liturgii uvádza, aby sa zaviedlo, že kňaz má slúžiť liturgiu tvárou k ľudu. U nás to bolo splnené ako jednoz prvých zmien. Bohužiaľ, dodnes sa ozývajú hlasy o nepochopení ducha tohto koncilu, ktorý stojí doteraz so svojím bohatstvom pred nami ako výzva. Nepochopenie ducha. Toto slovo alebo skôr posolstvo, nám ponúka aj dnešné evanjelium. Ježiš znova tvrdo vyzve zákonníkov, aby prehodnotili svoj postoj k pravde, ktorú zjavuje Boh skrze Krista.
Sústreďme sa na slová, ktorými sv. Lukáš opisuje udalosť. „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia" (Lk 11,47). Ježiš touto výčitkou chce zdôrazniť úlohu a poslanie starozákonných prorokov. Boli to hrdinskí muži, ktorí často položili život pre posolstvo, ktoré im zveril Boh, aby ho ohlásili ľuďom ako Božiu vôľu. No Izraelský národ toto posolstvo neprijal, a prorokov pozabíjal.

Aj nás dnes Ježiš pozýva zamyslieť sa nad posolstvom, ktoré nám Boh každodenne ponúka. Či sa nesústreďujeme len na vonkajšie prejavy, na to, ako je vyzdobený kostol, ako je kto oblečený, aké ma kňaz rúcho, alebo či je kalich pozlátený a pod... Nezabúdajme, toto všetko sú len prostriedky, aby Boh cez ne ponúkol každému z nás svoje posolstvo.

Svätý Ignác Antiochijský vo svojich siedmich listoch, ktoré píše na ceste do Ríma v okovách, keď vie, že zomrie mučeníckou smrťou, aj nás oslovuje myslieť na stretnutie s Bohom-Sudcom. 

Môžeme si dať dnes spoločné predsavzatie, že budeme pozornými poslucháčmi toho, čo nám Boh chce zjaviť. Napríklad: cez každodennú homíliu. Uznávam, že kňaz nie je bez chýb a to vy dobre viete, ale je tu „v osobe Krista". To Kristus káže cez kňaza, pamätajme na to, že Boh nás chce osloviť každý deň.
Nepodobajme sa zákonníkom, ktorí zabíjali prorokov, ale ich posolstvo od Boha neprijímali. Pamätajme, že tak, ako nestačilo len obrátiť oltár tvárou k ľudu, ale pochopiť ducha, tak aj dnes otvorme svoje srdce a uši na hlas Boží. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012