Meditácia na 25.10.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Tabita; Kryšpín a Kryšpinián, mučeníci | Lk 13,10-17

separator.png

Cirkev potrebuje laikov
 

Čo je to, prosím, Cirkev? Mohli by sme odpovedať aj takto: Cirkev je spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sú sviatosťou krstu nielen začlenení do spoločenstva hlásiaceho sa k učeniu Ježiša Krista, ale v tomto spoločenstve aj podľa slov Krista žijú. Cirkev to nie je len hierarchia, pápež, biskupi a kňazi, ale sú to aj veriaci laici vo všetkých stavoch a veku. Vie niekto z vás, aké povinnosti má veriaci laik? Keď si spomenieme len na účasť na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, pravidelnú modlitbu, raz do roka pristúpiť ku sviatostiam, tak to je málo. To je len splnenie cirkevného príkazu. Keď zostávame pri kostole, tak sú aj ďalšie možnosti. Muž i žena môžu sa aktívne zapojiť pri liturgii ako prednášatelia prvého a druhého čítania, prednesu žalmov, spoločných modlitieb, prinášaní obetných darov a ďalších, už zaužívaných vecí spadajúcich do činnosti kostolníka či organistu. Rovnako pri organizovaní bohoslužieb, akadémií, slávností a tiež organizovaní činnosti v oblasti ekonomickej, správnej i kultúrnej. Je nesprávne, keď veriaci chcú iniciatívu len od kňaza. Kňaz má správne korigovať iniciatívu veriacich. Spolupráca medzi kňazom a veriacimi prináša úžitok na oboch stranách. Keď veriaci neprejavia záujem, nech sa nesťažujú na malú iniciatívu kňaza. A tiež kňaz, ale i veriaci si majú uvedomiť, že aj kňaz je len človek a má sa určitým spôsobom šetriť. Neprepínať sily, nehazardovať so zdravím. Kňaz nech si robí svoje, čo mu ukladá úrad, a to nech rešpektujú aj veriaci. A veriaci nech uplatňujú svoje vzdelanie, vzťah ku Cirkvi tak, ako im to umožňuje cirkevná autorita. Vtedy prináša spolupráca požehnanie a úspech.

Ježiš v dnešnom evanjeliu nám pripomína, aby sme využili všetky možnosti i sviatočný deň na konanie dobra (por. Lk 13,16).

Ježiš neruší sobotný pokoj, ktorý predpisuje Zákon. Ježiš dáva však dôraz na dobro. Láska je viac ako Zákon. Inými slovami, tradícia, aj keď je dobrá, musí ustúpiť, keď sa jedná o takú hodnotu, ako je láska.

Láska sa v Cirkvi prejavuje aj iniciatívou. Po Druhom vatikánskom koncile sú vyzvaní veriaci k väčšej iniciatíve v činnosti Cirkvi. Iniciatívou sa rozumie aj aktívnejšie plnenie svojich kresťanských povinností. Žiť vieru aj mimo kostola a rodiny. Tu sú možnosti, ktoré môžu pomôcť zmeniť názor mnohých zaujatých ľudí voči Cirkvi. Veriaci laici majú v rukách také možnosti, ktoré nemajú kňazi. Príklad veriaceho človeka je prejav lásky.
Nekladie sa mu zo strany Cirkvi prekážka. Mať len to povedomie, aby som nezasiahol do úradného poslania Cirkvi.

Veriaci majú zelenú. Či vykročia a využijú možnosti, ktoré sa im ponúkajú, je v ich rukách. Veď si uvedomujeme, že farnosť to nie je len kňaz. Ten môže byť aj svätý, keď veriaci nebudú odpovedať na volanie Cirkvi.

Dnešní svätí sú inšpiráciou pre laikov. Kryšpín a Kryšpinián boli obuvníci. Ich dielňa začala priťahovať ľudí. Poctivá práca a srdečnosť časom začala prinášať aj duchovné ovocie. Keď videli u zákazníkov trochu dobrej vôle počuť o Bohu, hneď toho využili. A tak sa dielňa bratov, kde sa dobre a lacno robí, stáva tiež katechetickou triedou. Oni vyučujú a biskup krstí. Cisár Maximián Herkules chce bratov odviesť od Boha. Nepodarí sa mu to ani po tvrdom mučení. Bratia zomierajú sťatím.

Svätú Tabitu, čo v hebrejčine znamená „srnka" - tento výraz je prebraný z hebrejského slova „krásna", spomínajú Skutky apoštolské. Bývala v Joppe a vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala. Ochorela a umrela. Apoštol Peter v tom čase bol v Lydde, ktorá je blízko k Joppe. Dvoch mužov poslali pre Petra. Peter prišiel a ženy sa pochvalne vyjadrovali o Tabite.

Kiež aj o našich laikoch by šiel takýto chýr. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012