Meditácia na 01.11.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Všetkých svätých | Mt 5,1-12a

separator.png

Neprehliadnite NOVINKY:

Dávame do pozornosti 4 náboženské romány zo slovenského prostredia, ktoré sa odohrávajú v súčasnosti:
mama_a_syn__lubomir_stancek.jpg lubomir_stancek_daj_sa_mu__cely.jpg lubomir_stncek_bolo_im_odpustene.png lubomir_stancek_smrt_nasa_kazdodenna.jpg
Mama a syn i ako video/audio | Vianočná súťaž stále trvá


Návod na svätosť

V posledných číslach viacerých bulvárnych časopisov sa u nás propaguje viacero návodov: návod na rýchle zbohatnutie, naučenie sa cudzieho jazyka alebo schudnutie. Sú takí, ktorí na tento oznam naletia, a až na malé percento, všetci sú sklamaní. Dnes si povieme: svätý, svätosť, tak veľmi rýchlo zistíme aj u seba, že veriaci kresťania sa nezaujímajú o obsah týchto slov. Keď vám teraz chcem poukázať na návod, ako sa stať svätým a uvedomujem si psychologický moment nezáujmu, chcem vás najprv poprosiť o chvíľu sústredenia a trocha záujmu. Skúsme niekoľko minút venovať pozornosť Ježišovi.

V dnešnom evanjeliu Ježiš deväťkrát hovorí: „Blahoslavení..."

Predstavme si sedieť Ježiša na malej vyvýšenine 150 metrov nad Genezaretským jazerom, vzdialeným od Ježiša vzdušnou čiarou necelý kilometer, obklopeného učeníkmi a zástupom ľudí. Pohľad z tejto vyvýšeniny na jazero a okolie je úžasný. Ježiš vidí na správaní svojich poslucháčov radosť z toho, čo vidia. Toto využije Ježiš, aby poslucháčom predstavil ešte jednu panorámu, oveľa krajšiu a pre život potrebnejšiu. Ježiš začne rozprávať svoju programovú reč, ktorá má osloviť všetkých jeho stúpencov až do konca čias. Ježišove blahoslavenstvá sa stanú meradlom odmeny pre večný život. Podľa skutkov každý človek bude raz odmenený, prípadne trestaný. Ježiš vie, že to, čo žiada, je vážna a ťažká vec. Nepatrí však medzi tých učiteľov, ktorí chcú si získať žiakov lichotivými slovami. Sám už povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje" (Lk 9,23). Tým však, ktorí sa rozhodnú voviesť do praxe každodenného života jeho slová, predsa tu na vrchu Blahoslavenstiev niečo sľubuje. Slovo „blahoslavení" prekladáme do konkrétnej reči slovom „šťastní". Ježiš používa množné číslo „šťastní". To znamená, že myslí na všetkých ľudí, za ktorých prišiel zomrieť a všetci môžeme byť spasení. Všetci. To znamená, že nikto v jeho láske nestojí stranou. Ježiš však vyžaduje našu iniciatívu. Dať mu odpoveď takú, aby okolnosti, v ktorých sa ocitneme, sa zhodovali s jeho vôľou. Plniť vôľu Boha, a nie svoju. Tí, ktorí sa budú snažiť takto plniť vôľu Boha, tí budú šťastní. Čo na tom, keď práve v tom, čo svet bude odsudzovať a neprijímať, čo aj tým, ktorí uveria Ježišovi, nebude hneď príjemné, jednoduché a ľahké.
Ježišove blahoslavenstvá sú skutočným návodom na šťastie, nielen tu na zemi, že budeme mať vedomie plnenia vôle Božej, ale aj zárukou odmeny vo večnosti.

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo" (Mt 5,3).
Svet sa bojí nielen materiálnej, ale aj duchovnej chudoby. Svet sa hanbí za chudobu. A Ježiš ju doporučuje. Spomeňme si, kde sa Ježiš narodil, ako žil a zomrel. Chudoba v jeho živote je očividná. On však svojim prvým učeníkom povie: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť" (Mt 8,20; Lk 9,58). Ježiš nám dal príklad. A toto pochopil vo svojej dobe svätý František Assiský. Zamiloval si chudobu. To nepochopil ani pápež roku 1206, keď ho prosí František o udelenie súhlasu praktizovať dokonalú evanjeliovú chudobu. Hľa, návod na šťastie.

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení" (Mt 5,4) .
Svet sa hanbí za slzy. Svet hovorí, že slzy sú prejavom slabosti. Ježiš je opačného názoru. Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom. Aj to je prejav slabosti? Nie! Ježiš miloval toto mesto. Ježiš chváli ženu, ktorá bola hriešnica a v dome farizeja „... začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom" (Lk 7,38). Ježiš sa jej zastal.

„Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme" (Mt 5,5).
Svet učí kričať: Musíš byť tvrdý, musíš použiť päste, široké lakte, ak chceš byť šťastný. Ježiš hovorí. „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu" (Mt 11,29). Hľa, návod šťastia. Terézia z Lisieux ako 15-ročná s povolením biskupa odchádza do kláštora karmelitánok, aby v tichu a samote svojím životom zachraňovala duše a modlila sa za kňazov. Zomiera ako 24-ročná na tuberkulózu 30. septembra 1897. Zomiera šťastná a dokázala dobyť svet opakom toho, čo radí svet – láskou v tichu na modlitbách. Dnes ju uctievame ako patrónku misií a znázorňujeme ju, ako rozsieva kvety.

„Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení" (Mt 5,6).
Heslo starého Ríma: „Carpe diem!" – „Uži dňa!" Kde je dnes jeho sláva? Ježiš skôr, ako si vyvolil prvých učeníkov, odchádza do ticha púšte a tam sám pocíti hlad a smäd (por. Mt 4,2). Umŕtvenosť v jedle a pití je známa asketická prax osvedčená v duchovnom napredovaní. Svätý Anton opát a pustovník nám vstupuje do svedomia. Rozdal podľa rady Evanjelia majetok chudobným a stal sa pustovníkom. Skoro deväťdesiat rokov žije v prísnom odriekaní. Dnes zabúdame na príklad a heroický život svojich patrónov, ktorí žili s takým istým telom ako my, ale neboli otroci tela.

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo"(Mt 5,7).
Vo svete vládne brutalita, násilie, moc a peniaze. Presne opak, čo učí Ježiš v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, keď doporučuje aj nám: „Choď a rob aj ty podobne!" (Lk 10,37). Túto výzvu môžeme vidieť v celej histórii Cirkvi. Svätý Vavrinec pred smrťou zhromaždí poklad Cirkvi – mrzákov a chorých. Ukáže, komu Cirkev dáva svoje poklady. V stredoveku žije a pôsobí Vincent de Paul, otec milosrdenstva. Rozprávalo sa o ňom, že jeho rukami prešlo viac peňazí pre núdznych, ako mali spolu francúzske banky v tej dobe. V tomto storočí je to známa Matka Tereza z Kalkaty. Hľa, milosrdenstvo v praxi.

„Blahoslavení čistého srdca" (Mt 5,8).
Svet šliape čistotu. Čisté sa predáva, obchoduje sa s ním a ničí skôr, ako by dozrelo. Ježiš neodsúdi ženu pristihnutú pri cudzoložstve, ale jej povie: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš" (Jn 8,11). Margita Kortonská žije deväť rokov v hriešnom vzťahu so svojím milencom. Keď však vidí jeho mŕtve a rozkladajúce telo, mení svoj život. A dnes ju nepoznáme ako hriešnicu, ale ako sväticu. Čistota má aj dnes svoje miesto. Aj dnes si ju mnohí vedia vážiť a obdivujú.

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi" (Mt 5,9). 
Svetom vládnu zbrane. Rozpráva sa o potrebe a hodnote pokoja a skoro každý národ, čo má rozvinutý priemysel, chce zarobiť na zbraniach. Ježiš, keď sa prvý raz stretáva s apoštolmi po svojom zmŕtvychvstaní, pozdravuje ich: „Pokoj vám" (Lk 24,36; Jn 20,19). Mladý Dominik Savio presviedča svet o veľkosti pokoja v srdci a duši slovami: - Aké je to krásne byť svätým! – Keď zomiera, na chvíľu sa preberie a povie otcovi: - Otecko, modli sa! Ó, aké krásne veci vidím! – Svet potrebuje Jánov Pavlov II.! Kto to povedal? Generálny tajomník Butrus Butrus Gáli, keď odpovedal novinárom na otázku, kto by podľa neho mal dostať Nobelovu cenu mieru.

„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo" (Mt 5,10). Ani dnes sa nezachovávajú základné ľudské práva. Aj dnes sú ľudia prenasledovaní a väznení pre to, čo im právom patrí. Ježiš poznal, čo je to nenávisť, čo to bolo na nádvorí u Piláta: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!" (Lk 23,21).

Množstvo mučeníkov a vyznavačov Cirkvi trpelo a zomrelo preto, lebo chceli svojich mučiteľov a vrahov obohatiť.

Dnes si spomíname na všetkých, ktorí sú nám známi i neznámi, ktorí už majú svoju odmenu. To je syn alebo dcéra, manžel alebo manželka, brat alebo sestra, ktorí dosiahli odmenu prisľúbenú všetkým, ktorí vytrvajú do konca vo vernosti Ježišovi. Teda je to pripravené aj nám. A dnes pri tejto slávnosti Boh žiada od nás to, čo sme ešte snáď v živote nepovedali, prípadne báli sa povedať, alebo sme nechceli povedať: Bože, pri plnom vedomí a slobodne hovorím: Chcem byť svätý!

Boh nás pozýva. Boh je šťastný, že na pozvanie sme takto odpovedali. Z našej odpovede sa tešia tí, ktorí už stav blaženosti poznajú. Rozíďme sa dnes s predsavzatím v tomto našom dobrom úmysle vytrvať do konca svojho života. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012