Meditácia na 23.11.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Klement I., pápež a mučeník; Kolumbán | Mt 16,13-19

separator.png

Svätec blízky nášmu národu
 

Kto pozná trochu históriu nášho národa, vie, že len niekoľko pápežov ako hlava Cirkvi zavítali na územie Slovenska. Historická udalosť sa udiala, keď nás Ján Pavol II. v apríli 1990 navštívil v Bratislave vo Vajnoroch. História hovorí ešte o dvoch prípadoch, nie je to však isté, že pápež bol na našom území. Dnes si spomíname na sv. Klementa. O ňom iste vieme, že bol na našom území, nie však ako živý, ale že jeho pozostatky niesli so sebou sv. Cyril a Metod.
Svätý Klement bol tretím nástupcom apoštola Petra. Cirkev spravoval v rokoch 88 až 97. Tradícia rozpráva, že zomrel mučeníckou smrťou vo vyhnanstve na južnom Kryme.
Keď sa Cyril a Metod vracali z misijnej cesty od Chazarov, našli tam jeho pozostatky. Z histórie vieme, že tieto pozostatky slávnostne priniesli do Ríma, kde i vďaka nim boli naši vierozvestovia prijatí s veľkou slávou.
Źivot svätého Klementa nás dnes oslovuje, aby sme si viac všimli slová Pána Ježiša. Ježiš sa aj nás pýta: „A za koho ma pokladáte vy?" (Mt 16,15).

Je to známa udalosť, ktorá sa udiala v okolí Cézarey Filipovej, kde odzneli tieto slová. Ježiš netrpel na slávomániu. Ježiš sa pýta pre niečo celkom iné. Jeho otázka má apoštolov vyprovokovať k uvažovaniu a následne aj ku spolupráci s Duchom Svätým. Že túto vôľu Krista splnil apoštol Peter, vidíme v jeho odpovedi, keď hovorí: „Ty si Kristus, Syn živého Boha" (Mt 16,16).

Dnes rovnako otázka patrí aj nám. Naša doba skúšky je tento čas, keď žijeme. Dnes sa máme osvedčiť. Nikto to nemal ľahšie. Sme však povinní snažiť sa spolupracovať s Duchom Svätým a dať tú odpoveď, ktorú od nás Ježiš právom očakáva. Nesmieme sa znepokojovať. Dôverujme v pomoc Ducha Svätého. Naša snaha žiť podľa slov Ježiša, naše plnenie si svojich povinností kresťana nám pomôžu, že odpoveď bude taká, akú od nás Ježiš žiada. Vieme, že sme dostali prísľub, že Duch Svätý nám vnuká myšlienky. Práve preto sa otvárame týmto myšlienkam. boh nehovorí však v hluku, ale v tichu. Bol má len tých za svojich, ktorí sa snažia byť jeho priateľmi – žiť bez ťažkého hriechu. A hoci život v spojení s Ježišom sa zdá byť ťažký a tvrdý, vždy vyznie v náš prospech.

Toto si často uvedomujeme vo svojom živote. Koľkokrát, keď sme sa srdcom odovzdali bohu, povedali a prijali jeho vôľu, aj keď bola ťažká, vždy sa to obrátilo v náš prospech a naše požehnanie.
Príklad vidíme na dnešných svätcoch.

Svätý Klement bol pápežom. Boh chcel od neho ešte viac. Chcel jeho vyznanie vo vyhnanstve. Boh sa postaral, že Cirkev už tu na zemi mu dáva právom úctu. My môžeme na jeho príhovor získavať mnohé milosti. Známy je pápežov list veriacim do Korinta. Je to čas, keď ešte žije svätý Ján apoštol. V Korinte sa objavia ťažkosti. Pápež Klement si je vedomý svojej povinnosti hlavy cirkvi, nie však Ján, hoci bol miláčikom Ježiša, a píše tento list. Je to prejav Ducha Svätého. Veriacich napomína, povzbudzuje a radí im, a počína si tak, ako sa od pápeža právom očakáva.

Druhý dnešný svätý je Kolumbán. Bol Ír. Na svoju dobu veľmi vzdelaný. Stal sa priekopníkom misionárov. Odchádza z vlasti a postupne vo Francúzsku, Rakúsku a Taliansku zakladá kláštory a šíri kresťanstvo. V tichu a samote, na modlitbách a rozjímaní si plní svoje poslanie. Boh to od neho chce a on to koná s celým srdcom, hoci to má v živote ťažké. Prežíva prenasledovania, núdzu a strasti na cestách, a predsa je šťastným, že ho Ježiš uznal za hodného tejto činnosti.

A čo chce od nás Ježiš? Len to, aby sme si dnes plnili svoje povinnosti.

Prosme o vytrvalosť v konaní dobra. Modlime sa za Svätého Otca. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012