Meditácia na 05.12.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok po 1. adventnej nedeli | Mt 7,21.24-27

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,` vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko."

separator.png
„Nie každý kto mi hovorí: Pane:..."
Nasledujme Pannu Máriu. Učme sa od nej vernosti Pánu Ježišovi.

Slová anjela ukazujú Máriu, že je plná milosti. Ale prečo bola plná milosti? Veríme, že človek sa neskladá len z tela, ale i duše. A pôvodcom každej nesmrteľnej duše je Pán Boh. On vo chvíli, keď stvorí novú nesmrteľnú dušu, spája ju hneď s telom, a tak stvorí nového človeka. Tento okamih sa nazýva počatím. Pre hriech prarodičov Adama a Evy, každý človek, len čo sa počne v lone matky, je v nemilosti u Boha to znamená, že je poškvrnený dedičným hriechom.`

Ježiš nás učí, kto „vojde do Nebeského kráľovstva..." (Mt 7,21). Každé telo pochádza od prvých prarodičov. Výnimka sa stala jedine s Pannou Máriou. Boh si totiž Máriu vyvolil a ochránil od dedičného hriechu preto, aby sa stala Matkou Božou. Mária bola tým od Boha význačnejšia ako nijaká iná žena na svete. Preto ju anjel mohol osloviť: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou" (Lk 1,28). Takže Nepoškvrnené počatie Panny Márie spočíva v tom, že Panna Mária sa počala v živote svojej matky bez toho, aby bola poznačená dedičným hriechom.

Vieme, že múdry muž ktorý si vybudoval dom na skale obstál. To vie každý z nás. Pán Boh nám dáva milosti neustále. Lenže je len na nás, či ich prijmeme. Patríme na stranu múdreho muža, staviteľa?

Panna Mária bola plná milosti. Ona ich prijala a tak sa stala Božou Matkou. Slobodne prijala Božiu vôľu a počala dieťa - Božieho Syna Ježiša. Pán Ježiš ako Syn Boží je Boh, a Boh vstupuje len do čistého srdca. A kde je Boh, tam Satan nemá miesto. Mária sa tak stala akoby prvým bohostánkom, lebo bola plná milosti. Mária sa tak stala protipólom diabla. Sám Boh vyhlásil, že raz príde na svet človek, ktorý nebude mať nič spoločného s hriechom. Boh to prisľúbil už prvým ľuďom, že potomstvo Evy, tým Boh myslel Pannu Máriu s Ježišom, pošliape hlavu hada, čiže Satana a on bude robiť úklady jej päte. A tak sa Mária stala najbližšou prostredníčkou medzi Bohom a ľuďmi.

Keď tak Boh povýšil Pannu Máriu nad všetkých ľudí, je prirodzené, že si ju preto zvlášť ctíme. Mária, keďže sa dala úplne Bohu, tak mu aj úplne slúžila. Aj dnes slúži Bohu a to takým spôsobom, že nám ľuďom pomáha orodovaním v nebi u svojho Syna. Vidieť to u svätých, ktorí sa vždy utiekali k Panne Márii a napodobňovali ju tak, že slúžili druhým. Každý z nás by si mal položiť otázku. Utiekame sa aj my k Panne Márii? Byť stále zjednotený s Pannou Máriou znamená: byť stále zjednotený s Bohom. Múdry muž z evanjelia.

Aj dnes stretnutie s Pannou Máriou je pre dušu balzam, ktorý očisťuje a prináša záchranu. Nauč nás pravej láske, pokornej službe a neúnavnému úsiliu... Amen.

YouTube | Gloria.tv