Meditácia na 17.12.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

17. decembra - adventná féria |  Mt 1,1-17

separator.png

_6vianoce_lubomir_stancek_julia_kubicova.jpg

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

separator.png

Rodokmeň

Začíname prežívať v liturgii Cirkvi bezprostrednú prípravu na sviatky Narodenia Ježiša Krista. V tomto čase sa neslávia sviatky svätých, ak áno, tak s určitými úpravami. Votívne sv. omše a omše za rozličné potreby sa dovoľujú len z vážnej potreby pre pastoračný úžitok. Nedovoľujú sa ani každodenné omše za zomrelých. Táto príprava sa začína vymenovaním dlhého radu mien, ktorý voláme rodokmeň. „Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista" (Mt 1,17).

Rodokmeň Pána Ježiša prechádza cez tri obdobia dejín vyvoleného národa, a to cez dobu rozvoja od Abraháma po kráľa Dávida. V prvom období dostane Izrael časného kráľa, potom to pokračuje cez dobu kráľov až po zánik kráľovskej dôstojnosti. Izrael má čakať iného kráľa. Nasleduje doba po zajatí, v ktorej sa očakáva príchod večného Kráľa-Mesiáša a ním je Ježiš. Niektorí členovia z rodokmeňa boli vynechaní, asi pre ich hriešnosť a zasa z druhej strany v rodokmeni uvádzajú sa iba hriešne ženy okrem Márie, aby pýcha Židov bola schladená a aby vyniklo, že Ježiš prišiel spasiť hriešnikov.

Rodokmeň začína Abrahámom, ktorému Boh prisľúbil, že Mesiáš sa narodí z jeho rodu, ako čítame v knihe Genezis: „V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme" (Gn 12,3). Toto Boh prisľúbil Abrahámovi pre jeho vieru, s ktorou opúšťal svoju vlasť a šiel do neznámej zeme. Syn Dávidov - je obľúbené pomenovanie Mesiáša u prorokov. Tento názov používali aj Židia pre označenie Mesiáša. Slovo Kristus je grécke slovo. Je to preklad hebrejského slova Mesiáš, čo znamená Pomazaný. Ježiš, potomok Abraháma a Dávida, je v dejinách stredobodom všetkého, čo Boh urobil pre spásu ľudského pokolenia.

Až po Ježiša trvá príprava na spásu. Text tohto evanjelia nechce len stroho vymenovať akýsi postup rodov a generácií od Abraháma až po Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš Kristus. Táto časť evanjelia chce v nás vzbudiť dôveru v Boha. Čo Boh raz sľúbil, nikdy neodvolá. Je potrebné dôverovať celkom Bohu. A my máme plniť to, čo od nás Boh žiada. Abrahám sa nedočkal Mesiáša, ani jeho syn Izák, ba ani kráľ Dávid, a predsa po stáročiach Mesiáš prichádza.

U Boha totiž nie je rozhodujúci čas, ale naša dôvera. Boh nepozná vo svojej večnosti rozdelenie času. Boh vidí len našu lásku k nemu. Toto je potrebné si pripomenúť i v príprave na sviatky Narodenia Pána Ježiša. Na tieto a podobné myšlienky nás môže osloviť dnešný rodokmeň z evanjelia. Amen.

YouTube | Gloria.tv