Meditácia na 18.12.2013

Meditácia Ľubomíra Stančeka

18. decembra - adventná féria | Mt 1,18-24

separator.png

Plnohodnotný darček pre celú rodinu - Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 2.

- nádherné povzbudivé citáty pre každého - tentokrát i s prekvapením: s užitočným darčekom - pohľadnicami, ktoré potešia hneď dvakrát! Knižočku si môžete objednať na adresách: BA - tel. (02) 54435338, 0915 700 581, KE - (055) 6226358, PO - (051) 7721516, serafin@serafin.sk

qet.jpg

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov." To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

separator.png
„Hľa Panna počne..."

Advent je čas prípravy na vianočné sviatky. Môže povedať, že je to aj čas, keď sa máme prebudiť zo zhonu a nájsť si skutočne čas pre dušu. Evanjelista Matúš píše: „Keď sa Jozef prebudil. Urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku" (Mt 1,24).

Evanjelium rozpráva o udalostiach zo zvestovaní anjela Gabriela ...a Panna Mária počala Božieho Syna, Ježiša. Jozef sa necítil hodný mať účasť na príchode Mesiáša na svet, preto premýšľa. Vo sne dostal odpoveď. Anjel mu oznámil veci, ktoré sa udiali a ktoré budú nasledovať. „Keď sa Jozef prebudil. Urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku" (Mt 1,24).

Boh viackrát v dejinách spásy použil sen, aby vo sne oznámil dôležité veci spásy. V Novom zákone tiež mudrci, ktorí sa prišli pokloniť Dieťaťu Ježiš, dostali vo sne príkaz, aby sa nevracali k Herodesovi, ale inou cestou sa vrátili do svojej krajiny (Mt 2,12). Sv. Jozef nemal len tento sen, aby si vzal Máriu za svoju manželku. Keď bol s Máriou a Ježišom v Egypte vo vyhnanstve, Boh mu vo sne zjavil, aby sa vrátil do svojej vlasti, pretože Herodes, ktorý číhal na život Ježiša, zomrel (porov. Mt 2,19).

Sny sú nebezpečenstvom. Najmä falošné. Vždy sa nám ľuďom môže všeličo snívať. Snárstvo patri medzi mágiu, kedy človek verí iným silám. Človek vtedy verí povere, dôveruje stvoreným silám.

Adventná doba a vôbec, celý náš život nás upriamuje na verné plnenie vôle Božej. Príklad Panny Márie a sv. Jozefa je aj dnes aktuálny a časový, aby sme vo svojom živote mali na pamäti, že máme plniť vôľu Božiu. Ježiš nás v najkrajšej modlitbe učí voviesť do konkrétnych udalosti nášho života slová z modlitby Otčenáš: „buď vôľa tvoja..."

Jozefova vernosť voči Bohu, je v pokore a láske - a Bohu to páči. A práve vtedy Jozef je vyrozumený s vecami dejín spásy. Jozef má vo sne zjavenie. Dostáva sa mu vysvetlenia všetkého podstatného. Anjel mu nezjavuje nič viac. Nevie, čo bude v Betleheme, že bude musieť utiecť do Egypta pred Herodesom, nezjavil mu nik, čo bude a ako bude v Nazarete, kedy zomrie a iné. Podstatné mu stačí. Jozef je muž spravodlivý, čistý, múdry, poslušný, verný, stáva sa ženíchom Panny Márie - Rodičky Božej, jej a Ježišovým ochrancom, pestúnom Syna Božieho...

Príklad sv. Jozefa nás má prebudiť zo sna našej duchovnej nevery, povrchnosti, nestálosti, zanedbávania dobra... Vianočná svätá spoveď nám mohla dostatočne odhaliť našu neveru, nevďak, ľahostajnosť, nestálosť vo viere. Náš život má nadobudnúť ducha evanjelia, čiže radostnej zvesti. Pretrhnúť putá hriechov, zväzkov, priateľstiev, stavov a začať pokojný a radostný život kresťana a človeka. Amen.

YouTube | Gloria.tv