Meditácia na 20.12.2013

Meditácia Ľubomíra Stančeka

20. decembra - adventná féria | Lk 1,26-38

separator.png

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas`, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

separator.png
„Ako sa to stane..."

Zásada „kto pozná, môže ešte viac milovať", sa môže premietnuť aj do nášho života modlitby. Modlitba „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou" (Lk 1,28), je známa. Cirkev nám ju  v Advente opakovane dáva čítať, a vyzýva nás uvažovať nad týmito slovami.

Na Máriino „áno - fiat" sa Syn Boží stal človekom pôsobením Ducha Svätého. Od tohto okamihu Boh je Emanuel, Boh medzi nami. Túto pravdu vyjadruje starobylá ikona, ktorá sa volá jednoducho „Znamenie". Na ikone je Mária, v jej lone Ježiš, zobrazený ako Pantokrator, Vševládca. Ježiš, ktorý žije v Márii, je veľkým znamením z viacerých dôvodov:

- znamením tajomstva počatia Boha v ľudskej duši,
- znamením, že Bohu nie je nič nemožné,
- že Boh zasiahol do dejín a započal nové stvorenie,
- že sa Boh stal človekom, aby sa človek stal Božím dieťaťom.

Modlitba má tri časti: slová anjela, slová Alžbety a modlitbu Cirkvi.
Anjel oslovuje Máriu: „Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30).
Druhá časť modlitby „Zdravas Mária", je z pozdravu Alžbety: „Požehnaná si medzi ženami..." Aj tieto slová pripomínajú veľké okamihy Starého zákona.
Tretia časť modlitby „Zdravas Mária", bola už v rímskom rituáli zo 7. storočia ako antifona. Modlitba Cirkvi „Svätá Mária ..." bola pridaná v stredoveku, preto chýba vo východnej verzii modlitby . Máriu tu oslovujeme ako „svätú". „Pros za nás, hriešnych". Týmito slovami vyznávame, že sme hriešnikmi. Odborníci hovoria, že alkoholik ostane alkoholikom, hoci už roky nepije. Ak na to zabudne a vypije pohárik vína, opäť prepadne alkoholu. Ak zabudneme na to, že sme hriešnici, riskujeme, že prepadneme moci tmy, z ktorej nás Ježiš vytrhol.

Poznať teologický obsah, históriu modlitby „Zdravas Mária", môže v nás /a nemusí v nás, zmeniť postoj k tejto modlitbe. Modlitba „Zdravas Mária" pre mnohých z nás sa stala neodmysliteľným vzdychom v každodennom živote, kde pomocou nej sa vieme zastaviť a uvedomiť si svoj zmysel života a náš cieľ. Vieme, že Pannu Máriu sme dostali od Všemohúceho Boha, aby naša cesta k spáse duše bola nám ľahšia a okrem iného aj istejšia. V jednej modlitbe sa spomínajú slová Panny Márie že nebolo počuť, že by niekto, kto sa pod jej ochranu utiekal, ju o pomoc alebo o príhovor žiadal, žeby sa neprihovárala u svojho Syna za prosiaceho.

Vianočná svätá spoveď, - a následne uložené pokánie, si vedome a dobrovoľne predĺžiť na čo najdlhšie. Aspoň na celé sviatky Narodenia Pána. „Zdravas Mária", modlime sa túto modlitbu viackrát denne, pomaly, sústredene za seba, za drahých, na svoje úmysly... Niečo zažijeme. Amen.

Gloria.tv | YouTube