Meditácia na 28.12.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

28. decembra - Svätých Neviniatok | Mt 2,13-18

separator.png

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna." Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, Iebo ich niet."

separator.png
Betlehemskí chlapci orodujte za nás...

Spomienka na nenarodené deti... Aktuálna a časová. Memento pre rodičov a spoločnosť. Kto chce hľadať niečo, o čom nehovoria evanjelia, stráca čas.
Každému človeku, každej rodine určil Boh poslanie. Všetkým však Boh ponecháva slobodu rozhodovania, rozum ku konaniu. Boh však vo svojej láske k nám, dáva Nazaretskú rodinu ako vzor, posilu pri plnení vôle Božej. Ježiš od každého z nás, od každej rodiny, spoločnosti právom žiada, aby sme plnili a splnili vôľu Božiu a aby nás Boh raz mohol odmeniť. Nevraždiť nenarodené deti. Sme ľudia. Každú rodinu tvoria obyčajní ľudia. Aj keď sa manželstvá uzatvárajú z lásky, uzatvárajú ich len ľudia. O čom to hovorím?

On nenechá výchovu len na manželku, ale deti vedia, že otec vždy stojí za príkazmi matky. Deti od začiatku poznajú, príkaz lásky: „cti svojho otca a svoju matku", pretože ich otec a mama majú radi ich deduška a babičku. Ľudské telá nemožno podceniť. Nielen starnú a chorľavejú, ale i sex sa nesmie podceniť. Umŕtvenosť, sebadisciplína, kontrolovanie sa, predchádzanie, poučovanie sa majú poznať skôr, ako by mohli nastať škody na charaktere, dobrom mene, cti.
To platí aj o alkohole, drogách či počítačových hrách. Zaujímať sa jeden o druhého, prevencia lásky je požehnaním pre rodinu i jednotlivca. I napriek tomu, že jednotlivec či väčšina urobí všetko, čo je v ich možnostiach a sile, jeden či viacerí sa stanú čiernou ovcou, príčinou smútku, sĺz, bolestí, Boh žiada znova a znova pomáhať, zabúdať, zachraňovať.

Dieťa vie, že príkaz sa má splniť nie na druhé či tretie požiadanie. Že všetci v rodine majú práva a povinnosti, ktoré sa musia rešpektovať a zachovávať. Nehanbia sa poprosiť, poďakovať, ale i odprosiť. Slušnosť, rešpekt, vychádzajú zo vzájomnej lásky. Uskromniť sa, rozdeliť sa, mať čas na druhého, majú rásť vekom, uvedomujúc si, že aj niekto iný žije vedľa mňa a mám mu niečo opätovať. Vedieť medzi sebou viesť dialóg. Nebáť sa druhého, vedieť sa priznať, vedieť počúvať, mať čas pre druhých, vedieť sa zdôveriť a vedieť aj kritizovať. Vedieť sa zriecť včas a bez dlhých rečí svojich plánov, keď ide o vec spoločnú. Primerane navzájom si pomôcť.

Ťažko si predstaviť spoločnosť bez rodiny. Aj keď počuť hlasy o registrácií iných druhov manželstiev, ako manželstiev medzi mužom a ženou. Je potrebné venovať úctu, pozornosť tým, čo cítia niečo iné vo svojom živote. Nesmieme však zabudnúť, že Boh stvoril muža pre ženu a naopak. Rodina má čo povedať aj dnes. Snáď ju viac vedieť, chcieť počúvať. Snáď zodpovednejšie pristupovať k telesným, ale aj duchovným povinnostiam. Všetko je do času. Aj mladosť, aj krása, aj zdravie, aj úspechy, aj sláva. Keď vieme, že Boh je večný a chce nás obdarovať večnosťou, je pre rozumom a slobodnou vôľou obdarovaného človeka povinnosť, plniť vôľu Božiu. Vtedy i teraz nechajme prehovoriť srdcia naplnené vierou, nádejou a láskou. Modlime sa za seba, drahých, svoju rodinu... Prosme, ďakujme odprosujme. Amen.

YouTube | Gloria.tv