Meditácia na 03.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Najsvätejšieho mena Ježiš | Jn 1,29-34

separator.png

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu." Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.` A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn."

separator.png
Náš krst...

Všetci trpíme na svete. Hlúpy pre svoje vlastne chyby, hlúposť ...a múdry pre zlé skutky druhých. Je nesprávne, keď mlčíme pri hlúpych slovách iných. Kresťan si má byť vedomý povinnosti vydávať svedectvo o svojej viere. Sme svedkami útokov proti Cirkvi, tak hierarchií, jej učeniu, tradícií či životu. Čo prekvapuje, že sú uvádzané polopravdy, nepresnosti, skreslené veci a taktiež lož a nenávisť. Ako sa má kresťan chovať? Je isté, že kresťan by nemal mlčať. Mám však potrebné vedomosti, aby vydal svedectvo o viere?

Poslúžime si slovami svätého Jána: „Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta" (Jn 1,29). O Jánovi Krstiteľovi vieme toho viac. Žil verne svoje poslanie „predchodcu" Pána Ježiša. A práve on nazve prvý Pána Ježiša „Baránkom Božím". Prečo je baránok symbolom Krista? Nepochybne chcel predstaviť Pána Ježiša ako Mesiáša, Sudcu, ktorému patrí moc nad nepriateľmi. Otázka vyvoláva otázku. Prečo ako Sudcu Pomstiteľa?

U židov bol Mesiáš často predstavovaný ako jahniatko alebo bránok, ktorý svojimi rohmi rozháňa protivníkov a vládne nad svetom a očisťuje ho od všetkého zla. Od udalosti pri rieke Jordán, keď Ján Krstiteľ takto predstavil Pána Ježiša, do napísania evanjelia svätého Jána, uplynulo asi 70 rokov. V čase vzniku evanjelia pod titulom „Baránok Boží", sa rozumie Pán Ježiš ako predpovedaný Boží Sluha, ktorý vynahrádzajúcou svojou smrťou zničil hriech. K takémuto pochopeniu titulu dal príčinu sám Pán Ježiš, keď o sebe vyhlásil, že prišiel ako „sluha" obetovať svoj život. A „Sluha" je medzi inými nazvaný aj „baránkom" (Iz 53,7). Pochopíme to aj v súvise s aramejským slovom „talja", ktorým si poslúžil Ján Krstiteľ keď poukazuje na osobu Pána Ježiša a označuje ho nie iba ako baránok, ale tiež ako sluhu. Možno tiež poznamenať aj to, že keď si Pán Ježiš vyberie hodinu svojej smrti, bolo to práve v čase, keď v chráme boli zabíjané barančeky k veľkej noci. Je to akési poukázanie, že je Baránok. Keď Pán Ježiš z rúk Jána Krstiteľa prijal „krst pokánia", už vtedy dal najavo, že je ten, ktorý prišiel na tento svet, aby vzal hriech sveta na seba a zadosťučinil za všetky hriechy Otcovi.

Je to oslovenie aj pre nás. Naša viera sa musí držať pravdy. V nej nie je miesta pre vedomé polopravdy, omyly a chyby. Vieme, že Učiteľský úrad (Cirkvi) bdie nad čistotou učenia viery. To nás oslovuje, aby sme sa neuspokojovali s vedomosťami snáď od prvého prijímania, alebo birmovania, keď sme boli ešte deti, naše zmýšľanie bolo na nižšej úrovni a odvtedy sa mnoho zmenilo. Je správne, že našu vieru nechápeme len na rovine teórie.

Viera je vtedy pravá, keď teóriu nasledujú skutky. „Viera bez skutkov je mŕtva" (Jak 2,26). Je na každom z nás, aby sme sa usilovali poznať pravdu a pravdu zastať a žiť. Amen.

YouTube | Gloria.tv