Meditácia na 05.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

2. nedeľa po narodení Pána | Jn 1,43-51

separator.png

Prijať Ježiša ako Syna Božieho..

Cirkev dostala od svojho zakladateľa úlohu a povinnosť učiteľky a proroka, a tak pokračuje a napĺňa dielo Pána Ježiša. Poslanie Cirkvi učiteľsko - prorocké, bolo vždy potrebné, aby riadilo zmýšľanie, zobúdzalo svedomie a bdelo nad ľudskými srdciami.

Po Druhom vatikánskom koncile Cirkev zdôrazňuje potrebu žiť svoj krst u každého kresťana. Zaväzuje nielen duchovný stav, ale aj laikov, aby vo viere prijímali evanjelium, aby ho hlásali svojimi slovami a skutkami. Na to poukazuje aj bl. Ján Pavol II. v "Christifidels laici", keď vychádza z krstu a poukazuje na význam slov prorok, prorokovať a proroctvo. Kresťan sa zúčastňuje na moci prorockej, že sa zjednocuje s Kristom, že prijíma volanie Ducha Svätého, že je spojený s neomylnou Cirkvou a že spolupracuje s darom milosti slova. Moc Božieho slova nás vedie k práci na sebe, svojom posväcovaní, obrátení, a človek sa dáva do dispozície Bohu. Aj takto môžeme povedať, že sa prejavuje moc Krista dnes.

Perikopa je priamym pokračovaním evanjelia zo včerajška výzvou aj pre nás: „Poď za mnou" (Jn 1,43). Pán Ježiš aj dnes prejavuje svoju moc. Uzdravuje, lieči, dáva zmysel života aj dnes. Počína si skutočne ako Pán celého sveta, Pán ľudských sŕdc, Pán duší. Používa na to rôzne nástroje, vedu, kultúru, rôzne prostriedky, (techniku) i ľudí.

Takým nástrojom bol aj páter Leppich. Tento muž pomaly formoval aktívnych kresťanov a ich prostredníctvom pretváral prostredie. Rozšíril svoje pôsobenie tak, aby sa ľudia venovali chorým, väzňom i malomocným. Známa je jeho kampaň "optické misie". V roku 1961 umiestnil 132 000 exemplárov moderných ilustrovaných vývesiek na vývesných tabuliach. Tie isté vývesky sa premietali pred programom v 300 kinách a to pod titulom "Sedem sekundová kázeň". V kempingoch vyvesil 5 700 vtipných plagátov s námetom zasvätenie nedele je povinnosť. V hoteloch a penziónoch 16 000 vývesiek oznamuje hosťom, kedy sú bohoslužby v najbližšom katolíckom a protestanskom kostole. Rozšíril 44 700 exemplárov Nového zákona pri bránach kostolov. Pomáhali mu v tom celé tímy nadšených kresťanov. (Presnejšie údaje v knihe od C. Tilgnera: "Aktion Pater Leppich", Frankfurt, 1961.)

Poznáme aj iné hnutia, spoločenstvá, organizácie, ktoré pracujú na rozšírení lásky Boha medzi ľuďmi. Dávajú sa do dispozície Svätému Otcovi, spolupracujú s biskupmi v diecézach, o ich činnosti vedia miestni kňazi. Ježiš dnes žije v Cirkvi. Jeho učenie je stále mladé, živé a aktuálne. Mnohí sa aj dnes môžu presvedčiť o moci Božieho slova. Už nás oklamali mnohí svojimi i rečami, návrhmi, falošnými slovami, ale ich moc, hoci aj desiatky rokov trvala, trvá a bude trvať - je konečná. My dnes nemlčíme a nechceme mlčať, pretože sme uverili v moc učenia Ježišovho evanjelia. Amen.

YouTube | Gloria.tv