Meditácia na 13.01.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období | Mk 1,14-20

separator.png

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 2. si môžete zakúpiť už len do konca januára 2014 na adresách: BA - tel. (02) 54435338, 0915 700 581, KE - (055) 6226358, PO - (051) 7721516, serafin@serafin.sk(zatiaľ ho neplánujeme uverejniť). Herbáre myšlienok Ľubomíra Stančeka 1., 3., 4, 5. - sú už vypredané.
lubomir_stancek_11.jpg

separator.png

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu." Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána - aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

separator.pngVýzva - dať sa do dispozície Ježišovi.

Kde všade a rôzne počúvame výzvy. ...Na letiskách a železničných staniciach výzvy o urýchlenom odlete či odchode. V masmédiách môžeme občas počuť slová: - Mimoriadna správa či naliehavá výzva, a hneď zbystríme pozornosť, či sa to nás netýka. Uvedomujeme si, že sú veci, ktoré nemožno odkladať, alebo sú situácie, kedy treba rozhodne a rýchlo konať.

Evanjelista sv. Marek zaznamenal výzvu Pána Ježiša: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu" (Mk 1,15).

Táto výzva odznela hneď na začiatku verejnej činnosti Pána Ježiša, v čase, keď Herodes uväznil Jána Krstiteľa. Jánovo poslanie sa naplnilo. Ako predchodca Pána Ježiša, splnil svoju úlohu tak, ako to o ňom bolo povedané. Ježiš opakuje výzvu Jána na obrátenie. Ján pripravoval ľudí na príchod Mesiáša a aj z Ježišových úst počuť vážne slová výzvy. Ježišova výzva je radostná. Ako hlásateľ (keryssein) nesie Ježiš radostné posolstvo, posolstvo Božej zvesti. Čas sa naplnil. Nastala hodina a Ježiš robí rozhodujúci prielom do satanovej mocenskej oblasti. Po Jánovi prichádza od neho mocnejší, Ježiš. Ježiš vie, že nie je iba zvestovateľom radostného posolstva, ale sám, celou svojou osobou je tým radostným posolstvom. Chápeme aj to, prečo Ježiš vystúpil v pohanskej Galiley a od „Galilejského" si povoláva apoštolov Šimona a jeho brata Ondreja a ďalších: „Poďte za mnou a..." (Mk 1,18).

Táto výzva je aktuálna aj pre nás? Položme si otázku: V čom a ako ju v praxi zrealzoať? Cez apoštola Pavla Korinťanom počujeme výzvu: „Bratia, hovorím, čas je krátky" (1 Kor 7,29). V každej Božej výzve je čosi neodkladného. Viac pochopíme a správne prežijeme Ježišovu výzvu, keď častejšie a pravidelne budeme čítať Sväté Písmo. Čítanie Písma, rozjímaním nad jeho textom, čerpáme pre každodenný život, stane sa pre nás tým, čím má skutočne byť.

Verenfried van Straaten takto často kázal: „Evanjelium už bolo mnoho krát vytlačené na papieri. Môžeme ho čítať už vo všetkých väčších jazykoch. Ľudia dnešných dní však nečítajú evanjeliá na papieri. A tak chýba aj evanjelium v srdciach ľudí. Dnešný svet čaká na ľudí, v ktorých sa Kristus stane viditeľný. Svet od nás chce obraz živého Krista. A toto je výzva pre každého z nás! Čítať evanjelium, veriť v evanjeliu, žiť evanjelium!"

Je to výzva často zobrať do rúk knihu kníh a započúvať za do jej slov. Bezpochyby je potrebné Písmo čítať, meditovať nad ním, ale najmä ho vovádzať do praxe. Ak takto postupujeme vlastne zrealizujeme Ježišovu výzvu z evanjelia. Amen.

YouTube | Gloria.tv