Meditácia na 06.02.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období | Mk 6,7-13

separator.png

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim." Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

separator.png
Učme sa prijímať znamenia viery
Športový tím nemôže vyhrať, keď medzi hráčmi nevládne jednota.

A Ježiš vysiela Dvanástich a okrem iných rád hovorí: „Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním" (Mk 6,11).

Slabá viera nám môže zatvoriť dvere pred zázračnými skutkami, ktoré chce Boh vykonať v našom živote. Všetci máme obdobia, keď je naša viera slabá. Abrahám (Gn 17,15-22), Mojžiš (Nm 11,21-23;20,9-13), apoštoli (Mt 17,14-21; Mk 16,14) a Zachariáš, otec Jána Krstiteľa (Lk1,18-20) - všetci mali chvíle pochybností. Sväté Písmo však tieto príbehy vyvažuje inými, opačnými, v ktorých ťažko skúšaných ľudí naplnila neochvejná viera. Stotník (Mt 8,5-13), malomocný (Mk 1,40-44), Bartimej (Mk 10,46-52) a kanaánska žena (Mt 15,21-28) - všetci neochvejne verili v Ježiša a on ich za to bohato odmenil.

Ježiš dal apoštolom moc vyháňať zlých duchov a uzdravovať všetky neduhy a choroby (Mt 10,1). Ale apoštolov najprv na to všetko pripravil. Na začiatku ich vyzval k pokániu a k tomu, aby ho nasledovali (4,17-22). Potom nasledovalo obdobie pokynov, počas ktorého ich vyučoval, čo je to Božie kráľovstvo (kapitoly 5-7). Ďalej nasledovala séria zázrakov, aby im ukázal, aké je Božie kráľovstvo (kapitoly 8-9). Napokon im povedal: „Choďte a hlásajte" (10,7). Ježiš založil svoje kráľovstvo - je tu na zemi - to je realita.

Aké kroky môžeš urobiť, aby si šíril Božie kráľovstvo vo svojom dome alebo medzi susedmi?
Prvou vecou je dôverovať, že ťa povedie a posilní sám Duch Svätý. Základom Ježišovho príkazu, ktorý dal učeníkom, je presvedčenie, že keď pôjdu a budú ohlasovať evanjelium a uzdravovať chorých, budú sa mu pripodobňovať. Je to úžasné. 

Mnohí z nás sú ustarostení z toho, čo prinesie ďalší deň. Vypočujme si tichú výčitku, ktorú nám adresuje Pán ústami sv. Kataríny Sienskej: „Prečo nemáš dôveru vo mňa, svojho Stvoriteľa? Pretože dôveruješ sebe. Nie som ti azda verný a oddaný?... Skrze krv môjho Syna som človeka vykúpil a vrátil mu milosť. Takto sa presvedčil o mojej vernosti. Zdá sa však, že ľudia neveria, že som dosť mocný, aby som im pomáhal, dosť silný, aby som im mohol prísť na pomoc a ochrániť ich pred nepriateľom, dosť múdry, aby som osvietil ich rozum, dosť láskavý, aby som im dal to, čo nevyhnutne potrebujú k spáse, dosť bohatý, aby som ich mohol obohatiť, a dosť krásny, aby som ich mohol obdariť krásou. Boja sa, že nemajú pokrm, ktorým by som ich zasýtil a odev, ktorým by som ich zaodel." (Dialóg, kap.141)

Pýtajme sa seba: Kedy a akým spôsobom som naposledy vedome a dobrovoľne konal evanjelizačnú službu? Poslúžiť Božím slovom, ako povzbudenie, napomenutie, útecha je potrebné. Nebojme sa prosiť Boha o milosť, dar, vedieť ohlasovať evanjeliu vo svojom živote, nielen slovom, ale najmä skutkom. Amen.

YouTube | Gloria.tv