Meditácia na 11.02.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období | Mk 7,1-13

separator.png

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?" On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.` Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov." A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca i svoju matku` a: ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.` Vy však hovoríte: ‚Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,` už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte."

separator.png
Dávajme si pozor na pretvárku. Boh vidí do sŕdc ľudí.

Bolo to pred niekoľkými rokmi, za čias komunizmu. Kňaz potreboval niečo vybaviť. Pomoc mu ponúkol sused, bývajúci pri fare. Kňaza privítal ako najlepší katolík: "Laudetur..., pán farár! Aký som rád, že vás vidím!" A jeho reč sa niesla v duchu: čo by som pre, Cirkev, Boha nespravil! Veď aj ja som katolík, poznáte ma... Jeho slová prerušilo zvonenie telefónu a kňaz je svedkom jeho ďalších slov: "Česť práci, súdruh tajomník! Aký som rád, že ťa počujem!" A jeho reč sa niesla v duchu: čo by som pre teba, našu stranu, nespravil! Veď som komunista, poznáš ma... Kňaz chvíľu počúval a keďže sused bol do telefonického rozhovoru zaujatý, ani nezbadal, ako kňaz ticho odišiel.

Čo je to pretvárka...? Pätolízačstvo...? Čo ste vtedy cítili? A čo ako naše správanie a náš život vôbec je poznačený pokrytectvom a pretvárkou? Ježiš nás oslovuje, aby sme prehodnotili svoj vzťah k pokrytectvu a pretvárke, keď počúvame jeho slová: „Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa" (Mk 7,6-7).

Ježiš adresuje slová nielen vplyvnej skupine svojho národa: farizejom a zákonníkom, ktorým tieto slová nie sú neznáme. Sú predsa vzdelaní v Písme a poznajú proroka Izaiáša (por. Iz 29,13). Prorok ich povedal ako výstrahu pre národ, ktorého nábožnosť bola bezduchá, zvyková a naučená. Národ sa zúčastňoval na bohoslužbách len preto, lebo to žiadal príkaz ľudský, bola to vôľa pobožného kráľa Ezechiáša. Keď Ježiš znova opakuje tieto slová, farizeji i zákonníci si začínajú uvedomovať, že tieto slová sa vzťahujú na nich. Je to pre nich bolestné a urážlivé, pretože ich vnútro je plné pýchy a ich skutky sa rozchádzajú s ich slovami. Ježiš im poukazuje na to, že ich učenie a predpisy, na ktoré kladú prehnaný dôraz, rušia Božie prikázania, a teda maria Božie slovo.

Boh dal Židom cez Mojžiša príkazy o čistote a očisťovaní, aby svoj národ vychovával vo vernosti a láske voči sebe. Boh chcel, aby človek pristupoval k bohoslužbám a do blízkosti Božej, čistý. Každé znečistenie Žida z toho vylučovalo. Stalo sa však to, že práve pod vplyvom farizejov a zákonníkov začal sa klásť dôraz nie na čistotu vnútra - duše, ale jednostranne na čistotu prírodno-fyzickú, takže postačoval rad vonkajších úkonov, predovšetkým umývanie. Ježiš tu poukazuje, že takýto postoj, takéto chápanie Božieho slova a jeho výklad je vlastno pokrytectvo.

Farizeji a zákonníci to mysleli so svojou službou vážne. Ježiš však ostro napadá ich zbožnú horlivosť, ktorá ponúka Bohu namiesto odovzdania sa celého človeka a jeho celého srdca - vonkajšie úkony. Pričom sú na to hrdí, že Boha tým uspokoja. Ježišove slová sú slovami plnými lásky. Vysvetľujú, že takýmto plnením vonkajších predpisov sa nikdy neslúžilo Bohu, ako ani umývaním sa nedá pred Bohom dosiahnuť čistota. Konflikt nevyvolal Ježiš. Ježiš je predsa Boh - Láska. On neprišiel zrušiť Zákon a Prorokov, ale ich naplniť. Amen.

YouTube | Gloria.tv