Meditácia na 24.02.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 9,14-29

separator.png

Keď Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?" Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? priveďte ho ku mne!" I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny. Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?" On odpovedal: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!" Ježiš mu povedal: „,Ak môžeš?!`. Všetko je možné tomu, kto verí." A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!" Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!" Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel." Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal. Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?" On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou."

separator.png

Choroba
Chápať chorobu....

Často sa pozastavujeme nad rôznymi udalosťami života. Jednou z nich je aj choroba. Niet človeka, ktorý nebol alebo nebude chorý. A nik netúži vidieť uzdravenie dieťaťa dychtivejšie, než jeho rodič. Táto skutočnosť dramaticky zobrazuje príbeh o otcovi chlapca, ktorý trpel epilepsiou. Tento muž už určite počul stovky správ o Ježišových zázrakoch; možno aj na vlastné oči nejaké videl. Teraz prosí Ježiša, aby tú istú moc a zmilovanie, preukázal jeho synovi. „Ak niečo zmôžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!" (Mk 9,22b) Veľká túžba rodičov po tom, aby ich dieťa bolo uzdravené. Už určite mnoho ráz skúšali nájsť nejakého lekára. Dokonca už boli tak blízko, že prosili Ježišových učeníkov. Ale je zaujímavé všimnúť si, že sa im tohto syna nepodarilo vyliečiť.

Prečo? Sami sa tomu čudovali a preto sa opýtali Ježiša. Dostali odpoveď: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou." Všimnime si dobre túto odpoveď:
"...iba modlitbou". Pri uzdravení, ktoré dáva Ježiš, nejde len o uzdravenie tela, ale aj duše. A preto nestačia len ľudské schopnosti. Človek nemá riešenie na všetky problémy. Ale Boh je Pánom aj nad človekom, on môže všetko. Takú dôveru k nemu musíme získať, aby sme sa dokázali obracať v radostiach, ale aj v trápeniach na neho. Kľúčom k rastu našej túžby a horlivosti, je modlitba a pôst. Aby sme sa modlili v pravde a účinne sa prihovárali, musíme veriť a dôverovať, že „veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého" (Jak 5,16). Také presvedčenie nás povedie ďalej ako k modlitbám, ktoré sú iba opakovaním prosieb. Naopak, vstúpime do Božej prítomnosti, budeme spoznávať, čo je v Božom srdci, a potom sa budeme modliť v súlade s jeho vôľou, čím spojíme svoje srdce a vôľu s jeho srdcom a vôľou.

Keď je človek zdravý, je spokojný a môže s radosťou pracovať a šíriť radosť okolo seba. Naučme sa prosiť o také zdravie. O zdravie tela, ale aj duše. Vtedy budeme slobodne prežívať život s Kristom. Máme za čo prosiť - za seba, svoje milované deti, za rodičov. Nezabúdajme, že najúčinnejšia je modlitba

Sv. Augustín žil v mladosti veľmi voľným a pohoršlivým spôsobom života. Viera a vzťah k Bohu ho nejako nepriťahovali. A predsa mal matku, ktorá za neho neprestávala Boha v modlitbách prosiť. Modlila sa za neho asi 18 rokov. A oplatilo sa! Dnes si jej syna uctievame ako svätého. Ba dokonca, aj samej Monike sa dostalo tohto povýšenia. 

Oplatí sa prosiť, oplatí sa modliť, drahí bratia a sestry!
Bože, chceme často a denne prosiť za seba i za všetkých, ktorých si nám zveril. Daj nám vytrvalosť v modlitbách. Amen.

YouTube | Gloria.tv