Meditácia na 25.02.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 9,30-37

separator.png

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych." Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?" Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých." Potom vzal dieťa, postavil ho medzi ni

separator.png

Dať prednosť iným

Ježiš o tom hovorí v evanjeliu. „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých" (Mk 9,35).

Ježiš sa mnohokrát svojimi slovami dotkol zmýšľania a názorov svojich učeníkov. O tom rozpráva aj rozhovor s učeníkmi po príchode do Kafarnauma, keď sa cestou zhovárali o tom, „kto z nich je väčší" (Mk 9,34). Ježiš jasne a radikálne objasňuje, ako veľmi sa odlišujú poriadky v Božom kráľovstve od ich priemerného ľudského myslenia. Myslenie učeníkov bolo jednoduché. Pri slovách „kto z nich je väčší" (Mk 9,34), mysleli zrejme na niečo také, ako sú ministerské kreslá pri úrade Mesiáša. Mali predstavu, že budú zaiste akýmisi vodcami. Pravdepodobne podnetom k rozhovoru bolo, že Ježiš si Petra, Jakuba a Jána občas bral stranou. Učeníci sú ešte poznačení ctižiadosťou. Nastáva zmena, keď sa Ježiš pýta: „O čom ste sa zhovárali cestou" (Mk 9,33)? Apoštoli mlčia. Ježiš je Boh a vie o všetkom a preto ich dôrazne napomína a poukazuje, že veľkosť v Božom kráľovstve sa získava službou.

Je podstatný rozdiel medzi postupom čisto ľudským, prirodzeným a tým, čo platí v Božom kráľovstve. V Božom kráľovstve dominujúce miesto má služba - ale nie mocným a vyšším, ale najmenším, posledným; a preto Ježiš postaví doprostred dieťa. Dieťa symbolizuje - čo je malé, bezvýznamné a slabé. Učeníci dostávajú inštrukciu, že čo sa urobí na tomto zdanlivom bezvýznamnom mieste človeku, má takú hodnotu, ako keby sa služba preukázala samému Otcovi. Dokázať zrealizovať tieto slová Ježiša, je veľmi ťažké. Dokáže to len ten, kto sa naučí konať v Ježišovom mene, komu sa Boh stal takým veľkým, že už nemusí hľadať seba samého, ale má priestor pre Boha. V kráľovstve tohto sveta je užitočné ohýbať sa pred vyššie postaveným, pred tým čo má moc, slávu, peniaze... V Božom kráľovstve má cenu iba ten, kto sa ujíma takýchto "maličkých", ale to prirodzené neznamená, že vylučujeme úctu vyššie postavených, predstavených a podobne. Tím taktiež patrí úcta, vďačnosť, pozornosť a podobne. Rozsah a spôsob ako sa ujať "najbiednejších" je stanovené časom a inými okolnosťami doby a prostredia. Je potrebné veci chápať v tom duchu, že to robíme samému Ježišovi.

Ježiš nám ukázal cestu. Je to cesta pokory. Človek má vedieť uznať svoju slabosť či malosť. Hodnota a dôstojnosť človeka nespočívajú na tom, že je niekto človekom, ale v tom, že je Božím človekom. To označenie "Boží", viac podmieňuje človečenstvo. Byť si vedomý toho, že to, že som človek, je rozhodnutie Boha, ktorý ma stvoril na Jeho obraz a podobu.

Ako znášam, keď iných uprednostňujú? Viem ustúpiť do úzadia a iným ponechať prvenstvo? Viem sa tešiť, keď iní vynikajú, sú lepší, úspešnejší? Ježiš pripomína: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a sluha všetkých" (Mk 9,35). Memeno: čím viac je niekto potrebný, tým cennejšia je jeho pozícia. Nie tituly a postavenie rozhodujú o prvenstve. Najpotrebnejší sú tí, ktorí vedia v tichu plniť službu pre iných. Ježiš oceňuje služobný postoj. Ježišov postoj služby má ovplyvniť aj nás. Prišiel slúžiť a nie dať si vysluhovať. Keď dám prednosť iným pred sebou, vedome a dobrovoľne a to z lásky, budem ešte viac darom iným.

Svet potrebuje nielen produktívnych, ale aj tých, ktorí v tichu, v úzadí plnia vôľu Božiu. Pocty, čestné miesta, slávu, čo si všíma dnešný svet, a po čom človek tejto zeme túži, nechajme iným, sebe vyprosujme vernosť k povolaniu slúžiť. Návrh na osvojenie si: Počínať si tak, že službou iným, nasledujem Krista. Amen.

YouTube | Gloria.tv