Meditácia na 28.02.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Piatok 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 10,1-12

separator.png

Za všetkých vás, ktorí sa s nami usilujete o šírenie www.evanjelizacia.eu, P. Ľubomír Stanček odslúžil svätú omšu.

separator.png

Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?" Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť." Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!" Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal. „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží."

separator.png

Človek nemôže zmeniť Boží plán s manželstvom 1/2

Medzi študentmi gymnázia strhla sa výmena názorov na tému "manželstvo". Dievčatá poukazovali na vzťah dnešných mladých mužov k manželstvu, ich nezodpovednosť, nezrelesť... Chlapci - študenti neodpustili si poznámky v tom zmysle, že dnešné ženy stratili zmysel byť matkami, viac sa venujú emancipácii... Do rozhovoru vnášali svoje skúsenosti, postrehy, ale i to, čo zažili vo vlastnej rodine. Názory sa miešali, tak ako si vstupovali navzájom do reči, zvyšovali hlas, až razom stíchli, keď medzi sebou zbadali svoju triednu profesorku. Oči všetkých pozerali na mladú ženu, ktorá sa u študentov tešila úcte pre jej odbornosť, prístup k nim a názormi na život. Mnohí študenti po celý život si budú pamätať na hodinu matematiky, keď neriešili logaritmy, ale počúvali rovnako jasné a zásadne slová. Ako študent nemôže vyriešiť príklad, keď neštudoval, tak ťažko môže obstáť v manželstve ten, čo sa na manželstvo vážne nepripravoval. Počas riešenia príkladu študent musí byť sústredený a rešpektovať zákony, tak je to aj v živote pred manželskom i manželskom. Stačí malá nepozornosť a môže dôjsť k zlému výsledku. Prípadne môže zvoliť iný lepší spôsob a výsledku sa skôr dopracuje. Môže sa vrátiť späť, nájsť chybu a pokračovať. Aj s manželstvom nie je vec jednoduchá. Zlý je študent keď rezignuje, keď vidí len zlý výsledok a znova nehľadá chybu, neštuduje, aby sa dopracoval k úspechu.

Dnes sa veľa kritizuje, karhá, preklína, vidí chyby u iných a nie u seba. Viac sa všíma negatívne ako pozitívne. Tak aj dnes si môžeme uvedomiť, že naše manželstvá neuchránime ťažkostí, kríz, lamentovaním, poukazovaním na rastúci počet rozvodov, uvoľnenosť mravov, zlú prípravu a podobne. Výhodnejšie je, pripomenúť si to, že s každým mužom a každou ženou a teda i každým manželstvom má Boh svoj plán. A pretože vieme, že „Boh je láska" (1Jn 4,16), je potrebné odložiť ľudské mienky, dohady, pomýlenú dnešnú filozófiu na manželstvo a osvojiť si známe nám slová Krista.

„Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje" (Mk 10,7-8). Známe slová a známy problém. Alebo ešte ináč povedané: Staré slová a starý problém. Už v niekoľko storočí pred Kristom platil u židov predpis o nerozlučiteľnosti manželstva. Nový problém? Nie! Len nový slabí ľudia. Teda stále aktuálny problém. Dokončíme si zajtra. Amen.

YouTube | Gloria.tv

separator.png

Človek nemôže zmeniť Boží plán s manželstvom 2/2

Evanjelista predstavuje farizejov, ktorí „pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, „...či smie muž prepustiť manželku" (Mk 10,2)? Pokladajú Ježiša za neznalého problému. Nejde im o mienku Ježiša, ale chcú Ježišovi zatvoriť ústa. Nechcú prijať jasnú náuku, im vystačí, že majú proti nej námietky, lebo to podľa nich je rovnoznačné s tým, že majú pravdu, a pýtajú sa kedy Cirkev uzná právne rozvod.

Ježiš pripomína slová z Knihy Genezis, o stvorení ženy (por. Gn 2,18-24). Zo slov: „Nie je dobré, že je človek sám" (Gn 2,18), vidieť, že sám muž netvorí ľudský rod. Žena prináša do života muža čosi nové, oživujúce. Kto hľadá odpoveď na rozvod na zánik sviatostného zväzku, v katolíckom chápaní viery, odpoveď je jasná. „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje" (Mk 10,9). O téme "rozvod u katolíkov" sa popísalo mnoho.

Z histórie vieme, že pápež Klement VII. nemohol súhlasiť s novým manželstvom anglického kráľa Henricha VIII. I napriek tomu, že došlo k rozchodu Ríma s Anglíckom, nevyhlásil platné manželstvo kráľa za neplatné. Tak vznikla anglikánska cirkev, na čele ktorej je kráľ Anglicka. Keď pápež Ján Pavol II. v roku 1983 podpísal nový Kódex kanonického práva, viaceré masmédia zaútočili na pápeža a Cirkev, že sa nenašlo miesto na rozvod v Cirkvi. Boli a sú snahy, aby sa Cirkev prispôsobila požiadavkám sveta a to aj v oblasti rozvodu. Tí, ktorí takto útočia na Cirkev, zabúdajú si však dať odpoveď na otázku: Rozvod uzdraví manželstvo? Sviatosť manželstva má predsa jasné poslanie. Spolupráca muža a ženy pre vzájomnú pomoc, obohatenie, plodenie a výchova detí. Je pravdou, že sa rozvádzajú aj tí, čo uzavreli sviatostné manželstvo. Rozvádzajú sa preto, pretože sviatostná láska sa neposilňovala, a s Božím požehnaním musia manželia spolupracovať. Nedá sa hovoriť, že stačí si vyslúžiť sviatosť manželstva, pretože sviatostná milosť neučinkuje automaticky, s milosťou treba spolupracovať, ináč sa stane neužitočným talentom. Môžeme to prirovnať k situácii: v deň vyslúženia sviatosti vloží nejaký bohatý dedko novomanželom na konto milióny dolárov, ale pod podmienkou, že manželia vklad nemôžu vybrať na jeden raz, ale musia každý deň vyberať len časť.

Každý z nás máme svoj podiel na manželskom šťastí. Kňaz i spoločnosť máme svoj podiel na príprave ľudí do manželstva a na upevňovaní manželského zväzku. Výchova a najmä dobrý príklad rodičov a okolia majú tak pôsobiť, aby sa ľudia dobre pripravili na sviatostné manželstvo. Samotní novomanželia musia urobiť pred manželstvom všetko, aby sa dobre pripravili po všetkých stránkach a teda aj zachovaním Božích príkazov.
„Mám vzor vernosti a lásky u svojich rodičov." (...?) Amen.

YouTube | Gloria.tv