Meditácia na 05.03.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Popolcová streda | Mt 6,1-6.16-18

separator.png

Každému z vás, s ktorými sa stretávame na www.evanjelizacia.eu, prajeme požehnaný pôstny čas, veľa milostí od trpiaceho Krista a vrúcnu túžbu po náprave nášho života. Staňme sa jeden pre druhého pomocníkmi ku stretnutiu s trpiacim Kristom.

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti."

separator.png
Potrebná zmena života. Popol na hlavách, znamenie začiatku pôstu

Pôstne piesne svojou melódiou, ale i textom sú jedným z činiteľov, ktoré vyzývajú ku zmene prístupu ku každodenným veciam, povinnostiam, hodnotám. Nezdržujme sa len pokrmu telesného, ale chráňme sa i zlosti, hriechu, každej neprávosti. Po fašiangových dňoch, kedy bol čas na vonkajšiu zábavu, pôstna doba oslovuje vážne a zodpovedne pristúpiť k pokániu.

Začnime výzvou Ježiša: „Keď sa ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý vidí aj v skrytosti" (Mt 6,6). Okrem modlitby hovorí o pôste a almužne. Tieto tri praktiky sú realizovaním dnešného popola na hlavách.

Modlitba približuje k Bohu. V nej a skrze ňu poznávame Boha, jeho dobrotu, lásku, milosrdenstvo. V modlitbe môžeme zažiť blízkosť Boha. Nastáva čas, keď modlitba má dostať prioritu pred inými hodnotami, ktoré sme uprednostňovali. Najmä spoločná modlitba, v rodine, medzi priateľmi, návšteva kostola i počas pracovných dní, spoločná i osobná modlitba krížovej cesty, rozjímanie nad utrpením Pána Ježiša, modlitba bolestného ruženca, štúdium a čítanie Svätého Písma. Toto množstvo možno striedať, využiť na preniknutie do tajomstva lásky Krista, ktorý trpel, zomrel za nás.

Významným činiteľom v pôstnom čase je pôst, nielen zdržiavať sa a obmedzovať pokrm, ale vedieť sa s pokrmom podeliť s tými, čo ho nemajú. Pôst je čas zriekať sa, obmedzovať aj iné, príjemné, dovolené veci, ako sú hlučne zábavy, obmedziť sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu, čítanie nie duchovnej literatúry, zúčastňovanie akcií a podujatí, kde je duša a duchovný život potláčaný či obmedzovaný. Doporučuje sa zrieknuť sa vecí, ktoré počas roka bežne konzumujeme - ako cigarety, káva, alkohol. Je pravdou, že toto zriekanie, obmedzovanie, je namáhavé a vyžaduje si to silnú odvahu, pravý motív, slobodné presvedčenie, ale i radosť, že niečo robíme viac pre rast svojej viery, upevnenie morálnych zásad, rozšírenie vedomosti o Bohu, Cirkvi, spáse.

V pôste môžeme pod vplyvom milostí, práce na sebe, urobiť rozhodnutie, na ktoré sme nemali síl inokedy. Rozísť sa s hriechom, najmä s blízkou príležitosťou k hriechu, a ňou môžu byť veci, miesta, udalosti i ľudia. Pôstna doba je čas milosti, keď pri pohľade na utrpenie a smrť Ježiša Krista, sme viac otvorení milostiam a pod ich vplyvom práci na sebe, upevnenie rodiny, dať si do poriadku vzťahy v rodine, medzi susedmi, priateľmi, na pracovisku.

Pôstny čas možno využiť aj na almužnu. Nielen urobiť poriadok medzi svojimi vecami a vytriediť nemoderné, nepotrebné, ale vedieť sa aj zriecť vecí, aby sme iným uľahčili život, spríjemnili život, spravili radosť, dali im pocítiť svoju lásku. Almužna neznamená dať len z nadbytku, ale vedieť prijať aj osobnú núdzu. Amen.

YouTube | Gloria.tv