Meditácia na 10.03.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok po 1. pôstnej nedeli | Mt 25,31-46

separator_(1).png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.` Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?` Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.` Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.` Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?` Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.` A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života."

separator_(1).png

Aktuálne memento.

Ako som ďaleko od Boha? Ako žijem svoju vieru? Som kresťan len v kostole? Ježiš na konci čias bude oddeľovať „Ovce postaví sprava a kozlov zľava!

Indický filozof Rabindranach Tagore priniesol si z ciest po Európe nie veľmi milé dojmy. Tvrdí, že sa stretol v Európe s kresťanstvom na nedele a sviatky a s pohanstvom na ostatné dni týždňa. Nepostrehol v Európe súvislosť medzi náboženstvom a životom. V mnohom Cirkev sa vníma viac menej ako niečo dekoratívne, na ozdobu pre život. Nadobudol preto presvedčenie, že viera sa stáva len spomienkou na minulosť, na kult predkov, neprijíma sa dnes aktívne, nepristupuje sa k nej časovo, nečerpá sa s nej to, čo sa o nej hovorí. Nemal pocit, zo stretnutí s kresťanmi, že viera je niečo, čo obohacuje. To všetko preto, že ľudia aj keď hovoria, že sú veriaci, ale nežijú podľa toho. Aj veria v Bohu a slúžia aj mamone.

Skúsenosť tohto filozofa je pre nás výzvou, skutočne urobiť v pôstnom čase premenu vo svojom duchovnom živote. Pôst je čas preanalyzovať svoj život kresťana a dať si odpoveď na otázky takéhoto obsahu: Ako som ďaleko od Boha? Ako žijem svoju vieru? Som kresťan len v kostole? Úprimný návrat, vnútorná premena v čase týchto pôstnych dní obnovy, nech nás vyvedie na horu Premenenia, aby sme zažili svoje vnútorné premenenie. Zážitok z modlitby, prijatia sviatosti a iných Cirkvou ponúknutých hodnôt spoznáme, keď si nájdeme na ne dostatočne času. Vnútorný zážitok viery nemožno získať v behu, náhlení sa, vypočítaní si obmedzeného času, kalkulovaní... Udalosť z hory pripomína, že pri zážitku premeny nesmie sa podceniť ani prirodzená a ani nadprirodzená rovina. Zážitok z premenenia musí predpokladať dva svety: ľudský i božský.

Svet potrebuje iný zážitok ako konštatovanie z posledného desaťročia dvadsiatého storočia. V rokoch 1990 až 2000 prišlo pri vojnách o život až 2 milióny detí, 27 miliónov dospelých a 35 miliónov ľudí muselo utiecť z domova. Štúdia ďalej uvádza, že v 90-tych rokoch zaregistrovali 56 vojen (ozbrojených konfliktov s viac ako 1000 obeťami) v 44 krajinách.

Kto je na jednej a kto na druhej strane? Kto je ovca a kto kozol? Vojny nie sú len o vraždení zbraňami. Kto koho vraždí duchovne? Kde chceme ísť po súde? Rozhodujeme sa o sebe dnes. Pôstna doba nie je moja vojna samého so sebou? Zaiste si spomíname aj na takéto fakty, ktoré by mali vyvolávať bolesť. Boh v ľudskom tele, Ježiš Kristus prišiel pre iný život, iné zážitky. Je čas, aby sme v pôstnom čase svojím pričinením prispeli k iným zážitkom vo svojom živote. Amen.

YouTube | Gloria.tv