Meditácia na 26.03.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda po 3. pôstnej nedeli | Mt 5,17-19

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký."

separator.png

Božie zákony sú potrebné pre našu spásu.

Boh zákony nemení. Svetská moc naopak - často. Ktorý zákon je dokonalejší? Pán Ježiš v evanjeliu hovorí: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť" (Mt 5,17).

Matúša učí, že Zákon je výraz Božej vôle. V tomto zmysle sa nemôže Zákon zrušiť, ale len uskutočniť. Zákon a Proroci to znamená, že Božie prikázania spočívajú na prikázaní lásky k Bohu a blížnemu. Preto tam, kde sa učí láske, tam sa Zákon správne vysvetľuje, a preto hovorí svätý Pavol, že láska je naplnením Zákona. Z evanjelia vieme, že Ježiš nás učil, že všetky príkazy a zákony, ako i nariadenia v oblasti náboženstva, vyjadrujú len jeden príkaz: Milovať Boha a blížneho. Tie príkazy a predpisy, ktoré k tomu vedú, sú dobré a nemôžeme ich zrušiť, ale naopak, predpisy, ktoré sa od lásky vzďaľujú, alebo jej vykonávanie sťažujú, tie treba opustiť.

Po Druhom vatikánskom koncile sa mnohé predpisy zrušili, zmenili, a to preto, aby sa láska dostala do lepšej životnej praxe. Nemajú preto pravdu tradicionalisti, ktorí pokoncilové zmeny odmietajú, inými slovami nechcú Zákon dať do nového ducha. Spomeňme si arcibiskupa Lefévra, ktorý v Elkone vysvätil bez povolenia Ríma a pápeža nových biskupov, ktorí podobne ako on, sú proti tomu, že každý si môže sláviť svätú omšu a sviatosti vo svojej reči. Zastával názor, aby latinská reč zostala. Predsa vidíme, že svätá omša v zrozumiteľnej reči nám pomáha viac milovať Pána Boha. Na druhej strane nemajú pravdu ani progresivisti, ktorí v mene falošnej slobody chcú zmeniť všetko, chcú zrušiť Zákon.

Počas Vatikánskeho koncilu sa hovorilo aj o cirkevnom nariadení, ktoré nedovoľuje v našom rímskom obrade, aby ženatí kňazi slávili svätú omšu a vysluhovali sviatosti. To, aby sa kňazi neženili, nie je Boží zákon, ale cirkevný. Títo progresivisti, chcú manželstvo pre kňazov. Zatiaľ platí zákon, že rímski kňazi sa neženia. Zákon lásky, pretože bol Cirkvou ustanovený - nie pre spory majetkové, ako to učia a hovoria nepriatelia Cirkvi, ale aby kňazovi ani jeho vlastná manželka, rodina nestála v ceste pri plnení si svojich povinností kňaza, ktorý sa má starať o šírenie učenia Ježiša Krista, učenia lásky. Teda nemajú pravdu ani tí prísni tradicionalisti, a ani tí novotári - progresivisti.

V Cirkvi má pravdu Ježiš Kristus, ktorého zastupuje viditeľná hlava Cirkvi - pápež. Keď cirkevná vrchnosť vedená Duchom Svätým niečo nariadi, tak to prijmeme a veríme, že to prinesie patričné požehnanie i pre nás. Preto sa všetci snažme plniť Božie i cirkevné prikázania tak svedomito a čestne, aby sme rozširovali v sebe lásku k Bohu. Ani najmenší príkaz nesmieme zrušiť, alebo ho obchádzať z presvedčenia, že to nič nie je, pretože Pán Ježiš nám hovorí: „Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší" (Lk 5,19). Preto chceme aj ten najmenší príkaz zachovať, aby sme získali vyšší stupeň večnej blaženosti. Amen.

YouTube | Gloria.tv