Meditácia na 27.03.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli | Lk 11,14-23

separator.png

Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje."

separator.png

Diabol nie je rozprávková postava. Diabol je predstaviteľ moci zla.

V dnešnej dobe pri slove diabol, čert a podobných názvoch, by sme sa nemali smiať. Toto nie sú rozprávkové bytosti. O Ježišovi hovoria: „S pomocou Belzebula, kniežaťa diablov, vyháňa diablov" (Lk 11,14).

Evanjelium rozpráva o zrážke Pána Ježiša s jeho skutočnými protivníkmi. Títo totiž prevracajú jeho spásonosné učenie na pravý opak. Ich výčitka je zameraná na to, že Ježiš drží s diablom, on sám že je posadnutý a pôsobí z diablovej moci. Strašnejšia a hroznejšia už výčitka nepriateľov proti Ježišovi ani nemohla byť. Ježišova odpoveď smeruje k tomu, aby odstránil absurdnosť obžaloby. V podobenstve o dome "silného človeka" je odpoveď vyjadrená pochopiteľnou formou. Ježišova moc sa prejavuje konaním dobra a nie zla. Moc Ježiša je viditeľná najmä v uzdravovaní posadnutých. Tým Ježiš dokazuje, že jeho moc je nepomerne väčšia ako moc Belzebula, pána všetkých zlých duchov. Je nemysliteľné, že by satan sám vpadol do svojho kráľovstva ako pustošiteľ. Ježišova logika je presvedčivá. Prevracať Ježišov boj proti satanovi na jeho pravý opak, teda vyhlasovať Ježišovo pôsobenie za satanovo dielo je, keď sa to deje napriek opačnému lepšiemu poznaniu, rúhaním sa Duchu Svätému. Je to najkrajnejšia možnosť človeka.

Naša doba je skutočne často pomýlená. Hoci je satanizmus v slobodnom svete "legálny", pokiaľ neporušuje štátne zákony. Pamätajme na to, že sme deti Božie. Pri krste sme sa zriekli zlého. V boji proti satanovi nie sme osamotení. Ježiš nám sľúbil: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta" (Mt 28,20). Ježišove slovo nás ochráni. Apoštol Jakub hovorí: „Podriadte sa teda Bohu, diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám" (Jak 4,7-8). Uvedomujeme si, že diabol je skutočný, ale Ježiš Kristus je naša sila.

Satanizmus, ako náboženstvo, je staré ako hriešna ľudská povaha. Nik ho však tak nesformuloval do súboru myšlienok a rituálov ako LaVey v šesdesiatich rokoch 20. storočia. Nebezpečenstvom je, že satanizmus býva preceňovaný a podceňovaný. Oba postoje sú škodlivé. Satanizmus je protiklad kresťanstva. V satanizme nejde len o slabosť alebo chybu, ale o slobodné rozhodnutie sa proti Bohu. Najlepšou zbraňou proti satanizmu je vernosť kresťanskému spoločenstvu, časté prijímanie sviatosti, modlitba a radosť z viery. Postavme sa proti všetkému čo zo satanizmom súvisi. Apoštol sv. Peter nás učí: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza... " (1 Pt 5,8). Amen.

YouTube | Gloria.tv