Meditácia na 28.03.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok po 3. pôstnej nedeli | Mk 12,28b-34

separator.png

viac o L Á S K E 

separator.png

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?" Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!` Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!` Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet." Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily` a ‚milovať blížneho ako seba samého` je viac ako všetky zápalné a ostatné obety." Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva." A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

separator.png

Učme sa pravej láske zachovávajme Ježišovu lásku.

My všetci, čo musíme zvádzať boj o pravú lásku, pretože denne spoznávame útoky pokušenia tela, sveta a diabla, túžime sa posilniť, aby sme odolali a vytrvali v pravej láske. Ježišove slová sú jasné: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily... Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet" (Mk 12,30-31).

Synoptici (Matúš, Marek a Lukáš) zaznamenali význam a potrebu príkazu lásky. Už v Starom zákone v Knihe Deutoronomium (porov. 6,4-5) tento príkaz sa nechápal ako niečo obmedzujúce, ale ako najväčšia múdrosť. Kto pozná tento Boží príkaz, Božiu radu či smernicu pre život, má ho prijať ako najväčšie bohatstvo. Zákonník kladie Ježišovi otázku: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých" (Mk 12,28), nemožno ju chápať ako provokáciu, či zlý úmysel. Zákonník počúva ako Ježiš správne odpovedá ľuďom zo zástupu na otázky.

Židia mali 365 kladných a 248 záporných prikázaní. Taký počet môže pomýliť, ktorý príkaz je teda prvý, najdôležitejší, najpodstatnejší? Ježiš odpovedá. Dva príkazy, ktoré v Starom zákone nestoja vedľa seba, Ježiš takpovediac spája. Pre nás je dôležité, že tieto príkazy Ježiš nielen spojí, ale i interpretuje: „Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet" (Mk 12,31) Ježiš spojil dva príkazy, čo nik pred ním neurobil. Jasne učí, že jeden príkaz bez druhého nemožno odlúčiť. Jeden príkaz bez druhého by bol neúplný. Boha milovať a nemilovať blížneho, nie je pravá láska. Pravdou je, že Boh chce byť milovaný dvojakou cestou lásky: nepriamo skrze ľudí a priamo oddanou vďačnosťou viery.

Príkaz lásky nás vedie nasledovať Boha, ktorý je láska. Pohľad na svet nás učí láske, ktorou Boh miloval človeka skôr ako ho stvoril. Celý svet je piesňou o Božej láske. Ježiš svoju lásku nielen vyjadril slovom, ale i svojou smrťou potvrdil. Mohli sme dostať od Boha viac ako sme dostali v Eucharistii, tajomstve lásky, keď v tejto sviatosti máme prítomného živého a pravého Boha medzi nami?

Svet nechce počuť o Božej láske. Tým viac my ju potrebujeme. Čo možno čakať od sveta bez lásky? Vraždenie, nielen vo vojnách, ale i nenarodené deti, vraždenie manželskej lásky, súrodeneckej, susedskej, priateľskej lásky... Kto nemiluje brata, sestru, nemiluje ani Boha. Kresťan v druhom človeku i v sebe samom, miluje Boha. Kto by nenávidel seba, blížneho, nenávidí aj Boha. Jedine človek je schopný, zo stvorených vecí, pravej lásky. Zrieknime sa ktorejkoľvek časti príkazu lásky a prestaňme ju zachovávať, nemôžeme hovoriť o pravej láske.

Boj o lásku nám pripomína sv. Pavol v liste Korinťanom (porov. 1 Kor 13,1-13). A bolo by krásne, keby sme slová z 1 listu sv. Jána apoštola (4,7-5,4), ktoré začínajú slovami: „Milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha" (1 Jn 4,7). Amen.

YouTube | Gloria.tv